25. Jan 2012 6:41

Otvorený list prednostovi Krajského školského úradu v Trenčíne

Otvorený list prednostovi Krajského školského úradu v Trenčíne.


Riaditelia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na Ul. P. Dobšinského, Ul. energetikov,Malonecpalskej ul., Rastislavovej ul., I. ZŠ na Ul. S. Chalupku aUl. P. J. Šafárika.

Vážený pán prednosta,

dňa 19.01. 2012 bolo mestu Prievidza ako zriaďovateľovi škôl doručené nesúhlasné stanovisko Vášho úradu vo veci vyradenia Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, 97101 Prievidza a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení. Tento list zverejnila škola na svojom webovom sídle a tak mala široká verejnosť i my, štatutári ďalších základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom a odôvodnením stanoviska vydaného KŠÚ v Trenčíne. Stanovisko Vášho úradu bolo zároveň medializované na www.prievidza.sme.sk.

Rušenie škôl je a vždy bude nepopulárne a pre dotknuté subjekty a ich komunity veľmi bolestivé. Žiaľ, súčasná situácia základného školstva v našom meste, ovplyvnená nepriaznivým demografickým vývojom a ekonomickou krízou, viedla orgány mesta Prievidza k prijatiu racionalizačných opatrení. Mesto Prievidza ich považuje v tomto čase za najefektívnejšie riešenie, ako zabezpečiť dôstojné podmienky vo všetkých oblastiach pre výchovu a vzdelávanie na základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predloženiu návrhu na vyradenie dvoch základných škôl v našom meste predchádzal proces, do ktorého boli zainteresované všetky základné školy. Vedenia základných škôl spolupracovali so zriaďovateľom na tvorbe kritérií, na základe ktorých došlo k výberu škôl navrhnutých na zrušenie.

Je prirodzené, že dotknuté školy sa bránia, bojujú a argumentujú, prečo by práve ich škola nemala byť zrušená. Rovnako by svoju existenciu obhajovala každá iná základná škola v pôsobnosti nášho mesta a verte, že oprávnene. Každá základná škola pristupuje maximálne zodpovedne k plneniu cieľov výchovy a vzdelávania a dosahuje svoje menšie či väčšie úspechy. Preto sa nás veľmi dotkli dôvody, na základe ktorých KŠÚ vydal nesúhlasné stanovisko. S obsahom odôvodnenia zo strany KŠÚ sa nestotožňujeme a uvedené dôvody považujeme za účelovo vypracované, neobjektívne a neprofesionálne. Preto budeme prostredníctvom zriaďovateľa žiadať, aby KŠÚ vecne podložil svoje tvrdenia uvedené v časti odôvodnenie stanoviska. Využijeme pri tom ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prvom dôvode KŠU uvádza , že „škola dlhodobo dosahuje výbornú úroveň vo vzdelávaní žiakov, umiestnila sa na prvom mieste v okrese Prievidza vo vedomostných a umeleckých súťažiach“. Pravdou je, že ZŠ na Mariánskej ul. patrí medzi kvalitné školy v meste. Ale pýtame sa Vás, pán prednosta, ktorú základnú školu v Prievidzi považuje KŠÚ za menej kvalitnú a prečo? Je asi prirodzené, že škola s intelektovo nadanými žiakmi by mala dosahovať výborné výsledky. Ale dosahovať ich s bežnými žiakmi, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej iba ŠVVP), kde v tomto prípade nemáme na mysli žiakov s nadaním, to je tiež úspech, nemyslíte? V Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2010/2011, zverejnenej na webovom sídle mesta Prievidza v sekcii Školstvo, je možné sa dočítať okrem iného, že v meste sú ZŠ, ktoré pracujú s niekoľkými desiatkami žiakov so ŠVVP ( asi 70 – 120 žiakov v jednej škole). ZŠ na Mariánskej ul. pracovala v uvedenom školskom roku iba s 22 žiakmi so ŠVVP (ak vylúčime nadané deti ).

