12. Apr 2011 5:11

Čo prinieslo v samospráve prvých sto dní

Vážení spoluobčania, v aprílových NOVINKÁCH sa prostredníctvom rozhovoru dočítate o tom, čo pre mňa ako primátorku prinieslo prvých sto dní vo funkcii. Ale pre nedostatok priestoru som sa rozhodla, že uverejníme aj podrobnejší prehľad o situácii v našom meste.

Predkladám teda návštevníkom našej webovej stránky, v akom stave prišla do vedenia samospráva, ktorá skladala sľub 21.12.2010.

 SLOVO NA ÚVOD

Utorok 22. marca uplynulo presne sto dní od nástupu novej samosprávy. Zložila som sľub primátorky a spolu so mnou tak urobilo aj 31 nových poslancov. Väčšia časť z nich sa stala následne členmi poslaneckého klubu, ktorého základ tvoria nezávislí poslanci.

Vo svojom príhovore na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve som o i. hovorila o svojich zámeroch  zníženia nákladovosti samosprávy. V tom čase som však ešte netušila, že sa moje slová  budú musieť napĺňať priam drastickým spôsobom. Môj prvý pracovný deň na úrade – 22. december 2010 vôbec nebol predsviatočný. A odvtedy nesiem na pleciach bremeno, ktoré som si sama zvolila. Možno by bolo oveľa ľahšie, keby som každý deň nenachádzala aj po troch mesiacoch nášľapné míny v podobe rôznych faktúr a zmlúv nesúcich znaky rozšafného bačovania.

Začala som so šetrením hneď a z ostra. Z trojtisícového silvestrovského ohňostroja zostal  tisíc eurový a nemyslím si, že bol menej zaujímavý, či menej dôstojný…Napokon spoluobčania  veľmi pozitívne prijali aj nový prvok osláv – balóny šťastia.

A potom prišla prvá rana. Absolútne nevhodne a v nevhodný čas – na Nový rok. Klasický príklad zákona schválnosti ! Z budovy na Hollého ul. sa popod  zateplenie valila voda a len vďaka pozornému obyvateľovi mesta, prechádzajúcemu  okolo budovy vo sviatočný deň, sa škody nevyšplhali do závratnejších výšok. Neviem, ako v tom čase fungoval monitorovací, resp., kamerový  systém našej polície. Tá totiž nič nezaregistrovala. Následky sú však už trvalé. Zamestnanci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  po novoročných sviatkoch nastúpili na pracovisko v brigádnickom oblečení a začalo veľké sťahovanie do budovy Priemstavu. Našťastie má mesto vo vlastníctve priestory, ktoré boli voľné. Takže novoročné zvítanie na pracovisku nemalo radostný podtón. Príčina  havárie je zrejme v nesprávnej technológii rekonštrukcie budovy, ktorá stála mesto nemalé prostriedky a samozrejme, aj sťahovanie a prispôsobenie priestorov na účely úradu tiež niečo stojí…

A keď sme pri priestoroch, treba azda poukázať aj to, že sme skončili nájom vo VUB, a.s.,  kde nás ročne stálo užívanie priestorov vrátane energií takmer 15 tisíc € a pritom sme mali vlastné priestory na Priemstave voľné. Mali sme záujem presťahovať sídlo spoločnosti UNIPA do mestských priestorov, čím by sme ročne ušetrili viac ako 11tis. €. Žiaľ, vlastník budovy, ktorému v predošlom období samotná UNIPA  budovu predala aj s pozemkom za 5 miliónov korún a obratom si v nej prenajala priestory na dlhé obdobie, nebol ochotný vyjsť mestu v ústrety a ukončiť tento nájomný vzťah dohodou. Hrozí nám, že mesto, cez svoju dcérsku spoločnosť, zbytočne zaplatí v ďalších rokoch niekoľko desiatok tisíc eur za nájom priestorov, ktoré nepotrebuje.

Tiež som uvítala iniciatívu nového náčelníka Mestskej polície, zabezpečovať ochranu objektov vo vlastníctve mesta a mestských spoločností silami a  prostriedkami mestskej polície. Doposiaľ tieto činnosti mesto a jeho dcérske spoločnosti objednávalo u súkromnej spoločnosti a vynakladalo na to desiatky tisíc euro.

