26. Jan 2023 7:50

Obyvatelia Prievidze môžu zasielať návrhy na ocenenie Prievidzský anjel

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel, ktoré bude udelené v rámci slávnostného podujatia Tváre mesta 2022.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Ocenenie bude odovzdané počas slávnostného večera Tváre mesta 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. mája 2023 v Dome kultúry.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Návrh musí obsahovať:

  • meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
  • bydlisko/sídlo navrhovanej osoby
  • profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
  • charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
  • odôvodnenie predloženého návrhu,
  • základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).

Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza. Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 31. marca 2023 osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Formulár

Reportáž k výzve

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…