19. Oct 2011 11:41

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.

Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká Lehôtka, ktorý na ne nemá založený list vlastníctva.

Fotodokumentácia : ico_pdf_46

dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…