KOMPETENČNÝ AUDIT

Ako prvé bolo potrebné urobiť audit vyťaženosti zamestnancov, tzv. kompetenčný audit,   nazývaný aj personálny. Môj predchodca si dal vypracovať personálny audit, ktorého výsledkom bolo odporučenie, aby znížil stav zamestnancov úradu. Stal sa však opak. Zamestnancov podstatne pribudlo a viac ako 120 tis. korún zaplatených za tento „špás“, boli zbytočne vyhodené peniaze.

Bola som nútená na jednej strane prijať racionalizačné opatrenia, aby sa znížili náklady, ale na druhej strane bolo treba zachovať  taký stav zamestnancov, aby mesto mohlo plniť svoje kompetencie, ktoré má uložené zákonom o obecnom zriadení a súvisiacimi zákonmi.

K 31. januáru t.r. bol  ukončený pracovný pomer s 18 zamestnancami mesta, z toho so 17 z  mestského úradu a 1 z mestskej polície.  Mojim rozhodnutím primátorky mesta bolo zrušených 19 pracovných miest na mestskom úrade a  jedno pracovné miesto na mestskej polícii. Na uvedené miesta mesto neprijalo a nebude prijímať nových zamestnancov ani v budúcnosti.  Po nástupe som prijala dvoch nových zamestnancov –  asistentku a právnika. Asistentka primátorky je novovzniknutá pozícia a je to vlastne moja najbližšia spolupracovníčka, ktorá mi organizuje denný rozvrh a vykonáva pre mňa všetku písomnú agendu. Miesto právnika bolo uvoľnené po odchode zamestnanca do predčasného starobného dôchodku.

Z úradu však odišli aj ďalší štyria  zamestnanci – z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, v skúšobnej dobe, či dohodou. Ich pracovné pozície sa však nerušili.

Nové tváre sú  v pozícii prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície. Tu však išlo o personálne zmeny, vyplývajúce z výsledkov volieb do orgánov  samosprávy .Pôvodný prednosta a náčelník skončili pracovný pomer spôsobom, ktorý umožňuje v týchto prípadoch zákon a finančné plnenie spojené s ich odchodom z funkcií bolo riešené v súlade s platnou kolektívnou zmluvou tak, ako u všetkých ostatných zamestnancov mesta.

Uvedomujem si citlivosť tejto otázky, ale nie je možné dosiahnuť znižovanie nákladov bez racionalizácie. Napokon sa týmito rozhodnutiami len napĺňa to, čo som sľúbila v predvolebnej kampani obyvateľom Prievidze.

Nové vedenie mesta po svojom nástupe konštatovalo nielen prezamestnanosť v exekutíve mesta, ale množstvo nekorektných rozhodnutí, ktoré mali v konečnom dôsledku dopad na rozpočet. Niekoľko zamestnancov bolo prijatých v poslednom období pred voľbami, ich pracovné zmluvy boli aj také, ktoré neobsahovali žiadnu skúšobnú dobu, či boli hneď podpisované na dobu neurčitú. Pritom sa v samospráve využíva spravidla model prijímania do zamestnania  taký, že sa dáva zamestnancom najprv pracovná zmluva na dobu určitú a až potom, keď sa zamestnanec po roku osvedčí, dostane pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

Boli vytvorené aj  pracovné miesta s funkciami, ktoré nie sú nevyhnutné pre výkon samosprávy,  alebo mali zamestnanci zdvojené pracovné pomery. Úspora z titulu zníženia stavu zamestnancov predstavuje len na mestskom úrade aj pri vyplatení odstupného viac ako 150 tisíc € v roku 2011 a v roku 2012 to bude dvojnásobok, teda 300 tis. €.

Zmeny nastali aj v spoločnostiach, ktorých je mesto zakladateľom. Aj tam boli znížené stavy zamestnancov a znížené neprimerane vysoké platy. Napokon aj môj plat a plat zástupkyne primátorky bol na náš pokyn podstatne znížený oproti tomu, čo poberali naši predchodcovia. Mesačná úspora je u mňa bez odvodov  1 847,00 € , u zástupkyne 1 201,00 €  a celková úspora aj so zákonnými odvodmi v rozsahu viac ako 49 tisíc €.

