25. Jul 2011 6:56

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenie rozhodnutia zo zisťovacieho konania Obvodného úradu Životného prostredia v Prievidzi číslo OÚŽP/2011/01133-00018, zo dňa 08.07.2011 k zámeru navrhovanej činnosti „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ , ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, IČO 318 442.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.