2. máj 2018 11:34

Ďalšie rokovanie mestských poslancov

Dňa 30. apríla 2018 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na programe zastupiteľstva boli viaceré dôležité body.

Program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30. apríla 2018:

• Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017.
• Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2018.
• Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017.
• Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
• Interná smernica Štatút rady mladých
• Informácia k možnosti vybudovania prístupovej komunikácie do priemyselného parku Západ II. a požiadavka na obstaranie kapacitného posúdenia križovatiek.
• Informácia o aktivitách súvisiacich s transformáciou regiónu hornej Nitry.
• Informácia o pripravovaných projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry.
• Inventarizácia majetku k 31.12.2017.
• Rekonštrukcia cvičebného priestoru na Základnej škole, Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi.
• Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.
• Návrh l. zmeny programového rozpočtu KaSS v roku 2018.
• Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresného súdu Prievidza na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
• Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam MUDr. Antonovi Sonogovi.
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1.
• Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty.
• Záverečný účet mesta 2017.
• Správa o činnosti KaSS za rok 2017.
• Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou

RTV Prievidza:

Materiály a obsahy jednotlivých bodov sú k dispozícii TU.

Niektoré body z rokovania priblížime v samostatných článkoch.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…