5. Apr 2024 8:11

Mesto uzavrelo novú zmluvu so spoločnosťou T+T, a. s.

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve bude platiť od 01.04.2024 do 31.03.2029, čiže 5 rokov. Poskytovateľom služby je na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť T+T, a. s., Žilina. Miestom plnenia predmetu zmluvy je územie mesta Prievidza vrátane mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie nasledujúcich služieb:

 • zber a preprava zmesového komunálneho odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území mesta Prievidza (od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov a od fyzických osôb – obyvateľov), vrátane odpadu z cintorínov, chatovej oblasti, záhradkárskych osád,
 • zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu (od fyzických osôb – obyvateľov), ktoré nie sú predmetom zmluvy s OZV (napr. jedlé tuky a oleje, komunálne odpady s obsahom škodlivých látok, atď.),
 • zber a preprava objemného odpadu,
 • zber a preprava drobného stavebného odpadu,
 • zber odpadu s obsahom škodlivých látok (2x ročne jar/ jeseň formou mobilného zberu),
 • zber a preprava nezákonne umiestneného odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok,
 • zber a preprava odpadov z rekreačných košov, z košov pre psie exkrementy,
 • prevádzkovanie zberného dvora v súlade s platnou legislatívou o odpadoch,
 • vedenie priebežnej evidencie o druhoch a množstvách odpadov a o ich zhodnotení alebo zneškodnení,
 • nájom príslušných zberných nádob na jednotlivé druhy komunálnych odpadov a zabezpečenie ich opravy a údržby, výmeny prípadne doplnenie nádob podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
 • umývanie a dezinfekcia všetkých zberných nádob, čistenie stojísk,
 • servis a umytie, dezinfekcia podzemných kontajnerov,
 • zabezpečenie výkonu služby požadovanou zvozovou technikou,
 • vedenie evidencie o druhoch, množstve a o spôsobe ďalšieho nakladania s komunálnymi odpadmi,
 • zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých vyzbieraných jednotlivých druhov komunálneho odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, okrem biologicky rozložiteľného odpadu v rámci kampaňovitého zberu. Tento odpad vozí spoločnosť T+T, a.s. do kompostárne.
 • nákup a inštalácia vhodných identifikátorov na elektronickú evidenciu odpadov na zberné nádoby,
 • vedenie monitorovacieho systému na kontrolu počtu manipulácií prostredníctvom GPS a kamerových záznamov, čipového systému, informácia z vážiaceho systému na vozidlách,
 • zabezpečenie systému evidencie nádob, jeho údržba a zabezpečenie prezentačnej úrovne výstupov,

Pre obdobie od 01.04.2024 do 31.12.2024 bude poskytovateľ zabezpečovať zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). Od 01.01.2025 bude poskytovateľ zabezpečovať mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním a následné zhodnotenie a zneškodnenie odpadu v zmysle príslušnej legislatívy.

Ďalej je poskytovateľ povinný do troch mesiacov od začatia vykonávania služby dodať nové nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu (120 I, 240, 1100I) a označiť funkčnými identifikátormi na elektronickú evidenciu odpadov nasledovné kontajnery a nádoby na odpad: nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 120 I, 240 I, 1100 I, podzemné kontajnery s objemom 5 m3 vo vlastníctve mesta na zmesový komunálny odpad, rekreačné koše, koše na psie exkrementy, veľkoobjemové kontajnery (VOK) na objemný odpad využívané počas kampaňového zberu, na zmesový komunálny odpad zo záhradkárskej osady, chatovej oblasti a z cintorínov.

„Poskytovateľ nám na marcovom pracovnom stretnutí potvrdil, že má v súčasnosti objednané všetky požadované typy nádob ako aj identifikátory a následne začne s postupnou výmenou súčasných nádob za nové a začne aj s označovaním nádob identifikátormi tak, aby to bolo všetko zabezpečené k dátumu 01.07.2024. Označenie nádob je prvým krokom k zavedeniu spravodlivejšieho množstvového zberu odpadu.   Od júla tak bude realizovaný vývoz iba označených nádob,“ hovorí Ing. Nikmonová vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia.

Zberové vozidlá na zber komunálneho odpadu z typizovaných 120 I, 240 I a 1100 I nádob budú vybavené elektronickým zariadením na evidenciu vyprázdnených nádob a vážiacim zariadením, s možnosťou zaznamenávania hmotnosti každej vyprázdnenej nádoby. Zároveň v husto zastavaných častiach budú použité zberové vozidlá s menšou prevádzkovou hmotnosťou. Minimálne dve vozidlá musia spĺňať podmienku ekologického vozidla v zmysle zákona č. 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v platnom znení. Ostatné zberové vozidlá musia spĺňať emisnú triedu minimálne EURO EEV alebo EURO 6, prípadne budú mať pohon na alternatívne palivá, alebo hybridný pohon. K zmene harmonogramov vývozov nedochádza.

Výška odplaty na celé obdobie trvania zmluvy je 14 629 599,84 vrátane DPH.

„Fakt, že sa nám podarilo v rámci verejného obstarávania uzavrieť zmluvu s nižšou cenou ako bola predpokladaná hodnota zákazky je určite pozitívnou správou. Pri pôvodnej cene mesto napriek navýšeniu poplatku počítalo s doplatkom z rozpočtu vo výške cca. 1,2 mil. eur ročne. Vďaka nižšej vysúťaženej cene bude doplatok z rozpočtu výrazne nižší a ušetrené prostriedky môžeme investovať do ďalších projektov,“ hovorí primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…