Výrazné šetrenie – v rozsahu  viac ako 47 tisíc €  do konca roka dosiahne na mzdách  aj konateľ spoločnosti UNIPA, s.r.o. tým, že rozviazal niekoľko pracovných pomerov na dohody, zrušil zmluvy o službách, či znížil platy zamestnancom i sebe. A rovnako sa správa aj konateľ druhej dcérskej spoločnosti Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Nezaobišlo sa to na žiadnom z pracovísk mesta  bez sĺz a emócií. A odozvou boli aj e – maily „tiež priateľov“, ktorí nezabudli komentovať naše kroky spôsobom, ktorý nie je vhodné komentovať. Zaujímavé, že im nevadil stav, ktorý tam vládol…

Ale aj to patrí k životu a nepopulárnym opatreniam.

Konštituovanie komisie pre posudzovanie zmluvných vzťahov mesta  prináša tiež svoje prvé ovocie. Zrušili sme množstvo rôznych zmluvných vzťahov, ktoré zaťažovali rozpočet mesta bez väčšieho efektu – napr. právne poradenstvo v rozsahu viac ako 1 tis. € mesačne alebo redakčné práce na príprave NOVINIEK. Podstatne sme zredukovali používanie mobilných telefónov a odber tlače.

ROZPOČET A HOSPODÁRENIE

Na úvod tejto kapitoly môjho odpočtu treba asi čitateľom a obyvateľom  trochu teórie, ako funguje v samosprávne financovanie. Základom finančného hospodárenia každej samosprávy je rozpočet obce, resp. mesta.  Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka ako vyrovnaný alebo prebytkový. Podstatnú časť príjmov tvoria podielové dane poskytované zo štátneho rozpočtu ( v roku 2011 predpokladané 11,2 milióna €) a vlastné príjmy, ktoré predstavujú jednak miestne dane a poplatky a iné nedaňové príjmy (viac ako 11 mil. €) , ale napr. aj peniaze z predaja majetku (3,3 mil. €) a bežné transfery zo štátneho rozpočtu (5, 3 mil. €). Výdavky sa členia podľa potrieb – chod mestského úradu a financovanie jeho zákonných činností, mestskej polície, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ( kultúrne zariadenie, materské a základné školy, zariadenie pre  seniorov a pod. ), dotácie na služby a výkony vo verejnom záujme prostredníctvom vlastných obchodných spoločností a alebo mandátnych zmlúv s inými podnikateľskými subjektmi ( napr údržba zelene, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, správa cintorína, údržba miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, správa športovísk, správa bytov a nebytových priestorov a pod.). Ak nemá samospráva na financovanie svojich potrieb v rozpočte  dostatok   finančných prostriedkov,  môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania ( úvery ). Úver môže   použiť napr. na  úhradu kapitálových výdavkov, výnimočne aj na bežné výdavky ( napr.  na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že prostriedky budú splatené do konca roka z príjmov bežného rozpočtu ). Mesto však môže vstupovať len do takých záväzkov  (úverov),  ktorých úhrada  dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Zákon samozrejme určuje aj podmienky, za ktorých môže obec použiť návratné zdroje financovania – napr. celková suma  dlhu obce nesmie prekročiť  60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka   a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov  nesmie prekročiť  25 % skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Prievidza v predchádzajúcich rokoch využilo zákonnú možnosť a  na financovanie  niektorých svojich potrieb prijalo návratné zdroje financovania.   K dnešnému dňu má mesto  uzatvorených deväť úverových zmlúv s bankovými inštitúciami a jednu zmluvu o pôžičke s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s.

Návratné zdroje mesto použilo na financovanie kapitálových výdavkov, s výnimkou roku 2010. Časť sumy pôžičky, ktorú získalo mesto od Hornonitrianskych baní v r. 2010, bola  vo výške 200 tis. €   určená na prefinancovanie    „ trov právneho zastúpenia   v spore s THM Inkasná, s.r.o“.  Nakoľko táto suma nebola určená na kapitálové výdavky, mesto  túto sumu  v zmysle zákona  do 31. decembra 2010  Hornonitrianskym baniam vrátilo.

