24. Feb 2010 11:04

Mestské zastupiteľstvo – dlhoročný súdny spor bude mimosúdne vyrovnaný

Po úvodných obligatórnych úkonoch sa februárové rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutočnilo v utorok 23. februára, venovalo ďalším bodom rokovania. Boli medzi nimi vyhodnotenie uznesení mestského zastupiteľstva, správa o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za rok 2009, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2009 a správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí o ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2009.

Viac informácií k týmto témam nájdete v materiáloch z MsZ uverejnených na stránke mesta www.prievidza.sk.
Desať rokov trvajúci súdny spor mesta Prievidza so spoločnosťou THM, a.s. a THM Inkasná, s. r. o. Banská Bystrica o vyplatenie investície vo výške cca 152 mil. Sk, ktoré od mesta žiadala spoločnosť THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica, poslanci ukončili schválením uznesenia o mimosúdnom vyrovnaní. V roku 2009 žalujúca strana ponúkla mestu urovnanie sporu s vyplatením 2,5 mil. eur a trovy súdneho konania. Mesto následne predložilo požiadavku na zníženie požadovanej sumy na maximálne 2,1 mil. eur a zaplatenie tejto sumy v troch splátkach do konca roku 2010. Žalobca túto sumu akceptoval s požiadavkou na uhradenie trov právneho zastúpenia zo strany mesta vo výške 200 tis. eur. Poslanci mestského zastupiteľstva po odporúčaní právneho zástupcu mesta túto sumu schválili uznesením, podľa ktorého je mesto Prievidza povinné zaplatiť spoločnosti THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica 2 100 000 eur v troch splátkach po 700 tis. eur (prvá splátka do 31. 5. 2010, druhá splátka do 31. 8. 2010 a tretia splátka do 30. 11. 2010). Mesto Prievidza je v zmysle schváleného uznesenia povinné nahradiť spoločnosti THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica trovy súdneho zastúpenia vo výške 200 000 eur a to v lehote do jedného mesiaca po schválení súdneho zmieru. MsZ schválilo, že spoločnosť THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica a mesto Prievidza zhodne podajú návrh na ukončenie súdnych konaní a na schválenie súdneho zmieru s tým, že každá strana zaplatí súdu 50% trov konania vynaložených súdom (znalečné, svedočné a pod.). Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní bola medzi obomi stranami podpísaná 19. februára 2010, pričom jej právna účinnosť je podmienená schválením v Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi a Dozornou radou THM Inkasná, s.r.o. Banská Bystrica.
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili návrh na zmenu účelu využitia lokality pred City arenou (športovou halou) v Prievidzi, kde mali byť pôvodne v zmysle informačného memoranda vybudované byty prostredníctvom súkromného investora. Ten však vzhľadom na súčasnú krízu neuvažuje s výstavbou bytového objektu a preto postúpil svoje práva a záväzky v plnom rozsahu na spoločnosť Nábytok Idea – Dubnica nad Váhom, s.r.o. Bratislava. Táto spoločnosť mieni v predmetnej lokalite vybudovať ešte v tomto kalendárnom roku reštauráciu Mc Donald´s s prislúchajúcimi objektami. Zástupca spoločnosti predstavil poslancom MsZ vizualizáciu nových objektov. Poslanci schválili zmenu účelu využitia lokality, investora teraz čaká realizácia ďalších legislatívnych krokov potrebných k výstavbe, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní mestského zastupiteľstva.
V druhej časti rokovania poslanci schválili správu o činnosti Mestskej polície v Prievidzi za rok 2009, návrh VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza, návrh dodatku k VZN mesta, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v meste, prehľad o pridelených bytoch za obdobie druhého polroka 2009 a žiadosti o odpredaj nehnuteľností. Viac informácií je aj k týmto témam v materiáloch MsZ uverejnených na stránke mesta www.prievidza.sk.
V bode rôzne schválili dve žiadosti o zvýšenie dotácie resp. finančný príspevok a schválili aj niekoľko zmien dotýkajúcich sa komisií mestského zastupiteľstva. Ďalšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. marca 2010.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…