Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z domu, či bytu do Zberného dvora spoločnosti T+T, a.s. Každý občan má právo odovzdať do Zberného dvora odpad bezplatne. Pred využitím tejto služby je potrebné vedieť niekoľko dôležitých informácií.

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Kovy
 • Kovové obaly
 • Plasty
 • Viacvrstvové kombinované materiály
 • Drobné stavebné odpady – (za úhradu 0,030 EUR/kg)
 • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné…
 • Elektrický a elektronický odpad (podmienkou je kompletnosť odpadu)
 • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti spoločnosti T+T, a.s.)

Obyvatelia mesta môžu v primeranom množstve za jednu domácnosť doniesť nasledovný odpad:

 • druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, tetrapaky, železný šrot)
 • elektrický a elektronický odpad – nefunkčný, ale kompletný(počítače, televízory, chladničky, práčky, umývačky, sporáky, mikrovlnky, rádiá, mobily, akumulátory, autobatérie, žiarivky a neónové trubice,…)
 • nasledovné druhy nebezpečných odpadov: obaly z farieb, riedidiel, pesticídov, použitý jedlý olej, motorové oleje, zvyšky chemikálií, znečistené handry, olejové filtre..
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad – sadzba poplatku je 0,030 €/kg
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo vlastníctve fyzických osôb (nachádzajúcich sa v k.ú. Prievidza, Hradec, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka)

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať v Zbernom dvore:

 • Azbest ( Informácie o likvidácii azbestu získate na Okresnom úrade, odbor životného prostredia)
 • Pneumatiky – možnosť odovzdať u distribútorov pneumatík bezplatne
 • Cytotoxické a cytostatické liečivá – možnosť bezplatne odovzdať vo verejných lekárňach.

Ďalšie služby Zberného dvora:

Zberný dvor slúži aj na zabezpečenie ďalších činností, ktoré v prípade potreby môžete využiť.

 • Odvoz a zneškodňovanie odpadu (bežný, stavebný, objemný)
 • Prenájom kontajnerov
 • Separovaný zber druhotných surovín

Ako so stavebným odpadom?:

Dňom 1. január 2016 je spoplatnený drobný stavebný odpad aj pre obyvateľov mesta Prievidza. Zmeny si vyžiadala novela zákona o odpadoch.

Kontakt a stránkové dni na Zberný dvor:

Zberný dvor T+T, a.s.
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. číslo: +421 902 721 576
Web: http://www.t-t.sk

Upozorňujeme obyvateľov, že počas sviatkov 1.1.2024 bude zberný dvor zatvorený

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa

Pozor dôležité informácie:

 • Pri odovzdaní odpadu v Zbernom dvore je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana
 • Služba je bezplatná.