18. Sep 2023 11:26

Informácia o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky


Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby mesto PRIEVIDZA a v deň konania volieb aj príslušnú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia  zriadená –  hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Volič požiadavku na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže oznámiť:

  1. osobne alebo sprostredkovane na ohlasovni pobytov, v budove A MsÚ v Prievidzi, prízemie, kancelária č. 23

2. telefonicky na ohlasovni pobytov tel. č.: 046/ 5179 408, 046/ 5179 409, 0904 752 633

3. e-mailom: jana.apolenova@prievidza.sk; darina.gatialova@prievidza.sk

4. v deň volieb, 30.9.2023 vo volebnej miestnosti, príslušnej podľa adresy trvalého pobytu.

V požiadavke je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, požadovaný čas hlasovania a telefonický kontakt na žiadateľa.

Ak požiada o hlasovanie mimo volebnej miestnosti volič, ktorý nemá trvalý pobyt v územnom obvode volebného okrsku, v ktorom sa zdržiava, môže hlasovať len s použitím hlasovacieho preukazu, ak mu bol mestom alebo obcou trvalého pobytu vydaný.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…