25. Jul 2011 7:51

Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby

Oznámenie o začatí konania

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku obdržalo dňa 1.12.2010 žiadosť stavebníka TEZAS spol. s r.o., Garážová 1, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska 6/7, Prievidza o vydanie dodatočného povolenia na stavbu „Prevádzka Lesopark – prestavba objektu po požiari a prístavba terasy“ v kat. území : Prievidza, na parcele č. 7004, 7007/27 v zmysle § 88a stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad rozhodnutím č. 2.4.3.-06-7939-2010/II dňa 7.3.2011 prerušil konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby a vyzval stavebníka k doplneniu podkladov v stanovenej lehote v zmysle výzvy zo dňa 7.3.2011.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.