Charakteristika materskej školy:

MŠ ŠTVORLÍSTOK je trojtriedna materská škola sídliaca v Základnej škole na ulici Pavla Dobšinského. Vo vyčlenenej časti školy prebehla premena typicky školského prostredia na útulnú materskú školu. Materiálno technické vybavenie zodpovedá požiadavkám na predprimárne vzdelávanie, sú vytvorené vhodné podmienky, estetické a milé prostredie na spokojný pobyt detí predškolského veku. Našou snahou je byť materskou školou rodinného typu s dobrou komunikáciou s deťmi i rodičmi. Názov Školského vzdelávacieho programu – Štvorlístok pre zdravie, šťastie, kultúru a poznanie plne vystihuje profiláciu MŠ so zameraním na tieto najdôležitejšie ľudské hodnoty. Predprimárne vzdelávanie s celodennou i poldennou starostlivosťou realizujeme v duchu humanistických trendov s využitím interaktívnych metód, zážitkového učenia, tematicko-projektového vyučovania. V roku 2015 sme vstúpili ako pilotná MŠ na Slovensku do projektu Technická škôlka zameraného na polytechnickú výchovu detí už v predškolskom veku. V rámci tohto projektu si deti rozvíjajú technické myslenie, získavajú praktické manuálne zručnosti. Našim cieľom je šťastné a spokojné dieťa so základnými kultúrno-spoločenskými návykmi, množstvom zážitkov a vedomostí, pripravené na život v spoločnosti, úspešný vstup do základnej školy.

Prevádzka MŠ : V pracovných dňoch v čase od 6.00 do 16.30 hod.

O deti sa stará 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň, so starostlivosťou pomáhajú 2 prevádzkové zamestnankyne. Tri esteticky upravené, detským nábytkom zariadené triedy a spoločenská miestnosť sa nachádzajú v pravom krídle školy na 1. poschodí, odčlenené od školáckych tried. K triedam prislúchajú 2 detské hygienické zariadenia a spoločná šatňa. Spoločenská miestnosť je miestom konania kultúrno-spoločenských podujatí, krúžkových aktivít. Stravu deťom pripravujú a podávajú v školskej jedálni v časti s malými detskými stolíkmi a stoličkami, v súlade s režimom stravovania detí predškolského veku. Školský dvor deťom poskytuje dostatok možností na pohybové aktivity, šport, zábavu a relaxáciu. Sú tu trávnaté plochy doplnené dvomi pieskoviskami a detskými preliezačkami, veľké asfaltové plochy na kolobežkovanie a loptové hry, bežecká dráha.

Priority a špecifiká:
Hlavnou prioritou materskej školy je prevádzkovanie jedinej soľnej izby Trenčianskeho kraja. Soľná izba je klimatická inhalačná miestnosť, založená na odparovaní soľného roztoku Somadrin a soľných tehál, pôsobením, ktorých vzniká mikroklíma podobná slanému vzduchu prímorských oblastí, blahodarne pôsobiaca na respiračný trakt a ako prevencia ochorení horných dýchacích ciest, alergií, ekzémov a astmy. Naše deti ju navštevujú denne, 20-30 minútový pobyt s realizáciou rôznych dychových a zdravotných cvičení je zakomponovaný do denného poriadku, posilňuje imunitný systém detí.
Škôlka je integrovaná do prostredia základnej školy, má svoje špecifiká v úzkej kooperácii so základnou školou a s pobočkou Mestskej knižnice M. Mišíka, ktorá tu tiež sídli. Časté podujatia s prvákmi ZŠ, otvorené hodiny, čítanie v knižnici pomáhajú deťom v príprave na školu, spoznanie prostredia ZŠ zabezpečuje plynulý a bezbolestný prechod škôlkarov do prvej triedy. Ďalším špecifikom je možnosť k pohybovým aktivitám pravidelne využívať školské telocvične.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Škola je zapojená v projekte Technická škôlka, ktorý je zameraný na vzbudenie záujmu detí o techniku a na rozvoj technického vzdelávania už v predškolskom veku.
  • Soľná izba
  • Výučba anglického jazyka
  • Tanečná prípravka

Kontakt:
Adresa: Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Telefón MŠ: 0903 501 074
Telefón ŠJ: 046/ 543 96 49
E- mail MŠ: msdobsinskeho@prievidza.sk
Web: https://zspddobs.edupage.org/a/ms
Riaditeľka materskej školy: Karína Kanianska – 0904 752 682
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Eleonora Machová
Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/MsStvorlistokUlPDobsinskehoPrievidza