26. Jan 2021 13:20

Informácia o projekte: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka

.

Mesto Prievidza realizuje projekt s názvom „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H625
Miesto realizácie: Prievidza
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
NFP: maximálne do výšky 369 375,38 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ulici M. Mišíka v Prievidzi.

Hlavný cieľ projektu je zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. Zlepší sa kvalita života obyvateľov mesta Prievidza so súčasným zabezpečením trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri súčasnom zvýšení jeho kvality a zaškolenosti detí materskej školy v meste Prievidza.

Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou špecifických cieľov:

1. zvýšenie kapacity materskej školy,
2. zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie,
3. zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…