25. Oct 2016 8:37

Informácie pre žiadateľov o pridelenie bytu na Gazdovskej ulici

Správa majetku mesta Prievidza oznamuje, že mesto Prievidza pripravuje odovzdávanie 24 b.j. na Gazdovskej ulici v mestskej časti Necpaly.

Z toho je:
-4 jednoizbové byty o výmere – 2 x 33,87 m2, 2 x 38,37 m2,
-14 dvojizbových bytov o výmere – 6 x 51,31 m2, 2 x 49,13 m2, 2 x 41,50 m2, 4 x 41,22 m2
-6 trojizbových bytov o výmere – 2 x 66,96 m2 4 x 66,68 m2

Výška mesačného nájomného je nasledovná:
-jednoizbový byt
-byt o výmere 33,87 m2 110,44 €
-byt o výmere 38,37 m2 125,11 €
-dvojizbový byt
-byt o výmere 41,22 m2 134,40 €
-byt o výmere 41,50 m2 135,32 €
-byt o výmere 49,13 m2 160,20 €
-byt o výmere 51,31 m2 167,30 €
-trojizbový byt
-byt o výmere 66,68 m2 217,42 €
-byt o výmere 66,96 m2 218,33 €


V uvedenej výške mesačného nájomného nie sú zahrnuté poplatky spojené s užívaním bytu, t.j. vykurovanie, ohrev vody, záloha za studenú vodu, osvetlenie spoločných priestorov, záloha za elektrickú energiu a káblová televízia.

Nakoľko výstavba uvedených bytov sa uskutočnila v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, musia budúci nájomcovia spĺňať aspoň jednu z nasledovných podmienok:

a) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje trojnásobok životného minima; pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Životné minimum na jednu osobu činí 198,09 €, na ďalšiu spoločne posudzovanú osobu (manžel/ka) 138,19 €, na jedno dieťa 90,42 € (napr. mesačné životné minimum rodiny s jedným dieťaťom činí 426,70 €, rodiny s dvoma deťmi 517,12 €),

b) mesačný príjem (čistý) nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok životného minima, ak
-členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (predložiť posudok Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ťažkom zdravotnom postihnutí),
-ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
-aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok rovnako ako v bode a).

c)osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov.

Postup podmienok prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov nájomných bytov s osobitným režimom, postup pri ich schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu je upravený VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom.

Zároveň Vám oznamujeme, že v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom, bude mesto Prievidza požadovať od budúcich nájomcov finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného nájomného.
Stanovená výška finančnej zábezpeky je nasledovná:
-jednoizbový byt
-byt o výmere 33,87 m2 662,64 €
-byt o výmere 38,37 m2 750,66 €
-dvojizbový byt
-byt o výmere 41,22 m2 806,40 €
-byt o výmere 41,50 m2 811,92 €
-byt o výmere 49,13 m2 961,20 €
-byt o výmere 51,31 m2 1003,80 €
-trojizbový byt
-byt o výmere 66,68 m2 1304,52 €
-byt o výmere 66,96 m2 1309,98 €

V prípade, že máte o niektorý z uvedených bytov záujem, žiadame Vás o:
-zdokladovanie splnenia aspoň jednej podmienky stanovenej zákonom č. 443/2010 Z.z. v platnom znení a VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom,
-zdokladovanie schopnosti pravidelne uhrádzať nájomné a náklady spojené s užívaním bytu, pričom minimálny príjem činí životné minimum rodiny + 150,00 €,
-vypísanie Žiadosti o pridelenie bytu, ktorú Vám zasielame v prílohe a v termíne do 31.10.2016 uvedené doklady doručiť na Správu majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, kancelária č.3.
V prípade, že k žiadosti nebudú v uvedenej lehote doručené požadované doklady, na podanú žiadosť sa nebude prihliadať a zároveň bude takýto žiadateľ o pridelenie bytu vyradený zo zoznamu žiadateľov.

Úspešný žiadatelia o pridelenie bytu budú vyzvaní písomne, prípadne telefonicky k uzavretiu nájomnej zmluvy.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…