15. OHROZENIE HAVÁRIAMI STACIONÁRNYCH ZDROJOV

Na území mesta Prievidza môže dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva, zvierat a majetku haváriou stacionárnych zdrojov, ktorými sú Unipa, a.s. Prievidza, prevádzka Zimný štadión a objekty, ktoré sa nachádzajú na území mesta Prievidza v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií – Benzínové čerpadlá.

Zimný štadión Prievidza:
V prevádzke Zimný štadión Prievidza (Unipa, a.s. Prievidza) sa používa nebezpečná látka amoniak (NH3) ako chladiace médium v množstve do 6 m3. Nakoľko bola pre prípad havárie stanovená zóna ohrozenia zdravia v okolí 360° v pásme o polomere 442 m. Nebezpečnou látkou by mohli byť zasiahnuté časti mesta Píly, ohrozených by mohlo byť až 2 130 obyvateľov.