2. Jun 2011 12:48

Kultúru v Prievidzi povedie žena, pribudne aj nová škôlka

Piate tohoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo svojom vyčerpávajúcom programe odhlasovalo vymenovanie novej riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, schválilo vznik novej  škôlky rehole Piaristov a odsúhlasilo   nové  VZN - upravujúce prevádzkový čas predaja a prevádzky služieb, definujúce  poskytovanie sociálnych služieb v meste, či zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti. Rokovanie otvorila primátorka Katarína Macháčková a po procedurálnych záležitostiach uviedla riaditeľku neziskovej organizácie so správou o činnosti organizácie Harmónia, n.o.

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby od roku 2003 a prevádzkuje Zariadenie núdzového bývania a Útulok. V roku 2010 hospodárila so zostatkom 8 095,18 €. Nasledovala výročná správa Turisticko-informačnej kancelárie  mesta Prievidza, n.o., ktorá sa venuje predovšetkým propagácii regiónu medzi turistami a v roku 2010 vybavila     25 292 klientov. Hospodársky výsledok, po odpočítaní príjmu z predaja knihy PRIEVIDZA mesto môjho srdca, z ktorej výťažok sa ukladá na vydanie knihy Monografia Prievidze s odhadovaným vydaním v roku 2013, bol – 3 401,14 €.  Kvôli malému záujmu verejnosti o využívanie služieb TIK v nedeľu bude od 1.júna 2011 otvorená kancelária už iba 6 dní v týždni. V ďalšom bode zobrali poslanci na vedomie výročnú správu o hospodárení a činnosti spoločnosti PRIEVIDZA INVEST, s. r. o., za rok 2010. Táto spoločnosť založená mestom v roku 2010 dosiahla stratu 330 067,95 EUR z dôvodu zaradenia realizovaných stavebných objektov do používania a s tým súvisiacim režimom odpisovania hmotného investičného majetku.    Z minuloročných nákladov spoločnosti vo výške 95 521 € sa počíta na rok 2011 iba približne 50 000 €. Poslednou výročnou správou bola správa BIC TI Prievidza, ktorej sa podľa správy podarilo dosiahnuť predpokladané zámery a hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 560,06 €.

Keďže vyhláška – Nariadenie č. 10/1992 „O symboloch mesta Prievidza a ich používaní“ bola jedným z najstarších nariadení, ktoré od svojho prijatia nebolo novelizované, niektoré jeho časti boli už neplatné a nefunkčné.  Ďalším dôvodom na  predloženie VZN mesta Prievidza č.116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane, bol podnet a žiadosť dobrovoľného združenia „ Klub priateľov histórie Prievidze“,  na zmenu popisu zobrazenia erbu, poukazujúc na duchovnú podstatu anjela, cirkevnú náuku a zobrazovanie anjelov, ale aj zmenu pojmu „kameň“ na „oblak“ v heraldickom popise erbu mesta. Poslanci tento návrh schválili.

Predmetom schváleného VZN č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania  a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza, je zákaz podávať alebo požívať  alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach vo vymedzených lokalitách mesta Prievidza.

Poslanci schválením Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza  č. 117/2011 o pravidlách  času predaja v obchode  a času  prevádzky služieb  na území mesta Prievidza odsúhlasili nové  prevádzkové časy.

 Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene na celom území mesta v prevádzkarniach:

a)       poskytujúcich služby prechodného ubytovania,

b)      čerpacích staniciach pohonných hmôt,

c)       obchodných domoch typu supermarket a hypermarket,

d)      periodickej a neperiodickej  tlače a tlačovín,

e)       nočných maloobchodných predajniach potravín (večierky),

f)        poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne).

V ostatných  prevádzkarniach umiestnených v bytových domoch a objektoch stavebne spojených s bytovým domom sa prevádzkový čas určuje  od 06.00 h do 24.00 h s podmienkou, že v prevádzkarniach sa nepovoľuje hudobná produkcia po 18.00 h a prísluchová hudba po 22.00 h.

