29. Jun 2011 6:43

Miesto sobáša si od júla môžete zvoliť slobodne

Šieste rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sa konalo v obvyklom čase, posledný utorok v mesiaci od 8.00 h. Prinieslo niekoľko zaujímavých noviniek a hodnotiacich správ. Snúbenci sa od 1. júla môžu sobášiť aj mimo obradnej siene Mestského domu a čestným občanom mesta Prievidza sa in memoriam stal významný krajan, doktor Anton Neuwirth. V úvode rokovania sa zastupiteľstvo zaoberalo splnenými uzneseniami, ku ktorým sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka mesta Jana Michaličková.

Na základe náhodnej kontroly nezistila žiadne rozpory a zároveň oboznámila poslancov s rozpracovanými kontrolnými činnosťami. Následne pristúpila k predstaveniu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011. Bude sa zameriavať najmä na dodržiavanie Vnútroorganizačnej smernice pre systém spracovávania účtovníctva v spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., kontrolu dodržiavania podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta v roku2009 a 2010 z Programu 10 Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na príspevky športovcom, telovýchovným jednotám a športovým klubom a na grantový program na podporu športu. V centre pozornosti zostane aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Zariadení pre seniorov Prievidza a vykonanie ďalších kontrol na základe kontroly uznesení MsZ, podnetov poslancov MsZ, podnetov obyvateľov a sťažností spolu s kontrolou plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

V ďalšom bode prestúpil pred zastupiteľstvo predseda predstavenstva PTH, a.s, Matej Matulay a predniesol správu o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti.  Spoločnosť dosiahla pri obrate 10.789 tis € v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení vo výške € 486.828,17, čo predstavuje o 7,2% viac, ako plánovaných € 454.3 tis.

Vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik  vysvetlil návrh Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorú poslanci schválili. Smernica má  zabezpečiť transparentné nakladanie s finančnými prostriedkami. Na konzultovanie a pripomienkovanie bola zaslaná aj Transparency International Slovensko, ktorá  nemala výhrady proti jej obsahu.

Na základe požiadaviek od obyvateľov mestské zastupiteľstvo schválilo aj zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza. Od 1. júla 2011 sa určujú za sobášne dni   piatok a sobota, okrem nedieľ a týchto dní: 1. januára, veľkonočných sviatkov od piatka do  pondelka,  24., 25. a 26. decembra. Sobášne hodiny v piatok a sobotu   od 10.00 do 18.00 h. Zároveň sa za sobášnu miestnosť Matričného úradu Prievidza určuje obradná miestnosť v Mestskom dome na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi, alebo v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov iné vhodné miesto v katastrálnom území mesta Prievidza povolené matričným úradom. Náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním sobášov mimo určenej doby  a mimo určenej sobášnej miestnosti sa určujú takto :  náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín  je 30 € a  náhrada za obrad mimo určenej sobášnej miestnosti  je 70 €. V bode rôzne poslanci dali zelenú projektu s názvom Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov a kofinancovanie tohto projektu vo výške 500 €, teda  3,3% z celkových výdavkov na projekt, ktoré predstavujú 15 040 €. Projekt zabezpečí osvetlenie prechodov pre chodcov a prispeje tak k zvýšeniu bezpečia chodcov na cestách.

Po prehodnotení žiadostí týkajúcich sa majetko – právnych záležitostí, bolo zrušené aj uznesenie MsZ č. 57/05 o schválení Informačného memoranda na výstavbu bytov v meste. Tým sa mesto nestáva finančným partnerom pri stavbe bytov súkromnými vlastníkmi a zároveň sa bude posudzovať každá jednotlivá ponuka investorov a  jej prínos. Odsúhlaseniu každej stavby bude predchádzať diskusia s obyvateľmi. Poslanci rozhodli aj o zamietnutí preplatenia nákladov súvisiacich s výstavbou bytov spoločnosťou PROGRES Bojnice, s.r.o. K zmene prišlo aj pri členstve v Dozornej rade City  Areny, s.r.o, kde doterajšiu členku Violu Čmikovú vystriedala Helena Dadíková a v komisii mládeže a voľnočasových aktivít sa zmenila zapisovateľka, keď  Renáta Petrášová bola nahradená Annou Aradyovou. V závere rokovania poslanci odmietli rozšírenie komisie starostlivosti o obyvateľov a vzali na vedomie termíny zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2010.  Na poslanecký návrh Eleonóry Porubcovej bol v zmysle Štatútu mesta Prievidza schválený za čestného obyvateľa Anton Neuwirth, lekár, diplomat, politik,  ktorý sa v neposlednom rade zaslúžil aj o pôsobenie niektorých vysokých škôl na území mesta Prievidza. Týmto bodom programu poslanci zakončili júnové mestské zastupiteľstvo.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…