15. Jan 2016 7:05

Mesto bude mať už len jedno nariadenie na umiestňovanie volebných plagátov

Štyri všeobecne záväzné nariadenia upravujúce pravidlá vylepovania volebných plagátov na území mesta nahradí jedno spoločné.

V súlade s § 16 zákona č. 181/ 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov má mesto povinnosť všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Vyhradená plocha na výlep plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Mesto Prievidza malo doposiaľ prijaté 4 všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré riešili umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre všetky druhy volieb. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mestské zastupiteľstvo prijalo VZN mesta Prievidza č. 166 / 2015 o umiestňovaní volebných plagátov. Nové VZN upravuje podmienky výlepu volebných plagátov na území mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…