17. Jan 2017 12:31

Informácie o daňových povinnostiach

Mesto upozorňuje svojich obyvateľov na blížiaci sa termín pre niektoré daňové povinnosti.

Do 31.1.2017 má povinnosť podať mestu priznanie k dani z nehnuteľnosti každý, kto v roku 2016 nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľný majetok (kúpa, darovanie) alebo naopak došlo k zníženiu stavu nehnuteľného majetku (predaj, darovanie), prípadne k zmene druhu pozemku alebo kolaudácií stavby. Pokiaľ si daňovník chce uplatniť nárok na oslobodenie od platenia dane z nehnuteľnosti podľa VZN mesta č. 157/2014 o miestnych daniach po nadobudnutí veku nad 70 rokov alebo pokiaľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (týka sa stavieb a bytov, ktoré slúžia na trvalé bývanie), tak je tiež povinný podať priznanie k dani do 31.1.2017 a toto oslobodenie si v priznaní uplatniť. Pokiaľ si daňovník nárok na oslobodenie neuplatní podaním priznania v termíne do 31.1.2017, tak mu pre rok 2017 nárok na oslobodenie zanikne. Daňovníci, ktorí si už uplatnili oslobodenie od platenia dane z dôvodu veku v predchádzajúcom zdaňovacom období, tak priznanie v ďalších rokoch nepodávajú.

Pri dani za psa si v termíne do 31.1.2017 môže uplatniť odpustenie dane za psa vlastník psa, ktorý dosiahol k 1.1.2017 vek nad 65 rokov a žije sám v domácnosti (nie je uvedená ďalšia osoba na trvalom alebo prechodnom pobyte) alebo ak sa vlastník psa stal držiteľom preukazu ZŤP osoby môže si uplatniť zníženie dane. Pokiaľ už vlastník psa má uplatnenú niektorú z týchto úľav, tak tá platí aj v ďalších rokoch, pokiaľ stále platia podmienky na jej poskytnutie.

Pri poplatku za komunálny odpad majú poplatníci možnosť ešte do 30.1.2017 predložiť doklady na odpustenie poplatku za rok 2016, pokiaľ sa v roku 2016 viac ako 90 dní nezdržiavali na území mesta napr. z dôvodu výkonu práce, štúdia, pobytu v zahraničí.

Bližšie informácie podajú zamestnanci oddelenia daní a poplatkov, resp. sú zverejnené na internetovej stránke TU: v téme dane a poplatky, kde sú dostupné aj VZN upravujúce miestne dane a poplatok za komunálny odpad.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…