Charakteristika materskej školy:
Štvortriedna MŠ Ulica A. Mišúta č.731/2 sa nachádza na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme celodennou a poldennou výchovnou starostlivosťou deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola sa skladá z 3 typizovaných pavilónov A, B, C, z hospodárskej budovy a z dielne. V pavilóne A sa nachádza sauna (s ktorou disponujeme ako jediná MŠ v meste Prievidza), sprchy s bazénom, toalety a odpočiváreň. Školu obklopuje bohatá zeleň s trávnatou a asfaltovou plochou, exteriérový nábytok a pieskoviská.

Prevádzka školy: od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Saunovanie v materskej škole.
  • Zameraním materskej školy je vytvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu v súvislosti aj s environmentálnou výchovou.

Kontakt:
Riaditeľka školy:
PaedDr. Silvia Bošnovičová – 0903 501 190
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Valéria Chrebetová – 0911 091 375
Riaditeľka školskej jedálne: Iveta Krausková – 0903 501 191
Internetová stránka: www.msmisuta.edupage.org
email: msmisuta@prievidza.sk.
email na školskú jedáleň: sjmisuta@prievidza.sk