5. Apr 2012 8:43

Informácia o procese vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení

Mestu Prievidza bolo dňa 3. apríla 2012 doručené rozhodnutie MŠVVaŠ v zmysle príslušných ustanovení zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorým prerušuje konanie vo veci vyradenia ZŠ, Mariánska 554/19, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení do 26. apríla 2012. Súčasne bolo dňa 4. apríla 2012 doručené Rozhodnutie o vyradení III. ZŠ, S. Chalupku a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012.

Odbor školstva a starostlivosti o občana pri vyradení III. ZŠ, S. Chalupku postupuje v zmysle platnej legislatívy. Všetky vyžadované podklady predloží mestskému zastupiteľstvu. V tejto súvislosti sa už uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov III. ZŠ S. Chalupku a I. ZŠ S. Chalupku vo veci spoločného postupu premiestnenia žiakov, riešenia pracovnoprávnych vzťahov a majetku školy.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…