Vyčíslenie úverovej   angažovanosti  mesta (tzv. „priamy dlh“)

K 31.decembru 2010 malo mesto pouzatvárané   úverové zmluvy vrátane pôžičky od HBP, a.s., na sumu  13 226 897,60  €.   K 31. decembru malo  mesto z uvedenej sumy splatených   4 246 331,96 €. Teda zostatok nesplateného dlhu zostal ku koncu roka 2010 vo výške  8 321 401,28 €, pričom celková suma  dlhu mesta Prievidza  počítaná v zmysle zákona   o rozpočtových pravidlách predstavuje  35,4 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mohli by sme povedať, že to je priaznivý stav z hľadiska zákona, pretože je to  menej ako zákonom povolených   60 %. Možno sa v eurách táto suma nezdá až taká astronomická, ale skúste si to vynásobiť 30,126 a dostanete číslo, ktoré možno čitateľovi povie viac – mesto Prievidza je priamo zadlžené čiastkou viac ako 250 miliónov korún !

Podľa výpočtu to vyzerá tak, že keďže mesto dosiahlo bežné príjmy v roku  2009 vo výške        23 506 370,00 € a zostatok jeho dlhu bol ku koncu minulého roka 8 321 401,28 €, tak  percento úverovej angažovanosti  k bežným príjmom je len 35,40% a suma ročných splátok návratných zdrojov  financovania dosahuje výšku  4,71 % k bežným príjmom . Z toho nám vyplynie záver, že oba ukazovatele stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách k úverovej angažovanosti mesto dodržuje. Je to však treba poukázať na niečo, čo nám nedáva spávať a to je vyčíslenie úverovej angažovanosti  mesta nad rámec zákona      (tzv.: „nepriamy dlh“).

Ratingová agentúra   Mood´ys  Investors Service,  ktorá  hodnotí bonitu  mesta Prievidza,  má totiž na  výšku úverovej angažovanosti  mesta odlišný  názor.  Agentúra hodnotí úverové riziko mesta Prievidza  prísnejšie ako ukladá  zákon a zastáva názor, že pre objektívne posúdenie úverovej angažovanosti je potrebné do sumáru zahrnúť   nielen  úvery, ktoré mesto platí priamo,  (t.j. úverové zmluvy  uzatvorené priamo s mestom),   ale aj  úvery,  ktoré  prijali  obchodné spoločnosti mesta  a mesto týmto spoločnostiam  prispieva  na ich splácanie. Konkrétne sa jedná o úvery uzatvorené Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o., kde je  mesto 100 % vlastník ( s nesplateným zostatkom úveru  vo výške 3 697 109,83 € ) a Prievidza Invest, s.r.o., ktorej je tiež  mesto 100 % vlastníkom, s nesplateným zostatkom úveru vo výške 3 395 400,00 €. Započítaním   týchto dvoch zostatkov  úverov  do celkového zostatku sa šplhá  zostatok úverov na sumu  15 413 911,11€ ( 464 miliónov korún ).  Výška úverovej angažovanosti  počítaná k bežným príjmom  roku 2009 nám v tomto prípade dosahuje  výšku 65,57 %. A to už nie je v poriadku a z tohto čísla mám husiu kožu!

KAM IDÚ PENIAZE MESTA

Nezanedbateľné objemy financií z rozpočtu mesta okrem úhrady bežných výdavkov na platy zamestnancov mesta, prevádzku úradu,  mestskú políciu, sociálnu sféru,  školstvo, šport, kultúru, verejné osvetlenie, športoviská, či splácanie úverov  idú do dvoch spoločností – SAD Prievidza, a.s. a TEZAS, s.r.o.