Vypovedaciu schopnosť o úrovni vo vzdelávaní žiakov má aj tabuľka o prospechu žiakov a odbornosti škôl za šk. rok 2010/2011, ktorú uvádza zriaďovateľ v Koncepcii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015. Napriek skutočnosti, že údaje v tabuľke potvrdzujú tvrdenie KŠÚ o výbornej úrovni vo vzdelávaní žiakov dotknutej školy, sú zároveň dôkazom o výborných výsledkoch aj iných škôl, ktoré obsadili prvú priečku. Napr.:

  • – najlepšie výsledky v prospechu dosiahla ZŠ na Rastislavovej ul.
  • – najvyššiu odbornosť v rámci celej školy vykazuje ZŠ na Malonecpalskej ul.

KŠÚ odporúčame v danej veci oboznámiť sa napr. aj s výsledkami Testovania 9 za šk. rok 2010/2011. Najlepšie výsledky v testovaní slovenského jazyka a literatúry dosiahla I. ZŠ na Ul. Sama Chalupku – 67,4%, druhá v poradí bola ZŠ na Ul. P. J. Šafárika s výsledkom 64,2%, ZŠ na Mariánskej ul. sa umiestnila na tretej priečke (63,2%). V matematike zaznamenala najväčšiu úspešnosť ZŠ na Ul. P. Dobšinského – 66,9%. ZŠ na Mariánskej ul. je v rámci mesta v tomto predmete až na 4. mieste. A to napriek skutočnosti, že pracuje s intelektovo nadanými žiakmi a disponuje v rámci prievidzských ZŠ s najnižším počtom žiakov so ŠVVP (ak aj v tejto súvislosti vynecháme z kategórie žiakov so ŠVVP nadané deti). Tieto informácie uvádzame preto, že sú zároveň dôkazom toho, že porovnávanie kvality škôl prostredníctvom Testovania 9 je zavádzajúce a neobjektívne. Každá škola má iné zloženie žiakov a iný „materiál“ na dosahovanie čo najlepších výkonov. Každá ZŠ v Prievidzi sa má s čím pochváliť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rovnako, ako s úspechmi v rôznych súťažiach a projektoch. Zároveň spresňujeme informáciu podanú zo strany KŠÚ – …v minulom školskom roku sa vo vedomostných súťažiach v rámci okresu Prievidza umiestnila na prvom mieste nie ZŠ Mariánska, ale ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi, ktorá za umiestnenie aj prevzala ocenenie. Ak má KŠÚ iné podklady, pravdepodobne došlo k nedorozumeniu. Svoje významné športové úspechy vie preukázať napr. aj druhá navrhnutá škola na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení – III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku – športová ZŠ ( to nebol dôvod pre KŠÚ na nesúhlasné stanovisko ? ).

Druhý dôvod: „Škola vzdeláva nadaných žiakov v programe APROGEN“. To je síce pravda, ale na zamyslenie je aj skutočnosť, prečo škola už dva roky neotvorila 1. ročník pre intelektovo nadané deti a prečo žiaci 6. ročníka už dvakrát odišli bez problémov na osemročné gymnázium. Na gymnáziu pritom nemajú možnosť pokračovať v programe APROGEN rovnako ako žiaci, ktorí ukončia 9. ročník a odchádzajú na bežné stredné školy alebo gymnáziá. Ak sa bude opakovať dvojročná história programu APROGEN na ZŠ na Mariánskej ul. , zostane sa vzdelávať v školskom roku 2012/2013 v programe APROGEN v štyroch ročníkoch iba 28 žiakov. Títo žiaci majú v zmysle usmernenie zo strany zriaďovateľa možnosť dokončiť svoje vzdelávanie v uvedenom programe na jednej zo základných škôl v meste. Na spoločnej porade riaditeľov ZŠ organizovanej Odborom školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi ponúkli túto možnosť tri školy. Chýbal iba záujem ZŠ na Mariánskej ulici.

Tretí dôvod: „Škola ako jediná v meste je ekonomicky samostatná vo vzťahu k rozpočtu mesta“ – toto tvrdenie KŠÚ považujeme tiež za zavádzajúce, nakoľko minimálne v rámci originálnych kompetencií nie je ani jedna ZŠ ekonomicky samostatná vo vzťahu k rozpočtu mesta. V každej jednej ZŠ sú jej súčasťou ŠKD a školská jedáleň. V prípade ZŠ na Mariánskej ul. a ZŠ na Ul. energetikov je potrebné uviesť aj školské stredisko záujmovej činnosti. Tu sa musíme pozastaviť nad údajmi v tabuľke č.2, ktorá je sprístupnená v Koncepcii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015 v kap. 3.6, kde je priemer žiakov na jeden záujmový útvar v ZŠ na Ul. energetikov 13,45 žiakov. ZŠ na Mariánskej ul. vykazuje v priemere 6,5 žiaka na jeden ZÚ (???).

