Evidencia psa

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Prievidza podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie na Mestskom úrade v Prievidzi, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa po 90. dňovej lehote. Mestský úrad Prievidza vydáva držiteľovi psa po splnení ohlasovanej povinnosti na príslušnom tlačive, evidenčnú známku bezodplatne do vlastných rúk.

Na známke je uvedené:

 • Evidenčné číslo psa
 • Názov mesta
 • Údaj o tom, či je pes nebezpečným psom
 • Strata evidenčnej známky

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť čo najskôr na Mestský úrad Prievidza. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 1,20 eura.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Kontakt a ďalšie informácie:

Ing. Martina Krahulcová: referentka miestnych daní
Adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 218
Mobil: 0904 752 659
e-mail: martina.krahulcova@prievidza.sk

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ďalej len držiteľ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť Mestskému úradu, oddeleniu daní a poplatkov do 30 dní  od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania (čiastkového priznania) k dani. Ak daňovník nepodá priznanie na zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia. Po podaní priznania na vznik daňovej povinnosti mesto na príslušné zdaňovacie obdobie vyrubí daň rozhodnutím.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Všeobecne záväzným nariadením  č. 11/2019 o miestnych daniach je sadzba dane za jedného psa určená vo výške 25 eur/rok

Mesto od dane oslobodí psa:

 • ktorého chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 70 rokov (veková hranica sa počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia), s trvalým pobytom na území mesta Prievidza,
 • slúžiaceho útvarom policajného zboru SR alebo Mestskej polícií Prievidza,
 • s výcvikom na záchranárske práce
 • pochádzajúceho z Karanténnej stanice spoločenských zvierat mesta Prievidza (prvý vlastník psa),
 • ktorého chová osoba v hmotnej núdzi.

Nárok na oslobodenie od dane je daňovník povinný si uplatniť  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom si daňovník chce uplatniť tento nárok.

Kontakt a ďalšie informácie:

Ing. Zuzana Hajsterová: vedúca oddelenia daní a poplatkov
Adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 250
Mobil: 0904 752 654
e-mail: zuzana.hajsterova@prievidza.sk