Zmluva so SAD Prievidza, a.s., o výkone vo verejnom záujme o zabezpečení dopravy

( myslí sa tým miestna hromadná doprava – MHD ), bola podpísaná posledný krát 31.mája 2006 a platí do 31. mája 2016. Mesto  uhrádza spoločnosti preukázanú stratu, resp. ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk vo výške 3%. Strata však každoročne stúpa. Keď porovnáme roky 2004, kedy sme zaplatili spoločnosti niečo nad 127 tisíc €, tak v roku  2011 od nás spoločnosť požaduje už 1 mil. 136 tis. €  – teda takmer desať násobok. Pritom treba upozorniť, že počet cestujúcich v posledných rokoch klesá ( napr  v r. 2007 to bolo  450 tis. prepravených osôb a v roku 2010 už len 369 tis. cestujúcich ).

Mesto, poskytujúce dotácie z verejných zdrojov, má právo kontroly, s cieľom zistiť, či sú skutočne ekonomicky oprávnené náklady vyčíslené korektne.  Je však otázne, aké kontroly a s akými závermi boli doteraz vykonávané. Mesto začalo v polovici marca s dôslednejšou kontrolou použitia jeho dotácie a je zrejmé, že dospeje aj týmto spôsobom k úsporám. V každom prípade však bolo nútené prikročiť k nepopulárnemu opatreniu – zvýšeniu cien cestovného. Ďalším krokom je  požiadavka na zníženie dopravných výkonov o 15 % a zmena grafikonu.

Mandátna zmluva s TEZAS, s.r.o. , predstavuje rozsiahly komplex výkonov, ktoré pre mesto zabezpečuje táto spoločnosť : starostlivosť o verejnú zeleň, odvoz a likvidácia odpadu, správa cintorína, údržba miestnych komunikácií a chodníkov. Ročný objem výkonov predstavuje sumu len v prípade odpadov  viac ako 1,9 mil. €.

Mandátna zmluva je podľa poslancov neprehľadná, má takmer štyridsať dodatkov  a výhrady sú aj k niektorým cenám za výkony. Aj táto zmluva je podrobená analýze podobne, ako zmluva so SAD Prievidza, a.s.

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE

Do rozpočtu je možné získať prostriedky aj z rôznych grantov. Pokúšame sa o podporu a financovanie rôznych projektov, najmä v oblasti školstva, voľno časových aktivít a estetizácie prostredia. U väčšiny projektov ide o kofinancovanie v rozsahu od 5% z rozpočtu mesta, čo je veľmi výhodné. V prípade verejného osvetlenia, kde sa uchádzame o financie  na zlepšenie svietivosti, je percento kofinancovania dvojnásobné.    

Mesto napríklad oslovilo ešte koncom minulého roka výtvarníkov hornej Nitry, aby si prevzali výzvy na predkladanie súťažných návrhov na  výtvarno – priestorové riešenie fontány na Námestí slobody v Prievidzi. Svoje návrhy mohli predkladať do 21. januára 2011. V určenom termíne bolo predložených sedem návrhov. Porota dňa 8. februára 2011 vyhodnotila predložené návrhy a určila poradie. Aj keď žiaden z návrhov nezískal prvé miesto, dúfam, že  bude mesto úspešné v projekte, prostredníctvom ktorého by spolu s poskytovateľom dotácie obnovilo fontánu a parčík pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na Ul. A. Hlinku. Tu by bol použitý jeden zo súťažných návrhov, ktorý bol ocenený druhou cenou.  Ďalšou pozitívnou  správou je aj to, že  sa bude budovať pešia zóna na Ul. A. Hlinku pred kostolom Piaristov, na ktorú získalo mesto v minulom roku dotáciu vďaka podanému projektu.

KDE EŠTE MÁME PENIAZE  

Určite budú zaujímať našich spoluobčanov aj pohľadávky, ktoré má mesto Prievidza.

Pretože aj to sú naše peniaze, ktoré nám niekto dlhuje ( za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, za nájmy, za služby, za odpredané nehnuteľnosti ) a žiaľ, evidujeme stále veľký počet neplatičov dane z nehnuteľnosti. 

K 31. decembru 2010 evidovalo mesto  4 870 daňových dlžníkov. Daňové nedoplatky k tomuto dátumu boli vo výške 1 milión  328 tisíc €, z toho u dlžníkov v konkurze 486 tisíc €. Len pre porovnanie – tie sumy sú v korunách nad 40 miliónov ! Viete koľko metrov chodníkov sme za to mohli mať ?

