13. Oct 2022 8:46

Mesiac úcty k starším

V stredu 12. októbra bolo v Dome kultúry Prievidza ocených 18 aktívnych seniorov z Denných centier. Ich záujem nezištne pomáhať a aktívny prístup je príkladom pre ostatných. Poďakovanie im odovzdali primátorka Katarína Macháčková a viceprimátor Ľuboš Jelačič .

DC Sever
Jozef Adam Fábry bol aktívny pri zakladaní nášho DC a na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený za člena RK, kde úlohy plní načas a zodpovedne. Svojimi praktickými skúsenosťami prispieva k spestrovanie aktivít a patrí k oporám výboru a šíreniu dobrého mena DC.

Pavel Michalovič Aktívne sa podieľa na kultúrnej a športovej činnosti DC, ale neoceniteľnú pomoc vykonáva pri brigádnickej, dobrovoľníckej práci, čím prispieva k zveľaďovaniu nielen DC ale aj verejného priestranstva nášho sídliska. Má záujem nezištne pomáhať a svojim aktívnym prístupom je príkladom pre ostatných.

Ľudmila Kavuličová od vzniku DC patrí k najaktívnejším členom. Svojim zodpovedným podielom a pozitívnym prístupom výrazne prispieva k rozvoju a k spríjemňovaniu nášho komunitného, spoločenského života. Má rada prechádzky prírodou a obdivuje historické pamiatky. Výbor oceňuje jej kvalitnú, dlhoročnú a systematickú prácu v oblasti foto – dokumentácie všetkých aktivít.

DC Hradec
Viera Juríková je nápomocná pri príprave občerstvenia na podujatia organizované výborom DC v Hradci. Pokiaľ jej zdravotný stav dovoľuje zúčastňuje sa akcií aj mimo DC Hradec. Je veselej povahy, má rada humor, ktorý odovzdáva na stretnutiach, čím vnáša do výboru dobrú náladu. Jej ruky aj keď sú boľavé vedia s háčikom na háčkovanie vytvoriť neuveriteľne pekné obrázky. Je praktická a racionálna.

Božena Drozdová zúčastňuje sa akcií DC Hradec. Má viacero záľub v oblasti tvorenia rôznych techník, ktoré rada odovzdáva členkám DC Hradec čím sa podieľa aj na rôznych výstavkách pri príležitosti konania členských schôdzí. Nadobudnuté zručnosti, štúdium rôznych techník získala ako dlhoročná členka Občianskeho združenia ARS PRO FEMINA. Je rozvážna a v kolektíve vítaná. V súčasnosti vedie v DC Hradec krúžok „Šikovných rúk. „

DC Bôbar
Tonhajzer Milan je členom DC od r. 2017. Svojou aktívnou prácou sa podieľa na úspešnom chode nášho DC. Stará sa o záhradu, pravidelne ju kosí, strihá kríky a polieva. Zasadzuje sa o triedenie odpadu, ktorý podľa zákona likviduje. Ochotne pomáha pri vození materiálu potrebného na akcie svojim osobným autom. Od jeho zvolenia do výboru DC v roku 2022 sa organizuje športové vyžitie členov. Zúčastňuje všetkých zasadnutí, kde svojimi návrhmi vylepšuje prácu v ňom. Je priateľskej a milej povahy, ochotný pomôcť v každej situácii.

Maxianová Eva je členkou DC od r. 1999. Je aktívnou členkou DC. Dokáže členov obsluhovať pri posedeniach v DC, taktiež je nápomocná v kuchyni a ochotne pomáha aj pri iných akciách organizovaných naším DC Bôbar. Jej prístup ku členom je milý, priateľský a svojou povahou vytvára v kolektíve príjemnú atmosféru.

Obertová Zuzana je členkou DC od r. 1999. Je dlhoročnou členkou DC a vždy ochotná pomôcť. Najčastejšie ju vidíme v kuchyni, kde svojou šikovnosťou napomáha chodu denného centra. Vždy sa zúčastňuje všetkých akcií poriadaných DC, ako aj brigád na úpravu dvora. Je to osoba s kamarátskou povahou.

DC Píly
Anna Kotlářová je členkou 12 rokov a od prvého dňa sa venuje činnosti v klube. Je členkou revíznej komisie, svojím dvojkolesovým tátošom sa zastaví pri chorých členkách a poteší ich dobrým slovom. Nikdy neodmietla pomoc v kuchynke pri varení kávy a čaju.

Anna Vicanová je taktiež členkou 12 rokov je tak isto v revíznej komisie bez nej sa nezaobíde žiadna pomoc v kuchyni a pri obsluhe.

Alžbeta Ružičková je členkou 9 rokov zastáva funkciu pokladníčky druhé volebné obdobie. Aktívne sa zapája do činnosti v kuchyni ako aj do prác na záhrade.

DC Necpaly
Viliam Mokrý patrí k dlhoročným členom denného centra. Po vstupe do denného centra sa aktívne zapájal do diania v dennom centre, zúčastňuje sa všetkých aktivít, ktoré denné centrum poskytuje. Výrazná je jeho účasť na športových hrách seniorov, reprezentoval na športových olympiádach, zúčastňoval sa turistických zrazov. Je vždy ochotný pomáhať pri organizovaní aktivít. Je veľkým prínosom pre činnosť Denného centra Necpaly.

Jozef Šovčík po vstupe do denného centra sa aktívne zapája do zabezpečovania rôznych kultúrnych podujatí, organizovania výstav, ktoré denné centrum uskutočňuje. Venuje sa ľudovo-umeleckej činnosti, ktorú prezentuje na výstavách a tvorivých dielňach. Je ochotný podať pomocnú ruku pri zabezpečovaní aktivít denného centra. Je veľkým prínosom pre činnosť Denného centra Necpaly.

Ján Krško je dlhoročným členom denného centra. Aktívne zapája do zabezpečovania rôznych kultúrnych podujatí a športových podujatí, v ktorých reprezentuje denné centrum. Podieľa sa na organizovaní výstav, tvorivých dielní pre členov a širokú verejnosť. Venuje sa včelárstvu a výrobe medu, ľudovo-umeleckej činnosti. Je ochotný podať pomocnú ruku pri zabezpečovaní aktivít denného centra. Je veľkým prínosom pre činnosť Denného centra Necpaly.

DC Veľká Lehôtka
Marta Mellová, vedúca denného centra od roku 2009, aktívna členka, organizuje kultúrne, spoločenské, športové a zábavné podujatia pre členov, pomáha pri organizovaní všetkých podujatí v časti mesta Veľká Lehôtka.

Mgr. Eva Henčelová, tajomníčka denného centra od roku 2009, aktívna členka speváckej skupiny a v súčasnej dobe zastupujúca vedúca speváckej skupiny Malinovec. Pripravuje programy na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

DC Malá Lehôtka
Jozefína Laluhová je členkou DC od r. 2008. Dve volebné obdobia pracovala vo výbore DC. Aj po tomto období sa aktívne zúčastňuje diania v DC, či už je to účasť na brigádach, pri organizovaní kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatiach, z ktorých často zhotovovala fotografickú dokumentáciu. Taktiež patrila do skupiny členiek DC, ktoré v roku 2020 šili ochranné rúška pre spoluobčanov.

Mária Bartošová je členkou DC od r. 2007. Dve volebné obdobia pracovala v Rade starších a teraz je tretie volebné obdobie členkou výboru DC. Počas pôsobenia v DC sa aktívne zapájala do rôznych kultúrnych, športových akcií a brigád. V roku 2020 taktiež šila rúška pre našich spoluobčanov.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…