17. Jun 2010 18:14

Mesto Prievidza a Hornonitrianske bane Prievidza sa dohodli na pôžičke

Po opakovanom odložení schválenia zmluvy o pôžičke a podmienkach jej splatenia, ktorú mestu Prievidza ponúkla spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. za účelom vyrovnania záväzku mesta voči spoločnosti THM Inkasná, spol. s. r. o. Banská Bystrica, (podľa dohody o mimosúdnom urovnaní sporu, ktorú poslanci schválili na svojom rokovaní vo februári t.r.), poslanci mestského zastupiteľstva na júnovom rokovaní návrh zmluvy uznesením schválili. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

sa v zmysle zmluvy, ktorá bola zo strany mesta podpísaná v stredu 16. júna 2010, zaviazali požičať mestu finančnú čiastku vo výške 2 300 000 eur a to v troch splátkach: prvú splátku vo výške 900 tisíc eur do 25. júna 2010, druhú splátku vo výške 700 tisíc eur do 1. augusta 2010 a tretiu splátku vo výške 700 tisíc eur do 1. novembra 2010. Mesto ako dlžník splatí veriteľovi (HBP, a.s.) pôžičku najneskôr do desiatich rokov, v závislosti od svojich finančných možností ju môže splatiť aj skôr. Pôžičku bude splácať na základe dohodnutého úroku, rovnajúceho sa úrokovej sadzbe EURIBOR, zverejňovanej Európskou centrálnou bankou, ktorá sa vzťahuje na ročné medzibankové úverové obchody. Zmluva bola schválená aj s podmienkami, z ktorých najzásadnejšou je, že mesto (dlžník) ako majoritný akcionár v spoločnosti PTH, a.s. vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k odpojeniu odberu tepla zo strany PTH, a.s. od centrálneho zdroja vykurovania mesta od dodávateľa Slovenské elektrárne, a.s. ENO Nováky. Mesto sa ďalej zaviazalo k vynaloženiu maximálneho úsilia, aby nedošlo k zmene súčasného systému zásobovania teplom z existujúceho centrálneho zdroja vykurovania a k odpojeniu sa od tohto zdroja. Záväzok mesta sa vzťahuje aj na akýkoľvek predaj resp. prenájom majetku PTH, a.s., ktorý slúži na zásobovanie a produkciu diaľkového tepla ako aj zásobovanie teplou vodou a ktorý by mohol obmedziť prípadne znemožniť fungovanie PTH, a.s. pri zásobovaní teplom mesta z centrálneho zdroja vykurovania z ENO, ako aj na využívanie existujúcich sietí a technologických zariadení a ich častí, slúžiacich na zásobovanie a produkciu diaľkového tepla a teplej vody. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (veriteľ) sa zaviazali, že budú počas desiatich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy vynakladať maximálne úsilie na udržanie cenovej konkurencieschopnosti dodávaného tepla v záujme zamedzenia procesu odpájania sa odberateľov tepla z dôvodu alternatívy lacnejšieho obstarania tepla. Obidve zmluvné strany podpisom tejto zmluvy deklarujú spoločný záujem na podpore zamestnanosti v Prievidzi a jej okolí a tým aj udržanie sociálneho zmieru v regióne hornej Nitry. Za schválenie návrhu zmluvy hlasovalo 26 z prítomných 27 poslancov, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…