Na základe odporúčaní Transparency International Slovensko v oblasti etiky zamestnancov sme sa zamerali na budovanie etickej infraštruktúry mesta Prievidza. TIS pripravilo znenie etického kódexu pre zamestnancov, ktorý odporučilo prijať ako prílohu pracovného poriadku. Aby bolo jasné, kto má rozhodovať pri riešení rôznych typov etických dilem a pri riešení konfliktu záujmov, bolo navrhnuté zaviesť aj novú smernicu o etike a doplniť smernicu o vybavovaní sťažností. Ďalšími odporúčaniami bolo zriadiť novú pracovnú pozíciu splnomocnenca pre etiku a nový poradný orgán primátorky mesta – Radu pre etiku. Všetky tieto kroky postupne mesto Prievidza zrealizovalo, takže dnes môžeme skonštatovať, že etická infraštruktúra bola úspešne vytvorená a v súčasnosti sa už prakticky uplatňuje.

Čo sme urobili?

  • Vytvorili sme novú pozíciu Splnomocnenca pre etiku, ktorého úlohou je dbať na nestranný a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom. Pre nahlasovanie nekalých praktík je možné využiť telefonický kontakt zamestnanca – Mgr. Alojz Vlčko – 0911 043 901. Takisto je dostupná možnosť podania Sťažnosti na porušenie Etického kódexu prostredníctvom on-line formulára, e-mailu staznosti@prievidza.sk alebo inými formami ustanovenými v internej smernici IS – 72 Smernica pre etiku.
  • Primátorka mesta zriadila Radu pre etiku mesta Prievidza ako svoj poradný orgán, ktorý plní poradensko-konzultačnú funkciu. Rada pre etiku na svojom prvom zasadnutí dňa 17. januára 2013 schválila Štatút Rady pre etiku.
  • So zástupcami zamestnancov bol odkonzultovaný a následne zavedený Etický kódex zamestnanca mesta Prievidza, ktorý okrem funkcie formálnej deklarácie etických pravidiel slúži aj ako praktická pomôcka pre zamestnancov mesta na riešenie potenciálnych etických dilem.
  • Internú smernicu IS – 47 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza sme doplnili o možnosť podať sťažnosť na porušenie Etickóho kódexu zamestnanca mesta Prievidza.
  • Zaviedli sme novú internú smernicu IS – 72 Smernica pre etiku, ktorá bližšie upravuje postupy pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavení sťažností na porušenie Etického kódexu a pri kontrole týchto postupov. Taktiež definuje oprávnenia a povinnosti, ktoré sa týkajú činnosti Splnomocnenca pre etiku a Rady pre etiku.