4. Apr 2012 7:22

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.