Pozrime sa napríklad, ako sa zachovala k mestu spoločnosť, ktorá bola žiadateľom o kúpu pozemku. Mesto predalo spoločnosti ARCHER INVEST, a.s., pozemky v lokalite priemyselnej zóny, čím sa táto spoločnosť stala v našom meste daňovým subjektom. Svoje povinnosti voči mestu  si však  ARCHER INVEST, s.r.o., ako daňový subjekt neplnil. Spoločnosť dlhuje ku dnešnému dňu na daniach sumu s poplatkami za omeškanie viac ako 20 tisíc €, pričom mesto od nej spätne vykúpilo pozemok v hodnote 3 390 000 €.

 ROZVOJOVÉ ZÁMERY 

Po svojom nástupe do funkcie som sa pustila aj do ďalšieho „sústa“, ktorým je absentujúci  obchvat Prievidze. Problém, ktorý tlačí samospráva pred sebou od roku 1994.  

V tomto prípade som menovala splnomocnenca na rokovanie  Ing. Miloša Součeka, bývalého primátora a odborníka na dopravu.  On začal významné rokovania  v Bojniciach. Pre nás je tu zásadná vec, ktorú mi potvrdila aj naša odborná komisia pri MsZ, v ktorej je viacero odborníkov na dopravu : pre ďalší rozvoj regiónu je nevyhnutná výstavba cesty I/64 obchvat , a to I. etapa 2.stavba a II. etapa. Mesto Prievidza podporuje s technické požiadavky mesta Bojnice na úpravu II.etapy a to: preriešenie napojenia Slovdekry, Pneuservisu, Penziónu Nitra, Autokomplexu.. a pozemku parc. č. 3484/5 v katastrálnom území  Bojnice (vo vlastníctve mesta Bojnice)  z cesty I/64, ale aj vyriešenie hlukovej bariéry Okrajovej ulice a oddilatovanie rodinného domu v blízkosti kruhového objazdu na križovatke  Opatovská, Rybníčky, Okrajová. Rovnako Prievidza podporí u investora stavby aj mimoúrovňové križovanie pešieho a cyklistického chodníka smer Bojnice – Prievidza cez park pri rieke Nitra. Ďalšou racionálnou požiadavkou mesta je aj to aby bola naprojektovaná a následne zrealizovaná komunikácia – obchvat cesty I/64 tak, aby bolo možné križovanie s komunikáciou III. triedy prepojenia smer Prievidza  z Ul. Ľ. Ondrejova smerom na Kanianku bez dodatočných úprav  Preto napokon prievidzskí poslanci jednoznačne schválili  záväzok, že v  prípade zmeny stanoviska mesta Bojnice na kladné a zrušenia záporného stanoviska k výstavbe cesty I/64 obchvatu  II. etapy sa mesto Prievidza zaväzuje, že vybuduje prepoj cesty z križovatky ciest Ul. Ľ. Ondrejova, Nábrežná ul. a P. J. Šafárika  na uvedenú obchvatovú komunikáciu. Z toho vyplýva,  že mesto Prievidza vybuduje komunikáciu v rámci svojho katastra vrátane mostu cez rieku Nitru a že túto investíciu vyfinancuje z vlastných, resp. úverových zdrojov  ( predpokladaný náklad 1,7 milióna €). Zároveň zastupiteľstvo  požaduje, aby Trenčiansky samosprávny kraj do svojho harmonogramu výstavby ciest zahrnul požiadavku vybudovania komunikácie III. triedy od plánovaného mostu cez rieku Nitru z Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi s križovaním obchvatu a s následným smerovaním na obec Kanianka a napojením na komunikačný systém. A tu už je ďalšia úloha pre mňa  a kolegu primátora Františka Táma, aby sme  vyvinuli maximálnu snahu spolu s poslancami nášho regiónu o čo najrýchlejšie zahrnutie uvedenej komunikácie do harmonogramu výstavby TSK, aby výstavba tejto komunikácie bola realizovaná súbežne s výstavbou cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza.

