24. Mar 2023 8:40

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci rekonštrukcie miestnych chodníkov sa pristúpilo aj k vytvoreniu nových parkovacích miest, ktoré problematické parkovanie čiastočne zlepšia.

Zhotoviteľ, spoločnosť AGRICOLO s. r. o, započala stavebné práce 9.11.2022 a realizácia diela bola rozdelená podľa stavebných objektov na dve etapy:

Prvá etapa zahŕňala rekonštrukciu troch prepojených existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Ulici V. Benedikta a Ulici M. Gorkého v dĺžke cca 222 m a vybúranie časti chodníka situovaného za výmenníkovou stanicou na Ulici V. Benedikta, vrátane schodišťa o dĺžke cca 26 m. Chodníky sa rekonštruovali na šírku 2,0 m a 1,5 m, kopírujú pôvodnú trasu a sú napojené na sieť existujúcich chodníkov.

Druhá etapa zahŕňala realizáciu nových parkovacích plôch na Ulici V. Benedikta, preloženie dvoch stĺpov verejného osvetlenia do trávnatej časti, ďalej výrub troch kusov stromov a realizáciou  náhradnej výsadby. Súčasťou stavebných prác bolo aj preloženie existujúceho chodníka za parkovacie plochy, vybudovanie nového stojiska na odpad a presun kovového prašiaku na koberce. Nové spevnené parkovacie plochy sú z polovegetačnej dlažby určené pre parkovanie osobných automobilov s rozmermi státia 2,5m x 5,3m.

„Parkovanie je veľkým problémom v mnohých mestách a nevyhýba sa ani Prievidzi. Som preto veľmi rada, že v rámci tohto projektu pribudlo 16 parkovacích miest, ktoré aspoň čiastočne zlepšia situáciu na sídlisku Kopanice,“ zhodnotila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Stavebné práce boli ukončené 09.03.2023 a celkové náklady na dielo sa pohybovali vo výške 143 278 €.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…