25. Jul 2011 7:51

Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby

Oznámenie o začatí konania

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku obdržalo dňa 1.12.2010 žiadosť stavebníka TEZAS spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Prevádzka Lesopark – prestavba objektu po požiari a prístavba terasy“ v kat. území : Prievidza, na parcele č. 7004, 7007/27 v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím č. 2.4.3.-06-7939-2010/II dňa 7.3.2011 prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby a vyzval stavebníka k doplneniu podkladov v stanovenej lehote v zmysle výzvy zo dňa 7.3.2011.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…