7. Dec 2020 10:39

Desiate rokovanie mestského zastupiteľstva

Posledné rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v roku 2020 prebiehalo z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu formou videokonferencie. Predmetom decembrového rokovania MsZ bolo viacero kľúčových materiálov.

Poslanci MsZ schválili tri nové všeobecne záväzné nariadenia, prerokovali návrh rozpočtu mesta, Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi a Zariadenia pre seniorov na nasledujúce obdobie či odsúhlasili vznik územia udržateľného mestského rozvoja.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza

Od 1. januára 2020 vznikla nová legislatívna povinnosť v zmysle zákona o odpadoch pre obce a mesta, a to zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza je zapracovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z individuálnej bytovej výstavby a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z hromadnej bytovej výstavby spolu s harmonogramom vývozov nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Do každej domácnosti budú distribuované biologicky rozložiteľné vrecúška, do ktorých bude možné odkladať kuchynský odpad. Vrecúška budú následne zbierané prostredníctvom zberných nádob na BRO. Pri bytových domoch na sídliskách pribudne nový typ nádob na kuchynský odpad. Pôjde o 140 l špeciálne nádoby hnedej farby.

V návrhu prijatého Všeobecne záväzného nariadenia sú upravené harmonogramy vývozu rekreačných košov, stanovišťa nádob na komunálne odpady a stanovišťa zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene (jarný a jesenný zber).

Zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vzhľadom na povinnosť mesta zaviesť zber a triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu prijalo MsZ Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení VZN mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvýšenie sadzby poplatku je na základe predpokladaných výdavkov mesta na zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), ktorý je mesto povinné zaviesť od 1. januára 2021. Reálne sa predpokladá zavedenie tohto zberu od 1. marca 2021, preto i výdavky spojené s jeho zavedením vo výške 166 800 € sú za 10 mesiacov (1.3.2021 – 31.12.2021).

Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie sadzby paušálneho poplatku na 34,93 € osoba/rok, teda o 0,0088 € za osobu a deň a ročný poplatok o 3,13 € za osobu.

Vznik územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky a obec Koš
Poslanci MsZ odsúhlasili vznik územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza-Nováky a obec Koš a uzavretie Memoranda o spolupráci na príprave územnej Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky plánuje naše územie zaradiť medzi tie územia, kde má záujem vytvoriť územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len UMR). Pre zaradenie územia do UMR je potrebné v termíne do 31. decembra 2020 vypracovať a predložiť Vstupnú správu integrovanej územnej stratégie územia UMR Prievidza-Nováky v súlade s postupom a odporúčaniami v Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021-2027, vypracovaných ministerstvom, vrátane zapojenia sa obcí.

V novembri 2020 sa konali pracovné rokovania na úrovni primátorov mesta Prievidza a mesta Nováky za účasti Vladimíra Ondrejíčka zo Slovenskej technickej univerzita v Bratislave, experta odporučeného ministerstvom, rovnako aj so starostom obce Koš, na ktorých bol dotknutými štatutárnymi zástupcami samospráv deklarovaný záujem spoločne spolupracovať a zabezpečiť potrebnú súčinnosť na vznik UMR pre naše územie.

Vystúpenie mesta Prievidza zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN)
Mesto Prievidza je v súčasnosti členom viacerých, celkovo 8 právnických osôb, organizácií. V období pandémie sa ukázal obrovský rozdiel medzi problémami, na ktoré musia reagovať mestá a obce. Pri riešení následkov koronakrízy sa ukázala spolupráca miest v rámci Únie miest Slovenska (ÚMS) ako flexibilnejšia aj adresnejšia pre potreby mesta Prievidza. Vďaka aktívnej komunikácii a účasti zástupcu ÚMS v Ústrednom krízovom štábe bolo možné konkrétne problémy riešiť operatívne, priamo na najvyšších miestach. Sekretariát ÚMS prakticky na dennej báze organizoval videokonferencie, na ktorých bolo možné vymieňať si informácie s približne 40 ďalšími mestami, zastúpenými primátormi a odbornými zamestnancami mestských úradov. Táto forma spolupráce sa javí ako veľmi funkčná a je nasledovaná ďalšími videokonferenciami, na ktorých sa operatívne prehodnocujú spoločné stanoviská k návrhom legislatívy, stanovísk k navrhovaným opatreniam pri riešení pandemickej situácie či pri procese prípravy nového programového obdobia EŠIF na roky 2021 až 2027.

V súvislosti so zavádzaním úsporných opatrení a potrebou šetrenia výdavkov mesto Prievidza ukončí členstvo v Združení miest a obcí a v Združení pre rozvoj regiónu horná Nitra (ZRRHN). Mesto Prievidza bude naďalej spolupracovať s okolitými mestami a obcami v regióne v Združení miest a obcí hornej Nitry (ZMOHN), ktoré funguje ako samostatné združenie. Takisto bude ďalej rozvíjať spoluprácu s mestami vo veciach spoločného záujmu, riešenia rovnakých otázok a plnenia rovnakých úloh v rámci Únie miest Slovenska.

Mesto sa uchádza o dotáciu na zlepšenie vybavenia školských jedální základných škôl v Prievidzi
Cieľom projektu je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.). Mesto predložilo žiadosti o poskytnutie dotácie za všetkých siedmych základných škôl v súlade s ich požiadavkami na nákup vybavenia školských jedální. Maximálna výška dotácie poskytnutej Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden projekt je 5 000 € na kapitálové výdavky.

Názov projektu: Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální základných škôl v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 46 400 €
Požadovaná výška dotácie od MŠVVaŠ SR: 35 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 24,57% – 11 400 €

Kompletný program a materiály 10. zasadnutia MsZ nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…