9. Jul 2018 14:23

Oprava chyby v písaní - územné rozhodnutie

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba "stavebný zákon") opravuje v súlade s ust. § 47 ods. 6 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny zákon") chybu v písaní v rozhodnutí mesta Prievidza o umiestnení stavby Č. 2.4.2-06-8267-2017, vydaného dňa 05.09.2017, právoplatného dňa 06.10.2017

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…