Okrem tohto dlhodobého zámeru mám ja a poslanci aj ďalší jasný cieľ pred sebou – výstavbu bytov. Keď si totiž všimneme štatistiku počtu obyvateľov, musíme konštatovať, že za posledné roky nám počet vôbec nepribudol. Deti sa síce rodili, ale keďže Prievidza  nebola schopná mladým rodinám  poskytovať primerané „štartovacie“ byty, začali sa sťahovať do okolitých obcí. Sťahovať tam, kde sa starostom darilo s výstavbou komunálnych bytov. A to je trend, ktorý potrebujeme zastaviť a dosiahnuť nárast obyvateľov, pretože tí predstavujú príjem do pokladne mesta z podielových daní.  Mesto podalo minulý mesiac žiadosť o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu štyroch nájomných  bytových domov v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica. Zostáva nám len veriť, že budeme úspešní a že sa nám podarí za zvýhodnených podmienok prepotrebné byty postaviť. 

 AKO ĎALEJ S VODOU A TEPLOM

Na jednom z prvých zasadnutí Združenia obcí a miest hornej Nitry som sa začala oboznamovať s problémom odkanalizovania. Žiaľ, ešte stále máme v našom regióne časti bez kanalizácie a ani v Prievidzi , resp. jej okrajových častiach nie je ešte všetko v poriadku.

Samostatnou kapitolou sú aj zásobovanie pitnou vodou, čističky odpadových vôd, či náš podiel v spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodávku pitnej vody a prevádzku kanalizácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia bol 10. januára t.r. pozastavený schvaľovací proces projektu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, na ktorom sa pracuje od roku 2007. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť do projektu vložila množstvo prostriedkov na vypracovanie projektu, štúdie a žiadosti v rozsahu asi 135 tis. €.

Okrem problému odkanalizovania však existuje vážny problém, týkajúci sa majetkovej podstaty kanalizácií pri obytných domoch. Z pozície podpredsedníčky Združenia miest a obcí hornej Nitry a členky Rady ZMOS budem  presadzovať doriešenie problémov majetkoprávnych vzťahov v tejto oblasti.

Určite si niektorí z čitateľov spomenú na moju vlaňajšiu petičnú akciu proti predaju akcií spoločnosti PTH, a.s., Náš majoritný podiel (51%) v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstva, a.s. nám však nezaručuje znižovanie nákladov na teplo.  Podstatný vplyv na jednotkovú cenu tepla má predovšetkým vývoj trhových cien energií (hnedé uhlie, plyn a pod.) a samozrejme aj poveternostné podmienky počas zimných mesiacov.  Viac ako 70 % z výslednej (dvojzložkovej) ceny  tepla pre odberateľov v Prievidzi tvorí cena tepla dodaná dodávateľom. Tá, ako sme už uviedli, je priamo závislá od vývoja cien energií dodávateľa, čo v prípade PTH a.s. je spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. (ďalej SE), konkrétne elektráreň Nováky.  Tomuto dodávateľovi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej URSO) pre rok 2011 schválil  oprávnený nárast ceny tepla vo variabilnej zložke.

Za mojej priamej prítomnosti sa konajú  intenzívne trojstranné rokovania na úrovni vedenia mesta Prievidza, vedenia  SE, a.s.,  a predstavenstva spoločnosti PTH a.s., ktorých cieľom je dosiahnuť zníženie nárastu jednotkovej ceny tepla a teplej úžitkovej vody pre rok 2011. Z uvedeného dôvodu nebola medzi spoločnosťou SE, a. s., a spoločnosťou PTH, a. s., cena tepla pre rok 2011 ešte zmluvne uzavretá.

            Napriek tomu, že PTH, a.s., má len obmedzené možnosti  v celkovej cenotvorbe ovplyvniť výslednú cenu tepla (kontrolovanú URSO), súborom viacerých opatrení sa  podarilo znížiť fixnú zložku ceny tepla o – 1,5 % v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010.

