25. Jul 2011 7:51

Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby

Oznámenie o začatí konania

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku obdržalo dňa 1.12.2010 žiadosť stavebníka TEZAS spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Prevádzka Lesopark – prestavba objektu po požiari a prístavba terasy“ v kat. území : Prievidza, na parcele č. 7004, 7007/27 v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím č. 2.4.3.-06-7939-2010/II dňa 7.3.2011 prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby a vyzval stavebníka k doplneniu podkladov v stanovenej lehote v zmysle výzvy zo dňa 7.3.2011.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…