3. Apr 2019 6:29

Kalina podporuje duálne vzdelávanie a profesijný rast svojich učiteľov

Program Erasmus plus pomohol pedagogickým zamestnancom absolvovať odborné školenia v zahraničí.

V rámci tohto programu na našej škole už dlhší čas prebieha odborné vzdelávanie študentov na zahraničných stážach. Avšak, až v školskom roku 2018 sa nám po prvýkrát podarilo získať grant na vzdelávanie učiteľov v rámci časti – Školské vzdelávanie. V prebiehajúcom projekte KA 101- Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania s názvom: Dajme škole nový rozmer, naši kolegovia mali možnosť absolvovať odborné kurzy v Taliansku a Veľkej Británii.


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa snaží byť školou na kvalitatívne veľmi vysokej úrovni. Preto sa čo najviac snaží podporovať vzdelávanie svojich učiteľov. Tí potom môžu odovzdávať svoje odborné poznatky študentom a tak ich pripraviť pre prax aj praktický život.


Preto sa v dňoch od 30.7.2018 do 10.8.2018 naše kolegyne Mgr. Lívia Gavalcová a Mgr. Miroslava Šimová zúčastnili odborných kurzov v priestoroch prestížnej univerzity v Cambridge: Educational Technology Today a Creativity in the Classroom, vo Veľkej Británii. Na prvom kurze Mgr. Gavalcová mala možnosť oboznámiť sa s najnovším využitím IKT technológií v triede. Cieľom jej kurzu bolo takisto využívanie sociálnych sietí, hodnotenie webových stránok, digitálna gramotnosť študentov, vytváranie elektronických portfólií ako aj budúcnosť informačných technológii v našich triedach, a veľa ďalších veľmi užitočných informácií. Na kurze Creativity in the Classroom si Mgr. Šimová mala možnosť vyskúšať najnovšie kreatívne metódy vyučovania anglického jazyka. Naučila sa, ako podporovať kreativitu u študentov, využívať rozličné učebné štýly na hodinách, či ako vyučovať neobľúbenú anglickú gramatiku alternatívnym spôsobom. Taktiež mala možnosť oboznámiť sa s rôznymi vzdelávacími materiálmi určenými pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


V rámci tretieho kurzu : Work Based Learning and Dual Education system, naša kolegyňa Mgr. Anna Bércešová vycestovala v dňoch 3.3.2019-9.3.2019 do Bologne v Taliansku. Tu získavala informácie o tom, ako vytvoriť efektívnu spoluprácu škôl a podnikateľského prostredia. Oboznámila sa s európskym trhom práce a organizáciou odborného vzdelávania v Európe. Navštívila podniky a školu, ktoré fungujú na pracovno-odbornom vzdelávaní. V rámci workshopov si mohla vymieňať informácie s ostatnými kolegami a zamestnávateľmi. Získala aj poznatky o možnostiach financovania tohto programu a o jeho nových trendoch. Tento kurz bol pre nás prínosný, pretože naša škola sa veľmi aktívne zapája aj do programu duálneho vzdelávania na Slovensku. V roku 2016 bola škola začlenená do tohto systému, kde v učebnom odbore Pracovník v potravinárstve veľmi úspešne spolupracuje s partnerskou firmou Nestlé a.s. Prievidza. Odvtedy bolo úspešne vytvorených cez tridsať miest v tomto učebnom odbore. Prioritným cieľom školy je podporiť atraktivitu duálneho vzdelávania v službách, v potravinárstve, ale aj v cestovnom ruchu. Snažíme sa čo najviac prehĺbiť prepojenie – zamestnávateľ – stredná škola – žiak a tak výrazne zvýšiť možnosti zamestnateľnosti našich absolventov po ukončení našej strednej školy.


V rámci podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami naša škola podporila aj vycestovanie výchovnej poradkyne Mgr. Jany Majtánovej do partnerskej školy v Daugavpils, v Lotyšsku v rámci job shadowingu – hospitácie. V období od 19.11.2018 do 23.11.2018 si na besedách za okrúhlym stolom vymieňala svoje poznatky a skúsenosti s výchovnými a kariérnymi poradcami, ako aj so školským psychológom v partnerskej škole. Diskusie viedli aj o prevencií drogových závislostí a osvedčených metódach pri vzdelávaní integrovaných žiakovi. V rámci job shadowingu vycestoval aj náš kolega, učiteľ nemeckého jazyka, Mgr. Ľubomír Jurík. Ten sa špecializoval na porovnanie vyučovacích systémov partnerských škôl, zaujímal sa o metódy a formy vyučovania nemeckého jazyka. S kolegami diskutovali aj na tému potrebnej podpory zvýšenia záujmu žiakov o tento predmet.


V rámci svojich stáží naši kolegovia nie len zbierali odborné a profesijné znalosti, ale mali možnosť nadväzovať kontakty s kolegami z iných krajín. Diskutovať s nimi, vymieňať si svoje poznatky a skúsenosti, porovnávať jednotlivé systémy školstva. Zlepšili si svoje interkultúrne a komunikačné znalosti v jednotlivých jazykoch, ktoré počas stáží používali. Vo voľnom čase si mohli prezrieť krásy Londýna, univerzitu a malebné mestečko Cambridge, navštívili divadelné predstavenie Shakespearových hier. Prechádzali sa starobylým mestom Bologna a navštívili prekrásnu Florenciu. Boli očarení atmosférou lotyšského hlavného mesta Rigy.


Naša škola pochopila, že len kvalifikovaní, odborne zdatní učitelia, ktorí neustále získavajú nové zručnosti, znalosti a kompetencie budú schopní odovzdávať najkvalitnejšie a najmodernejšie poznatky svojim študentom. Dôležité je aj získavanie nových medzinárodných kontaktov a partnerov. Kvalita školy, kvalita pedagogických pracovníkov, kvalita vzdelávacieho procesu a možnosť uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce sú tými najlepšími ukazovateľmi rozvoja, do ktorého chce naša škola neustále investovať.

Mgr. Jana Dubinová

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…