V prevádzkarniach umiestnených v obytnom území mesta okrem § 3 ods. 3 tohto VZN sa prevádzkový čas neobmedzuje s podmienkou, že v čase po 22.00 h je povolená hudobná produkcia len v tých prevádzkarniach, ktoré svojím stavebným a technickým riešením  zabránia šíreniu nadmerného hluku.

Schválenie doplnku č. 4  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 a č. 2  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza súviselo so zmenou prevádzkovateľa trhoviska zo spoločnosti TEZAS, s.r.o.,  na Správu majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Zohľadniac výsledky hospodárenia za rok 2010 došlo schválením Dodatku č. 4 k VZN č.96/2008 mesta Prievidza o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách k aktualizácii nákladov na réžie na jedno jedlo. Cena réžií sa týka pri inkase len dospelých stravníkov pri ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ, preto sa mení cena stravenky pre túto kategóriu odberateľov stravy a diétneho stravovania.

V ďalších bodoch venovaných školskej problematike poslanci odhlasovali zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole na Malonecpalskej ulici, zaradenie Piaristickej materskej školy Františka Hanáka v Prievidzi do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2012.

Poslanci odmietli zaradenie Súkromného CVČ na Ul. Ľ. Ondrejov  do siete škôl a školských zariadení v SR, ale podporili vznik súkromnej školskej jedálne na Ul. Ľ. Ondrejova. Schválením VZN č. 118/2011 o sociálnych službách v meste Prievidza sa určili podmienky, postup, spôsob určenia a platenia úhrady za sociálne služby. Zároveň sa z dôvodu nepriaznivej hospodárskej situácie mierne zvýšili poplatky opatrovateľskej služby, prepravnej služby, bývania v zariadení pre seniorov, aj v útulku a zariadení núdzového bývania. Doplnkom č. 1 k Internej smernice č. 25 poslanci odhlasovali vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa, ak dieťa bude mať v čase narodenia, ale aj v čase vyplatenia, trvalý pobyt v meste Prievidza. Zároveň sa príspevok zvýšil z 66,39 na 67 €.

Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza upravil hranicu výšky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivé kategórie občanov a doplnil podmienky, postup a využitie poskytnutej JDvHN.

V bode rôzne poslanci podporili žiadosť Rehole piaristov na Slovensku Nitra a OZ Ľalia o prenájom priestorov v MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi, zaoberali sa žiadosťami o predaj a prenájom majetku mesta a na návrh primátorky schváli za novú riaditeľku KaSS v Prievidzi – víťazku konkurzu Petru Štefánikovú. S pripravovanou obnovou pešej zóny poslanci rozhodli o získaní kamennej „Sochy sv. Jána Nepomuckého“ a  „Sochy na stĺpe – Panna  Mária Immaculata“ do majetku mesta Prievidza a ich reštaurovanie.

Vzhľadom na fakt, že dňom 1.júna 2011 nadobudne účinnosť zákon zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, poslanci schválili zmeny v stanovovaní platu primátorky a viceprimátorky.  Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi plat primátorky  a viceprimátorky mesta opätovne raz ročne prerokuje. Výška platu primátorky  je k tejto úprave 3 925 € a jej zástupkyne 2 552 €. Touto úpravou došlo k ich druhému zníženiu platov. Pre porovnanie treba uviesť, že predchádzajúci primátor mal plat  5 931 € a jeho zástupca 3 856  €.

Ďalej poslanci vzali na vedomie a schválili participáciu na projektoch: Rozvojom tvorivých aktivít k modernej  škole , 1. Moderná ZŠ, Ul. S. Chalupku a Otvorme dvere do budúcnosti    pre prievidzské školy.

Nakoniec poslanci prijali návrh Ing. Richarda Takáča na zrušenie jeho členstva v komisii športu a vymenovali miesto neho MUDr. Mariána Jakubisa. V rámci interpelácií vystúpili poslanci s poďakovaním a informáciami.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…