28. Dec 2011 11:19

O Z N Á M E N I E o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

Žiadateľ Karol Herceg, M. Gorkého 227/44, 971 01 Prievidza podal dňa 09.11.2011 žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavbu Záhradná chatka - prístavba v kat. území Prievidza, na parcele č. 7880/21, 7889 v zmysle § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov . Tunajší úrad podľa §-u 88 ods.1 písm. b) a §-u 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“), § 61 stavebného zákona ako aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e z vlastného podnetu začatie konania o dodatočnom povolení stavby a súčasne nariaďuje k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 01. 2012 o 9.00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu, Hviezdoslavova ul. č. 3, č. dverí 510.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…