4. Apr 2012 7:22

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…