4. Apr 2012 7:22

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…