4. Apr 2012 7:22

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009

Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…