1. Mar 2023 11:02

Informácie zo zasadnutia MsZ z dňa 27.2.2023

Dňa 27. februára 2023 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v Prievidzi. Prinášame základný prehľad prerokovaných bodov.

Zloženie sľubu poslanca MsZ: Na poslednom rokovaní zložil slávnostný sľub poslanca JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2022: V roku 2022 bolo skončených celkovo 47 kontrol z toho 1 kontrola z predchádzajúceho obdobia. Všetky vykonané kontroly boli v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti, jedna kontrola bola vykonaná na základe podnetu poslanca MsZ. Do konca kalendárneho roka boli skončené všetky kontroly.
V súlade so schváleným zameraním kontrolnej činnosti a podľa článku IV. Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi bola vo vyhodnocovanom období vykonaná kontrola plnenia celkom 101 uznesení a k nim prislúchajúce uznesenia. Stanoviská k plneniu uznesení boli mestskému zastupiteľstvu predložené celkovo 5- krát. Na základe výsledkov vykonaných kontrol a kontrolných zistení nevznikla za rok 2022 hlavnej kontrolórke povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní prípad nasvedčujúci tomu, že bol spáchaný trestný čin.

Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie 1 – 12/2022: Mestská polícia Prievidza je poriadkový útvar mesta zriadený mestským zastupiteľstvom v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznesením č. 5/1991 dňa 31.1.1991, a aj v roku 2022 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov mesta Prievidza. Základné úlohy príslušníkov mestskej polície, a teda určenie ich vecnej pôsobnosti, sú zakotvené v § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. Výročná správa o činnosti Mestskej polície si vyslúžila aj pochvalné slová z rád poslancov.

„Každý z nás chápe, že práca mestských policajtov je náročná a niekedy aj neprávom kritizovaná. Preto sa obzvlášť teším z každej pozitívnej aktivity, ktorá sa dostane aj do médií ako napríklad podanie prvej pomoci obyvateľom v ťažkom diabetickom stave, osadenie reflexných pások alebo edukačné stretnutia pre seniorov,“ vyjadrila sa pochvalne primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2022: Od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 8 podaní, čo predstavuje oproti roku 2021 pokles o 50%. V uvedenom období boli v zákonnej lehote vybavené všetky došlé podania a bola vybavená aj jedna sťažnosť a jedna petícia z roku 2021.

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a.s., za rok 2022: Spoločnosť SAD Prievidza a.s. prevádzkovala v minulom roku dopravu pomocou 32 autobusov na základe zmluvy z roku 2018.Do zvýšených nákladov sa premietlo najmä navýšenie cien pohonných hmôt, nafty a plynu. Dôležitým opatrením bolo naopak krátenie tarifných kilometrov, ktoré sa prejaví v tomto roku.

Návrh tarify mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice: MsZ jednohlasne schválilo navrhovanú zmenu tarifného systému v mestskej hromadnej doprave, ktorá reaguje na výrazne zvýšené náklady na mestskú hromadnú dopravu. Súčasná tarifa mestskej hromadnej dopravy vychádzala z výšky cestovného, ktoré je v platnosti od 15. apríla 2011. Cieľom novej tarify je zvýhodniť najmä pravidelných cestujúcich a zaviesť časové cestovné lístky. Rozdelenie jednotlivých tarifných skupín bolo zjednodušené a zosúladené s vyhláškou č.5/2020 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy.

„Tarifa je navrhnutá tak, aby motivovala cestujúcich si zaobstarať dopravnú kartu, ktorá významným spôsobom urýchli vybavenie cestujúcich vo vozidle, tak aby sa minimalizovalo meškanie viac obsadených spojov,“ vysvetlil  referent dopravy Ing. Branislav Michalík a dodal: „Časové cestovné lístky sú motivačným faktorom cestujúcich na využívanie verejnej osobnej dopravy aj v čase dopravných sediel, najmä vo večerných hodinách a cez víkendy, kedy majú spoje mestskej hromadnej dopravy najnižšiu obsadenosť.“

Návrh novej tarify prinesie znížené výdavky na zabezpečenie dopravnej obslužnosti a prinesie vyššiu atraktivitu verejnej dopravy v meste Prievidza a Bojnice. Návrh tarify bol prerokovaný s Objednávateľom č. 2 mestom Bojnice a so zástupcami dopravcu. Zmenu tarify MHD Prievidza a Bojnice sa plánuje realizovať od 1. apríla 2023, po schválení MsZ Bojnice. Bezplatná tarifa pre deti do 6 rokov, vodiaceho psa a pre prevoz detského kočíka s dieťaťom a invalidného vozíka ostáva nezmenená.

Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miesta na území mesta Prievidza: Mesto Prievidza vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie ako aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza z dôvodu ukončenia činnosti a prevádzky trhoviska na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi, ku ktorému došlo v zmysle uznesenia MsZ č. 336/22, ktorým MsZ schválilo vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 24/16 uzavretej s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Prievidza – mesto a Kongregáciou Dcér Božej Lásky na Slovensku ako prenajímateľmi nehnuteľností v k.ú. Prievidza za účelom zabezpečenia prevádzky trhoviska v centre mesta Prievidza na Hviezdoslavovej ulici ako aj za účelom parkovania motorovými osobnými vozidlami.
Z dôvodu zavedenia systému používania vratných zálohovateľných pohárov na príležitostných trhoch mesta, kde sa v rámci občerstvenia predávajú teplé alebo studené nápoje (v závislosti od charakteru príležitostného trhu) sa doplnil text VZN aj o tieto nové skutočnosti.

Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2023, ktorým sa určuje miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spádové materské školy v meste Prievidza: Z dôvodu zníženia byrokratickej zaťaženosti a sprehľadnenia informácií pre širokú verejnosť sa pristúpilo k zlúčeniu dvoch dokumentov týkajúcich sa problematiky predškolského vzdelávania, a to podávania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a určenia spádovej materskej školy podľa bydliska dieťaťa.

„Ďalším z dôvodov, prečo upravujeme spádové materské školy, je viacročná skúsenosť, že niektoré materské školy sú opakovane pod náporom žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v dôsledku sústredenia mladých rodím s malými deťmi v rovnakej lokalite,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. Beata Révayová a doplnila: „Z kapacitných možností tak nie je možné všetkým žiadostiam vyhovieť a všetky deti prijať do požadovanej materskej školy.“

Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy v meste Prievidza: Obec v zmysle §8 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná určiť školský obvod základnej školy na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky. Schválením VZN č. 13/2022 o zrušení ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3 v Prievidzi na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 12.12.2022 vznikla pre mesto Prievidza ako zriaďovateľa škôl nutnosť určiť školský obvod pre ulice patriace do školského obvodu zrušenej základnej školy. Z dôvodu zníženia byrokratickej zaťaženosti a sprehľadnenia informácií pre širokú verejnosť sme pristúpili k zlúčeniu dvoch dokumentov týkajúcich sa povinnej školskej dochádzky, a to Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza.

Návrh IS č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa: Predmetný Návrh Internej smernice č. 127 – Príspevok pri narodení dieťaťa bol predložený a schválený z dôvodu potreby úpravy procesov pri vybavovaní žiadostí. Špecifikuje osoby, ktorým môže byť príspevok poskytnutý, podmienky, ktoré je potrebné splniť pre vyplatenie príspevku a žiadateľ má možnosť vybrať si spôsob vyplatenia príspevku. V Internej smernici je zapracovaný nový systém frekvencie vyplácania príspevkov, a to dvakrát ročne. Súčasťou Internej smernice je aj Príloha č. 1 Tlačivo Žiadosti o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré je upravené tak, aby čo najviac zjednodušilo administratívnu záťaž. Bez zmeny zostáva výška príspevku 100,- eur pre každé novonarodené dieťaťa s trvalým pobytom v meste Prievidza. Zároveň je tento interný predpis aktualizovaný tak, aby bol v súlade s podmienkami (štandardami) pre tvorbu dokumentov vo verejnej správe a spĺňal podmienky dostupnosti čítania tohto dokumentu pre nevidiacich prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza: Útulok Harmónia, n.o. je zariadenie krízovej intervencie, ktoré poskytuje sociálne služby (ďalej SS) pobytovou formou v súlade s §26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom a poskytovateľom SS. Z dôvodu ekonomickej náročnosti prevádzky útulku spojenej predovšetkých so zvyšovaním výdavkov za energie a nárastom výdavkov na osobné náklady, ako aj z dôvodu zvýšenia štátnych dávok pre sociálne odkázané osoby, t.j. dávky v hmotnej núdzi, príspevku na bývanie, daňového bonusu na dieťa, rodinných prídavkov na dieťa či dôchodkov, bol predložený a následne schválený návrh úpravy výšky úhrad za sociálne služby poskytované v útulku. Zmeny sa týkajú nielen stanovenia novej výšky úhrady vo všeobecnosti, ale aj jej adresného určenia vytvorením kategorizácie prijímateľov SS s ohľadom na ich životnú a sociálnu situáciu, t.j. navrhovaná výška úhrad je stanovená solidárnym systémom. V prípade kategórie IX. – rodiča s akýmkoľvek príjmom ubytovaného s deťmi, sa poplatok určí tak, že sa spočítajú všetky príjmy rodiča, vydelia sa počtom členov domácnosti, z čoho vyplynie výška príjmu pripadajúca na jedného člena rodiny. Podľa tohto príjmu sa určí výška úhrady vrámci kategórií 0. – VII. pre jednotlivca a za každé dieťa a deň sa pripočíta suma 1,00 euro. Z vyššie uvedených dôvodov sa upravujú aj poplatky za obslužné činnosti ako pranie, sušenie, sledovanie televízie. Zmeny znenia VZN o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza sa týkajú čl. 3 § 9 návrhu, ostatné ustanovenia a s tým spojené úhrady za SS zostávajú bez zmien.

Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN mesta Prievidza č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza: Z dôvodu zjednodušenia legislatívneho prostredia a rôznych nariadení na území mesta a zefektívnenia práce Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi ako aj z dôvodu, že po zmene legislatívy v oblasti reklamných stavieb a reklamných zariadení nie je dôležité, aby výlepné (plagátovacie) plochy boli definované vo Všeobecne záväznom nariadení sa zrušilo nariadenie o plagátovacích plochách. Touto úpravou sa zároveň zníži vizuálny smog v centrálnej časti mesta a zabezpečia sa flexibilnejšie možnosti prístupu obyvateľov k plánovaným akciám v meste.

„Moderná dynamická doba nás núti byť flexibilnejšími, a preto chceme reagovať na súčasné zmeny v kumulácii ľudí. Kým donedávna sa ľudia stretávali prevažne na námestiach, dnes je nevyhnutné umiestniť reklamné plochy predovšetkým na miesta s vysokou frekventáciou obyvateľov, napr. v blízkosti obchodných centier a podobne,“ zdôvodnila riaditeľkaKaSS Mgr. Dana Horná a dodala: „Pre priblíženie sa k obyvateľom mesta a rovnako k potencionálnym klientom chceme postupne premiestniť reklamné plochy na miesta so zvýšeným pohybom ľudí tzn. do vhodnejších lokalít v rámci jednotlivých častí mesta, tak, aby sme boli viditeľní, tam, kde to žije. Kontrolný a schvaľovací proces mesta bude zachovaný, nakoľko budeme musieť na každú výlepnú plochu podať na stavebný úrad v Prievidzi ohlásenie na drobnú stavbu – reklamnú stavbu.“

Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“: Projekt „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ sa nachádza v končiacej fáze obstarávania parciálnych projektov a najmä v hlavnej fáze realizácie ostatných vysúťažených projektov. Projekty stavby boli rozdelené do technologických celkov z dôvodu vzájomnej súvislosti a spolupôsobnosti. Podľa dôležitosti a náročnosti obstarávania a času potrebného na prípravu boli začaté obstarávania verejným obstarávaním alebo výberovým konaním. Pre plynulé a technicky správne zabezpečenie obstarávania bola vybratá externá firma Pätnásť s.r.o., a bola tiež menovaná výberová komisia. Pre samotnú realizáciu vysúťažených projektov bol vybratý projektový manažér, ktorý koordinuje a riadi výstavbu jednotlivých projektov. Financovanie projektu je plánované kombináciou nenávratného finančného príspevku z fondov EU, bankovým úverom a vlastných zdrojov. Najlepšie úrokové podmienky na poskytnutie úveru poskytla Slovenská sporiteľňa, s ktorou za dohodnutých vzájomných podmienok bola podpísaná zmluva na poskytnutie bankového úveru.

„Stav projektu aj vysokú profesionalitu ocenili poslanci aj v rámci kontrolného dňa a som veľmi rada, že spomenuli jeho prínos aj na dnešnom rokovaní,“ konštatovala primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi

Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza

Založenie novej obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o.

Zmeny v orgánoch neziskovej organizácie Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza

Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období

Rozhodnutie o námietkach k vyhodnoteniu pripomienok vznesených v priebehu prerokovávania Zmeny a Doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Necpaly

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…