26. Jan 2021 13:20

Informácia o projekte: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka

.

Mesto Prievidza realizuje projekt s názvom „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H625
Miesto realizácie: Prievidza
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
NFP: maximálne do výšky 369 375,38 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ulici M. Mišíka v Prievidzi.

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. Zlepší sa kvalita života obyvateľov mesta Prievidza so súčasným zabezpečením trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri súčasnom zvýšení jeho kvality a zaškolenosti detí materskej školy v meste Prievidza.

Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou špecifických cieľov:

1. zvýšenie kapacity materskej školy,
2. zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie,
3. zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…