Charakteristika materskej školy:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, kognitívnej, perceptuálno – motorickej, rozvíja kompetencie detí, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov, v prípade voľného miesta aj deťom od dvoch rokov. Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita je 126 detí. Areál materskej školy je obnovený, deťom poskytuje dostatok možností na pohybové aktivity, šport, zábavu a relaxáciu. Veľkú pozornosť MŠ venuje príprave detí na vstup do základnej školy, aktívne spolupracuje s okolitými základnými školami a to ZŠ Dobšinského a ZŠ Šafárika.
Prevádzka materskej školy: V pracovných dňoch v čase od 6,00 – 16,30 hod

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Materská škola ponúka možnosť vzdelávania detí v oblasti informačno – komunikačných technológií.
  • Oboznamujeme deti so základmi anglického na základe požiadaviek rodičov
  • Na škole je realizovaný výtvarný krúžok, tanečno – pohybová príprava
  • Výchovné koncerty v spolupráci so ZUŠ – L. Stančeka v Prievidzi

Kontakt:
Adresa:
Ul. Janka Matúšku 759/1, Prievidza
Riaditeľka školy: Jana Galková – 0903 501 130
Zástupkyňa riaditeľky školy: Dana Šestáková
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10,00 – 11,30 hod, prípadne podľa dohody
email: msmatusku@prievidza.sk
web: www.msmatusku.goodboog.com
Riaditeľka školskej jedálne pri MŠ: Božena Ziaťková
Telefonický kontakt: 0903 501 077