28. Dec 2011 11:19

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

Žiadateľ Karol Herceg, M. Gorkého 227/44, 971 01 Prievidza podal dňa 09.11.2011 žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavbu Záhradná chatka - prístavba v kat. území Prievidza, na parcele č. 7880/21, 7889 v zmysle § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov . Tunajší úrad podľa §-u 88 ods.1 písm. b) a §-u 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“), § 61 stavebného zákona ako aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e z vlastného podnetu začatie konania o dodatočnom povolení stavby a súčasne nariaďuje k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 01. 2012 o 9.00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu, Hviezdoslavova ul. č. 3, č. dverí 510.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…