4. Apr 2012 7:22

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…