26. Jan 2023 7:50

Obyvatelia Prievidze môžu zasielať návrhy na ocenenie Prievidzský anjel

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel, ktoré bude udelené v rámci slávnostného podujatia Tváre mesta 2022.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Ocenenie bude odovzdané počas slávnostného večera Tváre mesta 2022, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. mája 2023 v Dome kultúry.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Návrh musí obsahovať:

  • meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
  • bydlisko/sídlo navrhovanej osoby
  • profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
  • charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
  • odôvodnenie predloženého návrhu,
  • základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).

Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza. Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 31. marca 2023 osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Formulár

Reportáž k výzve

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…