24. Apr 2023 15:08

Informácie zo zasadnutia MsZ z dňa 24.4.2023


Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2022

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2022

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2023:

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2022 s prebytkom. Dlh mesta klesol medziročne o 3,77 %

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2022 s celkovými príjmami vo výške 45 372 267,88 € a s celkovými výdavkami vo výške 41 710 560,94 €. Do rezervného fondu presunie sumu vo výške 2 446 638,08 €.

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta:

  • 5 základných škôl: ZŠ S. Chalupku, ZŠ Rastislavova, ZŠ Mariánska, ZŠ Energetikov, ZŠ Šafárika,
  • 2 základné školy s materskou školou: ZŠ s MŠ Malonecpalská, ZŠ s MŠ Dobšinského,
  • Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi,
  • Centrum voľného času Prievidza,
  • Zariadenie pre seniorov Prievidza.

Príspevková organizácia mesta – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, bola napojená na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, z jeho výdavkovej časti.

Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový. V roku 2022 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 878 865,60 €.

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. V roku 2022 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 1 138 508,89 €.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022 skončilo prebytkom vo výške 3 603 004,34 €. Po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o prostriedky podľa osobitných predpisov ( vylúčenie z prebytku 1 156 366,26 EUR ) sa do rezervného fondu za rok 2022 presunie suma vo výške 2 446 638,08 €

Majetok mesta narástol, zadlženosť klesá

V dôsledku správne načasovaných investícií do majetku mesta, narástla hodnota majetku mesta za minulý rok o viac ako 3 milióny eur, po novom tak predstavuje 115  876 503,76 €. Zároveň došlo k poklesu zadlženosti mesta. Celkový dlh mesta Prievidza ku koncu minulého roka medziročne klesol o viac ako 936 000 EUR. Zadlženosť mesta v prepočte na 1 obyvateľa (43 752 obyvateľov k 31. 12. 2022) klesla tak na sumu 260,07 €, pričom hodnota majetku na 1 obyvateľa výrazne stúpla a to na 2 648,48 €.

„Investovanie a s tým spojený rast majetku mesta a zároveň znižovanie úverovej zadlženosti majetku mesta je znakom rozumného hospodárenia a zdravých financií mesta Prievidza,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka Prievidze a dodáva, „ kým v zadlženosti sme v prepočte na obyvateľa na úrovni nižšej, ako v roku 2021 ( 265,38 EUR ), majetok nám v týchto ťažkých časoch za toto obdobie narástol o viac ako 200 € na obyvateľa a to vnímam ako jednoznačne pozitívny ukazovateľ.“

Pozitívne hospodárenie mesta vyhodnotila i hlavná kontrolórka Ing. Henrieta Pietriková: „Bilancia rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022 skončila prebytkom až vo výške 3 017 375 Eur aj napriek skutočnosti, že aj v prípade schváleného rozpočtu a potom v rámci jeho vykonávaných úprav sa predpokladal celkový vývoj, ktorý mal viesť ku skončeniu hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu schodkom. Túto skutočnosť vnímam veľmi pozitívne. Chcem zároveň vyzdvihnúť, že mesto aj napriek značnej sume prijatých NFZ udržiava aj naďalej dlh na prijateľnej úrovni a má predpoklady aj v ďalších rokoch k získaniu cudzích zdrojov financovania.“

Rozpočet mesta na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 12.12.2022 schválilo uznesením MsZ č. 401/22 rozpočet mesta Prievidza na rok 2023 ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 50 458 559 €. Od začiatku roka boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia č. 1 – 13. Po ich zapracovaní bol rozpočet vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 51 769 601 €.  Po zapracovaní zmien v návrhu I. zmeny rozpočtu, sa rozpočet príjmov a výdavkov navýšil o sumu 3 510 218 € na sumu 55 279 819 €. Vzniknutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu bude krytý finančnými operáciami z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania.

„Rozpočet mesta Prievidza na rok 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom už 12.12.2022. Samospráva si splnila svoju úlohu a vyhla sa tak tomu, aby začala nový rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Schváliť rozpočty miest a obcí po celom Slovenku bol záverom minulého roka problém a viac ako 45 % miest a obcí začali rok 2023 v provizóriu (zdroj: ZMOS). Z časti to spôsobil neskorší termín komunálnych volieb, ale aj neistota výpadku príjmov miest a obcí spôsobená energetickou krízou,“ zhodnotila primátorka Katarína Macháčková.

Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Najväčšie investície mesto plánuje v nasledujúcich programoch:

Program 7 – Komunikácie

V roku 2023 mesto plánuje bežné výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií v celkovej sume 914 967 €. Ďalších 891 416 € je vyčlenených na výstavbu.
K najväčším projektom patrí: Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza v objeme 362 536 €,  rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi, časť MHD – realizácia, vypracovanie projektových dokumentácií – pre realizáciu projektov zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne investičné fondy), spevnené plochy na Svätoplukovej ulici a parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta.

Program 9: Vzdelávanie

V rámci programu vzdelávania  bol rozpočet navýšený na sumu 22 957 607 €. K najväčším projektom patrí vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza v objeme 786 674 €, rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ Dobšinského za 180 000 € a rekonštrukcia strechy ZUŠ za 100 000 €.

Program 10: Šport

Okrem bežných výdavkov na tradičnú podporu mládežníckych športových klubov sa počíta s kapitálovými výdajmi na rekonštrukciu palubovky a modernizáciu rozvodne Športovej haly v objeme 332 000 €.

Program 12: Prostredie pre život

V rámci bežných výdajov bola navýšená suma na čistenie verejných priestranstiev na 418 223 € . Financie v objeme 887 997 € sú určené na údržbu verejnej zelene. Kapitálové výdavky sú určená najmä na vodozádržné opatrenia v Prievidzi v sume 408 324 € a revitalizácia vnútrobloku M. Mišíka v objeme 541 000 €.

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2022: V roku 2022 zabezpečovala organizácia svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej s priemerným počtom zamestnancov 28. Pretrvávajúca situácia spôsobená šírením ochorenia Covid-19 zasiahla úvod roka 2022. S postupným uvoľňovaním opatrení začiatkom 2. štvrťroka 2022 sa začal kultúrny sektor opäť pomaly rozrastať, avšak nie v plnom rozsahu ako pred vypuknutím pandémie. Program bol organizovaný do takej miery, ako situácia umožňovala. Kultúrna činnosť sa plnohodnotne začala rozbiehať až v 2. polovici hodnoteného obdobia.

Kultúrne a spoločenské stredisko za rok 2022 zastrešilo 1602 predstavení pre 104 054 účastníkov.

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti – strata vo výške 19 203,47 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti – zisk vo výške 11 106,50 €, celkom strata vo výške 8 096,97 € bude preúčtovaná v účtovnom roku 2023 na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2023: Schválený príspevok mesta na rok 2023 nezohľadnil zvýšenie mzdových a odvodových výdavkov do ZP a SP (zvýšenie miezd o 7 % od 1.1.2023 a o 10 % od 1.9.2023). Pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 nebolo ukončené VO na dodávku el. energie na rok 2023 pre všetky objekty, ktoré máme v správe ako aj na dodávku plynu pre kultúrne domy. Odhadom bol navýšený rozpočet na energie približne o 20%.

„V čase energetickej krízy a z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za január 2023 je evidentné, že navýšenie o 20% bolo nepostačujúce, došlo k nárastu ceny el. energie za MWh približne o 71 %. Za dodávku tepla a teplej vody od PTH a.s. došlo oproti roku 2022 k nárastu ceny za MWh približne o 44 %,“ vysvetľovala riaditeľka KaSS Mgr. Dana Horná.
Na základe uvedených skutočností bol pôvodný rozpočet vo výške 853 830 € navýšený na sumu 1 028 367 €.

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenia finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2022:

ZDROJE FINANCOVANIA PRE ROK 2022 SPOLU: 3 680 671 €. Skutočne čerpané 3 424 068 €. Rozdiel 256 603 € zariadenie vrátilo k 31.12.2022 ako nevyčerpané prostriedky z dotácie Mesta Prievidza na účet zriaďovateľa. Rozpočet bol navýšený z dôvodu nestability tvorby cien v roku 2022. Počas roka bolo nutné vrátiť aj časť dotácie do ŠR z dôvodu neobsadených miest v zariadení.

