16. Dec 2011 16:40

Informácia o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu po racionalizácii školskej siete

Nepriaznivý demografický vývoj za uplynulé obdobie, ktorý sa prejavil postupným poklesom počtu žiakov na jednotlivých školách (od roku 2006 o 1483) si vyžiadal nevyhnutnú potrebu racionalizácie siete škôl a školských zariadení. Na základe uvedeného mestské zastupiteľstvo dňa 13. 12. 2011 svojím uznesením č. 360/2011 schválilo návrh na vyradenie III. ZŠ na Ul. S. Chalupku a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30.6. 2012 a uznesením č. 362/2011 návrh na vyradenie ZŠ Mariánskej a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení.

Toto rozhodnutie vyvolalo vlnu rozhorčenia dotknutých zamestnancov, rodičov a spustilo lavínu dezinformácií, dohadov a neopodstatnených aktivít jednotlivcov, ktoré sú nasmerované jednoznačne proti schválenému návrhu. Návrh na vyradenie dotknutých škôl nebol náhodný, predchádzala mu analýza viacerých kritérií a skutočností. Optimalizácia školskej siete je nevyhnutná práve pre zabezpečenie kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu, vybavenia škôl a lepšieho ohodnotenia zamestnancov, pretože všetky finančné prostriedky prideľované zo štátneho rozpočtu normatívom na žiaka budú rozdelené medzi ostatné školy.
Proces návrhu na vyradenie 2 škôl zo siete škôl a školských zariadení nie je ukončený. Mesto Prievidza ubezpečuje týmto všetkých rodičov dotknutých škôl, že má záujem na zachovaní všetkých pozitívnych programov a metód vo výchovno-vzdelávacom procese . Pri presune žiakov na iné školy budú zachované celé kolektívy športových tried a tried, v ktorých sú zaradené intelektovo nadané deti.
V prípade III. ZŠ, Ul. S. Chalupku budú žiaci, ktorí sú zaradení do tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pokračovať vo vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu zameraného na basketbal, ľadový hokej a plávanie na I. ZŠ Ul. S. Chalupku. Na túto školu môžu prejsť aj žiaci všetkých ostatných tried.
Žiaci zo ZŠ, Mariánska ul. vzdelávajúci sa v programe APROGEN môžu byť v prípade záujmu a súhlasu rodičov premiestnení do ZŠ, Malonecpalská ul., prípadne ZŠ, Ul. P. Dobšinského aj s pedagógmi. Základná škola na Malonecpalskej ulici je kapacitne schopná umiestniť aj ostatných žiakov školy a je odborne pripravená pokračovať aj vo vyučovaní metódou CLIL.
Zostávajúci žiaci budú umiestnení podľa záujmu rodičov na ktorejkoľvek inej základnej škole.
V prípade akýchkoľvek otázok získate informácie na MsÚ, odbore školstva a starostlivosti o občana, tel. č. 5179415, 5179414.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…