26. Sep 2011 11:27

O z n á m e n i e o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ Tomáš Klinovský, Koceľova ulica č. 4/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 14.09.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „Prestavba klubu dôchodcov na reštauráciu „WOODSTOCK“, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1965, 1966, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do dvoch rokov. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-2950-2009, dňa 22.06.2009, právoplatné 31.07.2009.

Celý dokument na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…