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2023: Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predložilo návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2023. Návrh obsahuje zníženie rozpočtu z transferu mesta o 300 000,- € z dôvodu zastabilizovania cien energií pre vybraných zraniteľných dodávateľov.

„Na rok 2023 bola predpokladaná cena energií v návrhu rozpočtu v sume 533 264 €. Po schválení regulovanej ceny pre zraniteľného odberateľa však predpokladáme sumu úhrady energie a tepla na rok vo výške 233 264 €,“ vysvetlila návrh na zmenu PhDr. Mária Znášiková MBA

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 7/2023 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Prievidza: V zmysle zákona ust. § 1 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto oprávnené na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na ktoré z týchto podujatí sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 alebo môže zúžiť jej rozsah. V zmysle citovaného ustanovenia mesto určuje týmto všeobecne záväzným nariadením podujatia, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernice č. 126 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza: Predmetný Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 126 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza bol schválený na základe situácií z praxe z dôvodu potreby pružne reagovať a zefektívniť spoluprácu mesta Prievidza so žiadateľmi o nájom.

Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza: Viere Boronkayovej – CENA MESTA za dlhoročné pôsobenie pri zabezpečovaní manažérskej a produkčnej činnosti ochotníckeho divadla v súboroch Divadla „A“ a Divadla SHANTI. Pod manažérskym vedením Viery Boronkayovej dosiahli prievidzské divadelné súbory, Divadlo „A“ a Shanti na úplný vrchol v slovenskom ochotníckom divadelníctve. Vďaka tomu robia vynikajúce meno mestu Prievidza na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ocenenie je navrhované za viac ako 40 ročnú systematickú organizačnú prácu pre prievidzský ochotnícky súbor, ktorý aj vďaka nej dosiahol nielen celoslovenské, ale aj svetové úspechy v oblasti amatérskeho divadla.

Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam: Cena mesta Prievidza in memoriam pani Ing. Darine Matyášovej, za šírenie dobrého mena mesta Prievidza, dlhoročnú prácu a rozvoj potravinárskeho priemyslu v meste Prievidza. Ing. Darina Matyášová, ktorá sa narodila v roku 1943, celý svoj profesionálny život spojila s vývojom a výrobou sterilizovaných a dehydrovaných polievok. Tie sa vyrábali a vyrábajú v prievidzskom potravinárskom závode Carpathia, neskôr Nestlé Slovensko, kde pracovala od roku 1966 až do odchodu na dôchodok v roku 2000. V roku 1971 vymyslela dehydrovanú francúzsku polievku, ktorá patrí medzi najpredávanejšie na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou receptúr ďalších dehydrovaných a sterilizovaných polievok.

Návrh na schválenie zástupcu mesta v Dozornej rade spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.: Po zmenách vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Regionálna televízia Prievidza bolo potrebné upraviť znenie spoločenskej zmluvy, pretože sa v nej v niektorých častiach ešte uvádza názov spoločnosti Priamos, ktorá odpredala svoj podiel mestu Handlová a v súčasnosti už nie je spoločníkom. Po dohode spoločníkov na zasadnutí správnej rady sa plánuje valnému zhromaždeniu spoločnosti predložiť návrh na zmenu spoločenskej zmluvy aj v časti upravujúcej zloženie Dozornej rady spoločnosti. V návrhu sa uvažuje o dozornej rade, ktorá bude mať troch členov – po jednom členovi za spoločníkov: mesto Handlová, mesto Bojnice a mesto Prievidza. Dosiaľ mali mestá jedného spoločného zástupcu. MsZ schválilo Ing. Roderika Weissabela, vedúceho ekonomického úseku SMMPD, za zástupcu mesta Prievidza – člena Dozornej rady spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.

Návrh na zmenu užívania majetku mesta Prievidza a zverenie majetku do správy príspevkovej organizácii KaSS Prievidza

Návrh na rozšírenie a zúženie nehnuteľného majetku pre spol. SMMP s.r.o.Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie majetku mesta a následné zúženie nehnuteľného majetku pre spol. TSMPD s.r.o.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…