Charakteristika materskej školy: V materskej škole je možný pobyt:

  • celodenný (desiata, obed, olovrant) alebo
  • poldenný (desiata, obed alebo len desiata)
  • Prevádzka MŠ: 6.00 – 16.30 hod

Čím je výnimočná naša materská škola: Kladieme dôraz na nasledovné ciele:

  • Zvýšená pozornosť deťom s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom rozpracovaného rozvíjajúceho programu
  • Predplavecký výcvik
  • Dentálna hygiéna detí prostredníctvom projektu „Zdravý úsmev“ v spolupráci s RÚVZ Bojnice,

Kontakt:
Adresa: Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza
riaditeľka MŠ: Alžbeta Tomášiková
E-mail: mssportova@prievidza.sk
riaditeľka MŠ: Alžbeta Tomášiková
vedúca ŠJ pri MŠ: Elena Adamiková
E-mail: sjsportova@prievidza.sk
telefonický kontakt: 0903 501 178