Charakteristika materskej školy:
Materská škola je šesťtriedna typizovaná budova. Jej brány boli otvorené v roku 1976. Celková plocha areálu je cca 11000m2. Materská škola poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V škole pôsobí 12 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov. Prevádzka je v čase pracovných dní od 6,00 do 16,30 hod.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • rozvíjanie všeobecnej pohybovej prípravy pre športovú gymnastiku, basketbal a futbal,
  • rozvíjanie počítačovej gramotnosti
  • anglický jazyk
  • prípravné umelecké vzdelávanie v odbore:
    • hudobný /flauta, moderné a ľudové tance/
    • výtvarný

Kontakt:

Adresa: Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza
E-mail: mssvcyrila@prievidza.sk
Web: www.mssvcyrila.webnode.sk
Riaditeľka MŠ: Edita Ertlová
Telef. kontakt: 0903 501 165

Zástupkyňa riad.: Anna Henčelová
Telef. kontakt: 0911 091 379

Riaditeľka školskej jedálne: Jana Mlynáriková
Telef.kontakt:0903 501 167
E-mail: sjsvcyrila@prievidza.sk