18. Sep 2023 9:45

Dotácie z rozpočtu mesta čaká zmena

Na augustovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo zrušilo VZN 06/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prievidza. Uvedené VZN sa navrhlo zrušiť z dôvodu pripravovaných zmien v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta prostredníctvom nového dotačného elektronického systému, ktorý uľahčí evidenciu žiadostí a navyše celý proces sprehľadní.

O dotácie z rozpočtu mesta  Prievidza na kalendárny rok 2024 bude možné požiadať až po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia v orgánoch mesta.

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií je v súčasnosti v štádiu prípravy a bude predmetom schvaľovania v mesiaci október 2023,“ hovorí o pripravovanej zmene Ing. Henrieta  Pietriková, hlavná kontrolórka mesta Prievidza.

O dotácie bude možné požiadať už len cez elektronický dotačný systém, a to až po jeho spustení. O tejto skutočnosti bude mesto informovať prostredníctvom informačného e-mailu a taktiež budú tieto informácie uvedené aj na webovom sídle mesta.

Zároveň mesto upozorňuje žiadateľov, že na doručené žiadosti v listinnej podobe sa nebude prihliadať.  Predmetom posudzovania a schvaľovania budú len žiadosti doručené cez elektronický dotačný systém, ktorého spustenie sa predpokladá v mesiaci december 2023.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…