25. Jul 2011 7:51

Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby

Oznámenie o začatí konania

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku obdržalo dňa 1.12.2010 žiadosť stavebníka TEZAS spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Prevádzka Lesopark – prestavba objektu po požiari a prístavba terasy“ v kat. území : Prievidza, na parcele č. 7004, 7007/27 v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím č. 2.4.3.-06-7939-2010/II dňa 7.3.2011 prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby a vyzval stavebníka k doplneniu podkladov v stanovenej lehote v zmysle výzvy zo dňa 7.3.2011.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…