5. Apr 2012 8:43

Informácia o procese vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení

Mestu Prievidza bolo dňa 3. apríla 2012 doručené rozhodnutie MŠVVaŠ v zmysle príslušných ustanovení zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorým prerušuje konanie vo veci vyradenia ZŠ, Mariánska 554/19, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení do 26. apríla 2012. Súčasne bolo dňa 4. apríla 2012 doručené Rozhodnutie o vyradení III. ZŠ, S. Chalupku a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012.

Odbor školstva a starostlivosti o občana pri vyradení III. ZŠ, S. Chalupku postupuje v zmysle platnej legislatívy. Všetky vyžadované podklady predloží mestskému zastupiteľstvu. V tejto súvislosti sa už uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov III. ZŠ S. Chalupku a I. ZŠ S. Chalupku vo veci spoločného postupu premiestnenia žiakov, riešenia pracovnoprávnych vzťahov a majetku školy.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…