23. Mar 2021 7:50

Mesto plánuje zatraktívniť dva vnútrobloky

Dve priestorovo rozsiahle verejné priestranstvá v Prievidzi plánuje samospráva obnoviť. Mesto stavia víziu zatraktívnenia verejných priestranstiev na revitalizácii sídliskových vnútroblokov.

Samospráva Prievidze súťaží spracovateľa projektovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu sídliskových vnútroblokov na sídlisku Píly a sídlisku Kopanice.

Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici
„Vnútroblok je súčasťou typických obytných blokov urbanisticko-architektonického celku sídliska Píly z obdobia socialistického realizmu. Vybraný bol ako vzorový, pretože viditeľne demonštruje súčasný zanedbaný stav takýchto vnútroblokov,“ priblížila architektka mesta Zuzana Hlinková. Tomuto priestoru v súčasnosti dominuje veľká asfaltová plocha, ktorá je v zlom stave. Plocha pôvodne slúžila na loptové hry. Zlý je aj zdravotný stav zelene s krátkou životnosťou a nízka technická vybavenosť nevyhovujúca súčasným požiadavkám.

„Rozhodli sme sa vybrať práve tento vnútroblok, ktorý by mohol byť v prípade úspešnej žiadosti revitalizovaný. Pri tvorbe novej vízie sme spolupracovali s vysokoškolskými študentami, konkrétne Záhradníckou fakultou Mendelu v Lednici. Návrh bol spracovaný formou workshopu a následnej semestrálnej študentskej práce. Práve tieto práce slúžia ako podklad pre ďalšiu prácu,“ vysvetlila architektka.

Zámerom je vytvoriť parkové námestie formou oddychovej a športovo-relaxačnej zóny pre voľnočasové aktivity obyvateľov všetkých vekových skupín. Dôležitou súčasťou je práca s dažďovou vodou – vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá vznikne odvodnením okolitých spevnených plôch. Potenciál vnútroblokov na starom sídlisku spočíva najmä v zadržaní dažďových vôd z okolitých sedlových striech bytových domov a ich využívaní na údržbu okolitej verejnej zelene. Revitalizácia by pozostávala aj z dendrologického prieskumu a nových sadových úprav. Návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a podmienok prostredia.

Okrem stromov môžu byť vysadené aj okrasné dreviny, kry a kvetinové záhony. V rámci novej zelene pribudne aj vytvorenie dva metre širokého pásu trávnatej plochy so stromoradím oddeľujúceho parkovacie plochy. Práce by mali brať ohľad na zachovanie existujúceho outdoorového ihriska. Súčasťou detského ihriska budú hracie zostavy, prvky určené pre deti so zdravotným znevýhodnením za účelom vytvorenia inkluzívneho detského ihriska podľa platných noriem a predpisov.

Revitalizácia vnútrobloku Ulíc energetikov, M. Gorkého a Bernoláka

Ďalším vnútroblokom, ktorý by sa mohol dočkať revitalizácie je priestor medzi Ulicou energetikov, Ulicou M. Gorkého a Ulicou A. Bernoláka na sídlisku Kopanice. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu.

Obsahom prác má byť dendrologický prieskum a nové sadové úpravy. Rekonštrukcia existujúcich chodníkov bude pozostávať z výmeny povrchov, teda asfaltové plochy a plochy z betónových panelov sa nahradia betónovou dlažbou. Športová, resp. voľnočasová činnosť bude pozostávať z výmeny existujúceho stolnotenisového stolu za nový vrátane vysprávky povrchu a návrhu nového multifunkčného ihriska, ktoré vznikne na mieste pôvodného asfaltového ihriska. Práce majú byť zamerané aj na výmenu a doplnenie parkového mobiliáru ako sú lavičky, odpadkové koše, a na obnovu pouličného osvetlenia.

Samotná realizácia prác na oboch vnútroblokoch je závislá od zabezpečenia vydania príslušného povolenia, schválenia žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a priebehu procesu verejného obstarávania na výber realizátora.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…