30. Apr 2024 10:23

Mesto Prievidza pridelilo dotácie na mládežnícky šport, kultúrne aktivity, ale aj na projekty zlepšujúce kvalitu života v meste.

Mesto tento rok zaviedlo nový elektronický systém prerozdeľovania dotácií. Cez e-grant mohli uchádzači zasielať svoje žiadosti, ktoré následne odborní hodnotitelia vyhodnotili a odporučili schváliť.

Dotácie na nájom športovísk vo výške 750 000 EUR

Výraznou podporou zo strany mesta sú dotácie na nájom športovísk, ktoré mesto Prievidza poskytuje klubom na nájom mestského športoviska, na ktorom vykonávajú rozvojovú, tréningovú a súťažnú činnosť. Tieto dotácie sú poskytované na účel uhradenia záväzkov voči správcovi športovísk, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza.

Mestský športový hokejový klub mládež Prievidza dostal na svoju športovú činnosť na zimnom štadióne dotáciu vo výške 299 994 eur. Futbalisti na tento rok dostali dotáciu 117 005 eur. Na prenájom priestorov v športovej hale poskytlo mesto dotácie basketbalovému klubu BC Prievidza 82 710 eur, volejbalistom Volley Team PD 68 530 eur, mládežníckym basketbalistom MBA Prievidza 35 496 eur, gymnastom GK Elán 29 800 eur, zápasníkom ZK Baník Prievidza 19 893 eur, korbalistom Dolphins Prievidza 12 789 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 8 851 eur. V rozpočte sú vyčlenené financie aj na prevádzku krytej plavárne vo výške 270 000 eur a pre Mestský plavecký klub bola poskytnutá dotácia 39 600 eur. Dotáciu vo výške 7 970 eur na svoju činnosť na zimnom štadióne dostal aj Krasokorčuliarsky klub Prievidza.

Dotácie na grantový program Športuj a ži zdravšie

Odborní hodnotitelia cez grantový program rozdeľovali dotácie vo výške 60 000 eur. „Celkovo bolo schválených 28 žiadostí najmä na činnosť mládežníckych športových družstiev. Pridelené dotácie využívajú kluby najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, štartovné či iné prevádzkové náklady,“ vysvetľuje Ing. Branislav Bucák, hodnotiteľ grantového programu.

Najvyššiu dotáciu 11 955 eur dostali prievidzský futbalisti FC Baník Prievidza. „Cieľom je rozvoj mládeže a vytvorenie podmienok pre šport mládeže a najmenších. Cieľovou skupinou sú všetky mládežnícke kategórie od najmenších škôlkarov (cca 150 detí), s ktorými robíme raz do týždňa športové aktivity zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu až po dorastencov U 19 a dorastenky WU 19.

Mladým basketbalistom z Mládežníckej basketbalovej akadémie bola schválená dotácia vo výške 9 955 eur.

Mestskému športovému hokejového klubu mládež Prievidza bola schválená dotácia vo výške 7 393 eur. Využiť ju chcú najmä na zabezpečovanie tréningov a zápasov detí a mládeže a športových hokejových tried, dopravu hráčov na zápasy mimo mesta, stravné a ubytovanie na turnajoch, ktoré organizujú v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja.

Volejbalistom z Prievidze navrhli hodnotitelia grantového programu udeliť dotáciu 4 955 eur, zápasníkom ZK Baník Prievidza 2 977 eur, športovým gymnastom GK Elán 2 675 eur, Mestskému plaveckému klubu 2 570 eur, futsalistom 1 795 eur, karatistom KKFKŠ 1 395 eur a džudistom TJ Sokol 1 635 eur. Adekvátna výška dotácie bola schválená aj pre ostatné športové kluby.

„Finančne sme pomohli všetkým klubom, ktoré pracujú s mládežou a požiadali o dotáciu. Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľbou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.

Dotácie na grantový program Kultúrny život v Prievidzi

V rámci kultúrnej oblasti bolo schválených dohromady 25 žiadostí, ktoré si medzi sebou prerozdelili sumu 23 700 eur. Medzi úspešné projekty patria napríklad Akvizícia diel prievidzských výtvarníkov od K – 2000, združenia na podporu kultúry, ktorým na svoj projekt bola schválená dotácia 3 485 eur.

Ďalším úspešne podporeným projektom je „Nové sídlisko – spoznajme, zachovajme, rozvíjajme“, ktorého predkladateľom bolo združenie Ars Preuge. Financie chce využiť na zviditeľnenie iniciatívy pre spoznávanie, zachovanie a zveľaďovanie sídliska Píly. Ide najmä o návrh, tvorbu, tlač a distribúciu informačných materiálov do schránok obyvateľov sídliska, kampaň v tlačených a digitálnych médiách, info kampaň spojená s prechádzkou po sídlisku a tlačou pripravených infomateriálov, pokračovanie práce na „živých sgrafitách“, vrátane tvorby animácií a ich sprostredkovania verejnosti.

Medzi úspešných žiadateľov o dotáciu z oblasti kultúry patrí aj tradičné podujatie „Jeden svet“, ktoré organizuje občianske združenie Berkat. Získali dotáciu vo výške 1 470 eur. „V rámci festivalu chceme vzdelávať a informovať verejnosť aj školskú mládež o „jednom svete“, že nesieme zodpovednosť za jeho stav a prinášať možnosť diskusie so zaujímavými hosťami a tiež dokumenty, ktoré stoja za to. Po pandemickej prestávke a zmenách v divokom online svete je to veľmi potrebné, znovu obnoviť vzájomné stretávanie sa a možnosť prežiť osobné svedectvá a klásť otázky hosťom. Zároveň je dôležité vyslať posolstvo, že robíme podujatie, ktoré má za cieľ aj pomôcť, lebo 100% výťažku pôjde na humanitárnu pomoc v Ukrajine,“ dopĺňa Ivan Sýkora, predseda združenia Berkat.

Zvyšné finančné prostriedky, ktoré boli v grantovom programe, navrhli rozdeliť hodnotitelia adekvátne medzi predložené žiadosti.

Dotácie na grantové programy Lepší život v Prievidzi a Zelenšia Prievidza

V týchto programoch bolo prijatých dohromady 17 žiadostí, ktoré boli hodnotiteľmi schválené a rozdelili si medzi sebou 8 000 eur. Projekty boli zamerané na aktivity pre seniorov, letný detský tábor, bezpečnosť v meste, celoslovenskú súťaž v spracovaní informácií, ktorá sa konala u nás v Prievidzi a poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Medzi podporené „zelené enviro projekty“ patria celoročná vzdelávacia činnosť v oblasti včelárstva, vysádzanie šafranových kvetov pre včely a ochrana a zveľaďovanie životného prostredia, predovšetkým zelene vo verejných priestranstvách mesta. Jedným z takýchto projektov je aj projekt občianskeho združenia Za zelený sever.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…