15. Jan 2024 11:16

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára.


Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.1. v kalendárnom roku:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti),
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu (zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva, zmena účelu využitia stavby alebo bytu).

K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti (rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti do katastra, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie).

Tlačivá vám sú k dispozícií na mestskom úrade v Prievidzi alebo na webe mesta.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke mesta v sekcii obyvateľ – dane a poplatky:

Priznania k miestnym daniamĎalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…