Domnievame sa, že ani v prípade „odstránenia havarijného stavu plynovej doregulujúcej stanice, demolácie nefunkčných a chátrajúcich komínov, odvlhčenia budovy školy, zateplenia fasády školy, rekonštrukcie ihriska, ktorého nekompaktná asfaltová plocha predstavuje značné riziko pri športovaní žiakov,…“(citované z aktuálnej Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011 dotknutej školy) sa ZŠ na Mariánskej ul. nezaobíde bez pomoci zriaďovateľa. Všetky školy potrebujú realizovať svoje plány údržby a opráv a to si nevyhnutne vyžiada finančnú podporu aj z rozpočtu mesta.

Týmto dôvodom prilial KŠÚ iba olej do ohňa a dal ďalší priestor niektorým obyvateľom nášho mesta a občanom regiónu na spochybňovanie kompetencií vedenia mesta a rozhodnutia MsZ o vyradení škôl zo siete.

Štvrtý dôvod: „Percento poklesu počtu žiakov je v porovnaní s ostatnými školami v meste výrazne najnižšie“. Každý, kto robí so štatistikou vie, že s ňou môžeme „manipulovať“ tak, aby poslúžila v náš prospech. V Koncepcii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015 sú zverejnené štatistické údaje o poklese žiakov na jednotlivých školách od školského roku 2007/2008 až po aktuálny školský rok. Na základe týchto údajov je tvrdenie KŠÚ pravdivé. Ak by sme štatistiku vypracovali od šk. roku 2005/2006, zistili by sme, že pokles žiakov na ZŠ na Mariánskej ul. bol o 26,23% (údaj sme si vypočítali na základe tabuľky, ktorú má ZŠ na Mariánskej ul. uvedenú v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 na str. 9). Naopak, ak budeme pokles žiakov sledovať od školského roku 2009/2010 – 2011/2012, zistíme, že z 8-mich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza došlo k poklesu iba u 7-mich z nich v priemere asi 11% a naopak u jednej (ZŠ na Ul. P. Dobšinského) bol zaznamenaný 6% nárast. V tejto súvislosti upozorňujeme aj na fakt, že údaje o poklese žiakov sú do výraznej miery ovplyvnené predchádzajúcimi racionalizačnými opatreniami. Preto nie je podľa nášho názoru ani štvrtý dôvod zo strany KŠÚ objektívny a to nielen z hľadiska štatistického, ale aj z hľadiska vývoja základného školstva v meste Prievidza za ostatné roky.

Piaty dôvod: „Vyradením tejto školy zo siete škôl a školských zariadení by sa pre školopovinné deti z týchto častí mesta zhoršila dostupnosť vzdelávania“.

Toto tvrdenie KŠÚ považujeme za zavádzajúce a kladieme si otázku, na základe čoho (alebo koho?) KŠÚ postupoval pri vypracovaní odôvodnenia svojho nesúhlasného stanoviska. Je KŠÚ ochotný riskovať svoju povesť a zodpovedať sa za nepravdivé tvrdenia, ktorými nepriamo spochybňuje dobré meno a kvalitu ostatných základných škôl v meste Prievidza?!

Z 314 žiakov, ktoré navštevujú ZŠ na Mariánskej ul. je približne 200 žiakov z iných školských obvodov a z tohto počtu je minimálne 80 detí, ktoré sú z iných obcí a za vzdelávaním musia každodenne cestovať. To znamená, že ak ich rodičia nevozia osobným automobilom (predpokladáme, že ich budú naďalej voziť aj v prípade zrušenia školy), cestujú prímestskou hromadnou dopravou. A tá spravidla stojí aj v centre mesta, alebo na autobusovej stanici, odkiaľ sa žiaci v súčasnosti môžu presúvať do školy takto:

a) ak vystúpia v centre mesta na Ul. M. Mišíka – idú pešo do kopca 10-15 minút na ZŠ na Mariánskej ul. (v prípade jej zrušenia by mali 5 minút do ZŠ na Rastislavovej ul.);

b) ak vystúpia na autobusovej stanici, pokračujú do školy pešo (15-20 min.) alebo využijú MHD. Do ZŠ na Rastislavovej ul. trvá cesta z autobusovej stanice približne 10 min. Trasou MHD, ktorá vedie k ZŠ na Mariánskej ul., je možné pokračovať aj k ZŠ na Ul. energetikov, alebo k ZŠ na Malonecpalskej ul. Z autobusovej stanice je možné si zvoliť konkrétnu linku MHD do ľubovoľnej ZŠ v rámci mesta (dĺžka trás je približne 1 – 2 km podľa výberu školy, trvanie cesty 5-15 min.).

