Charakteristika materskej školy:
Materská škola pozostáva z piatich účelových budov pavilónového typu – hlavná budova / kancelárie riaditeliek MŠ a ŠJ, kuchyňa, práčovňa, 3 pavilóny so 6 triedami, minitelocvičňa. K budovám patrí rozľahlý školský dvor s množstvom trávnatých plôch, stromov a kríkov, preliezok. Súčasťou školského dvora je 6 pieskovísk a amfiteáter s lavičkami, ktorý využívame prevažne počas spoločných akcií detí a rodičov. Súčasťou asfaltovej plochy je dopravné ihrisko.

Čím je výnimočná naša materská škola:
Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej ako k celku. Sme viacnásobným držiteľom vlajky projektu Zelená škola. Každodenné aktivity smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, k vytváraniu dobrých vzťahov k sebe, k druhým, k okoliu v ktorom žije a zvlášť k domovu, prírode a životnému prostrediu. Naším cieľom je vytvárať aktivity tak, aby každý deň v našej materskej škole bol pre deti „ zlatou bránou“, ktorá im otvára priestor pre hry a zábavu, priestor pre získavanie nových zážitkov a užitočných poznatkov. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy.

Kontakt:
Adresa:
Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza
Tel. kontakt : 0911 091 380, 0903 501 156
e- mail: msgorkeho@prievidza.sk
riaditeľka MŠ : Mgr. Mária Závodná
zástupkyňa riaditeľky : Adriana Kuklová
Konzultačné hodiny:
Osobne: denne 10.30 – 11.30 hod., 12.00 – 12.30
V prípade potreby možno dohodnúť iný termín na č. 0911 091 380.

Školská jedáleň pri Materskej škole , Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza
Riaditeľka ŠJ pri MŠ:
Renáta Mušáková
Tel. kontakt : 0903 501 161 – odhlasovanie stravy telefonicky, alebo zaslaním sms
e- mail: gorkehosj@prievidza.sk