27. Apr 2023 11:01

Informácia o ukončení projektu podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza.


INFORMÁCIA O UKONČENÍ AKTIVÍT PROJEKTU PODPORA KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY V OKRESE PRIEVIDZA

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Základné údaje o projekte:

Operačný program:

Efektívna verejná správa 2014 – 2020

Kód výzvy:

OP EVS DOP-P01-SC1.1-2019-2

Názov projektu:

Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Kód projektu:  

314011ARK2

Termín realizácie: 

04/2021 – 03/2023

Schválená výška NFP: 

473 556,47 EUR

Prijímateľ: 

Mesto Prievidza

Partneri projektu:

Mesto Handlová a Mesto Bojnice

Miesto realizácie:

okres Prievidza

Špecifický cieľ: 

1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Investičná priorita:

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Stručný popis projektu

V rámci projektu Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a mestom Prievidza dňa 25. 03. 2021 s účinnosťou 30. 03. 2021.

Cieľom projektu bolo zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:

  1. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Prievidza,
  2. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Handlová,
  3. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Bojnice.

Obsahom aktivít bolo podporenie jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja v kľúčových oblastiach.

Mesto Prievidza v rámci projektu zamestnalo troch projektových manažérov a refundovalo časť mzdy existujúceho zamestnanca podieľajúceho sa na realizácii aktivít. Celý tím sa zúčastňoval na pracovných stretnutiach, podporoval implementáciu a monitorovanie existujúcich projektov mesta, spracovával žiadosti o udelenie grantov, poskytnutie dotácií, žiadostí o nenávratné finančné príspevky a žiadostí o zapojenie sa do vyhlasovaných výziev v priebehu trvania projektu. Pravidelne sledoval a aktualizoval potrebné informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov z rôznych mimorozpočtových zdrojov.

Dňa 31.3.2023 bol projekt Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza ukončený a ciele projektu boli naplnené.  Zapojením sa mesta Prievidza do projektu boli vytvorené a posilnené pracovné miesta samosprávy a vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály, ktoré budú ďalej využívané a modifikované v závislosti od prognózy vývoja regiónu Horná Nitra.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…