Dostupnosť vzdelávania pre školopovinné deti je v rámci nášho mesta veľmi priaznivá a nič sa na tom nezmení ani v prípade zrušenia ZŠ na Mariánskej ul.

Zvyšných približne 100 žiakov z dotknutej školy sú z daného školského obvodu. V prípade nového VZN o školských obvodov by mala táto skupina detí minimálne zákonné právo navštevovať ZŠ podľa miesta trvalého bydliska a nulové problémy s dostupnosťou za účelom vzdelávania, pretože sa v dostupnej vzdialenosti tejto časti mesta nachádzajú tri ZŠ.

Vážený pán prednosta,

všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, ktoré nie sú v návrhu na vyradenia zo siete škôl a školských zariadení, úzko spolupracujú so zriaďovateľom. Sú nielen kvalitné, ale aj vo veci racionalizácie škôl empatické a ústretové a považujú za svoju povinnosť vytvoriť v rámci svojich možností optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie každému žiakovi, ktorého zákonný zástupca k nim prihlási. Rovnaký prístup plánujú aj smerom k zamestnancom vyradených škôl zo siete škôl a školských zariadení, ktorých budú prednostne prijímať na voľné pracovné miesta vo svojich školách.

V procese príprav na podanie návrhu na vyradenie dvoch základných škôl v meste zo siete škôl a školských zariadení spochybňovali dotknuté školy a ich priaznivci kritériá, ktoré boli vypracované za účelom výberu škôl na zrušenie. Nielen vedenie navrhnutých škôl, ale aj ich rodičia a sympatizanti označili kritériá za účelové. S týmto sa však my, štatutári ostatných ZŠ, nestotožňujeme. A ubezpečujeme Vás, že nie v zmysle hesla „aby nezhorel môj dom, nech zhorí radšej susedov“, ale preto, že sme mali možnosť všetci na týchto kritériách spolupracovať vrátane dotknutých škôl a vnímame ich ako objektívne, efektívne a korektné. Podľa nás neexistujú v tomto prípade žiadne dôvody na spochybňovanie rozhodnutia mesta Prievidze o rušení škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ako zavádzajúce vnímame aj propagáciu ZŠ na Mariánskej ul., ktorá v súvislosti so zápisom žiakov do 1. ročníka ponúka rodičom bilingválne vzdelávanie. Táto ZŠ nemá bilingválne vzdelávanie vo svojom školskom vzdelávacom programe (www.marianska.sk; dátum revidovania ŠkVP 1. september 2010) napriek skutočnosti, že ho ponúkala prostredníctvom zavedenia metódy CLIL už v minulom školskom roku (www.prievidza.sk – Spravodajstvo mesta Prievidza – zverejnené 6. 5. 2011 09.03 ).

Konanie poslanca MsZ v Prievidzi Michala Dobiáša, ktorý prostredníctvom www.marianska.sk sľubuje zvýhodnenie pre všetkých prvákov, ktorí sa zapíšu a nastúpia v školskom roku 2012/2013 na ZŠ Mariánska ul., považujeme za nevhodné a v rozpore s Etickým kódexom voleného predstaviteľa mesta Prievidze.

Vážený pán prednosta, riaditeľka ZŠ na Mariánskej ul. citovala na rokovaní MsZ v Prievidzi 13. decembra 2011 klasika a jeho citát zverejnila aj na web stránke školy. Podľa nášho názoru však nie sú adresátom klasického „niečo zhnité je v štáte dánskom…“! tí, ktorí hlasovali za predložený návrh na racionalizáciu a vyradenie dvoch škôl v Prievidzi. Adresátom tohto citátu je niekto iný, resp. iní.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…