31. Oct 2018 13:37

Informácie o projekte: AdTech z Operačného programu Interreg V-A SK – CZ

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu Interreg V–A Slovenská republika - Česká republika. .

Názov projektu
AdTech

Kód ITMS2014+
304011D118
Názov operačného programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Výzva
Interreg V-A SK-CZ/2016/01
Názov prioritnej osi
Využívanie inovačného potenciálu
Špecifický cieľ
Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť na trhu práce
Vedúci partner projektu
Statutární město Karviná
Hlavný cezhraničný partner projektu
Mesto Prievidza
Termín realizácie projektu
01. 02. 2018 – 30. 06. 2020
Rozpočet projektu
Celkové výdavky projektu: 211.574,76 EUR
Výška finančnej podpory z EU (EFRR): 179.838,54 EUR
Rozpočet
Mesto Prievidza : 101 185,60 EUR
Statutární město Karviná : 110.389,16 EUR ,


Popis projektu
Projekt je zameraný na rozvoj na trhu práce široko dopytovaných technických zručností aj tzv. prenosných kompetencií (kreativita, aktívny prístup, riešenie problémov, spolupráca atď.), Ktoré sú uplatniteľné naprieč ekonomickými sektormi a teda zvyšujú adaptabilitu na trhu práce.
Obsah projektu bol nadefinovaný v súlade s cieľom vyvinúť, overiť a zaviesť nový a inovovaný spoločný vzdelávací program pre základné školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných trhom práce.


Ciele a cieľové skupiny projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť lepšie podmienky na kvalitnú prípravu žiakov ZŠ pre uplatnenie v technických odboroch v reakcii na dopyt miestnych zamestnávateľov v Karvinej a Prievidzi po technicky vzdelanej pracovnej sile.

Čiastkové ciele:
– spoločný vývoj vzdelávacieho programu s využitím technológie 3D tlače vrátane obstarania potrebného vybavenia pre výučbu,
– rozvoj kreatívneho tvorenia žiakov a študentov a ich všeobecných zručností pre uplatnenie v technických odboroch,
– rozvoj profesionálnych zručnosti súvisiacich s využívaním aditívnych technológií ako moderného sektora významne zvyšujúceho uplatniteľnosť na trhu práce.
Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl, ktorí sa do projektu v oboch mestách zapojili. Ďalšou významnou cieľovú skupinu tvoria pedagogickí pracovníci.

Aktivity projektu
V rámci projektu budú realizované tieto aktivity:
A01 – Analýza spoločných potrieb / výziev
A02 – Príprava inovatívnych spoločných vzdelávacích programov / výstupov
A15 – Obstaranie vybavenia potrebného na prípravu / zavedeniu spoločných programov / výstupov
A08 – Školenia / tréning doktorandov / pedagógov
A05 – Zavedenie vytvorených spoločných vzdelávacích programov / výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity (zavedenie do procesu výučby)
A09 – Výmenné stáže doktorandov / pedagógov
A10 – Výmenné stáže žiakov
A13 – Prezentácia spoločných výstupov / propagácia

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…