ŠKOLSTVO A KULTÚRA

Od prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávy  v oblasti základného školstva prešlo takmer deväť rokov. Počas uplynulého obdobia dochádzalo priebežne z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja k racionalizačným opatreniam a aj k nevyhnutnému zníženiu zamestnanosti. Od roku 2008 zákon o výchove a vzdelávaní  známy ako školský zákon umožňoval postupné znižovanie počtu žiakov v školách a školských zariadeniach, a tak sme do roku 2011 vstúpili so  48 školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza  (8 základných škôl,  8 školských družín 8 školských jedální, 2 školské strediská záujmovej činnosti,  1 základná umelecká škola , 1 centrum voľného času , 11 materských škôl, 9 školských jedální pri materských školách, v ktorých je zamestnaných 655 zamestnancov v prepočítanom počte, t.j.  685 osôb vo fyzických osobách.

Základné údaje o počte detí a žiakov v školskom roku 2010/2011  : počet žiakov základných škôl  3 403, počet detí v materských školách 1056,  počet detí a žiakov v základnej umeleckej škole  436 v individuálnom vyučovaní, 360 v skupinovom vyučovaní, počet detí v CVČ  723,  počet detí v školskej družine  983, počet detí v školskom stredisku záujmovej činnosti 229, počet stravníkov v školských jedálňach pri základných školách,  2103 žiakov, 300 dospelých, 251 cudzích počet stravníkov v školských jedálňach pri materských školách  815 detí, 131 dospelých. A to sú len čísla týkajúce sa škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Okrem nich máme na území mesta súkromné i cirkevné školy a školské zariadenia. Z dôvodu zmeny v legislatíve sme v týchto dňoch museli urobiť zásadné opatrenia vo vzťahu k financovaniu, keď sme o viac ako 170 tis. €  pridali neštátnym školám na financovanie ich potrieb.

Tieto peniaze však považujeme za dobrú investíciu, lebo ide do vzdelania. A tak, ako som povedala pri oslavách tohtoročného Dňa učiteľov, školstvo bude vždy sféra, ktorá bude stredobodom pozornosti. Aj keď tabuľkové platy, zdroje a možnosti odmeňovania učiteľov sú stále nedostačujúce.  Budem veľmi rada, ak sa nám podarí získať mimorozpočtové zdroje na zlepšenie materiálnej vybavenosti a rekonštrukcie škôl tak, ako napríklad v prípade ZŠ na Ul. Rastislavovej. A pozornosť je treba venovať aj základnej umeleckej škole, ktorá veľmi utrpela vlaňajšími povodňami.

Mesto Prievidza reálne vykazuje deficit vo financovaní potrieb základného školstva vo výške  1 323 313 €.

Potreba dofinancovania o vyššie uvedenú sumu sa konkrétne týka :

  1. Originálnych kompetencií v čiastke                                           364 806 €
  2. Prenesených kompetencií v čiastke                                          283 299 €
  3. Havárií (uvedených v Registri stavieb MŠVVaŠ SR v sume    675 208 €

Dôvodom je odčerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na odstraňovanie škôd po povodni, ktorá zasiahla mesto 15.8.2010, čím sa znížili disponibilné zdroje pre plnenie ostatných kompetencií mesta aj v nasledujúcom období.

Dofinancovanie   oblasti základného školstva je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia krytia plánovanej údržby a investícií v zmysle zákona č. 596/2003, §6, ods. 14, nakoľko pri súčasnom vývoji podielových daní a legislatívy platnej od 1.3.2011 nie je táto potreba dostatočne krytá rozpočtom mesta. V neposlednom rade je potrebné nastaviť normatívne finančné prostriedky na objektívne potreby nášho mesta pre prenesené kompetencie.

 Voda neobišla ani náš kultúrny dom. Aj tam narobila škody na kostýmoch, hudobných nástrojoch, inventári. A zub času ohlodáva ako perníkovú chalúpku aj plášť budovy a okolie, kde mladí nadšenci nových druhov športov veselo ničia schodisko a okolitú dlažbu.

Iná situácia je vo vnútri. Kultúrne aktivity sú organizované podľa možností a schopností. Situácia sa zlepšila v kine, keďže pribudli v ponuke pôvodné filmy. Stále dobrý kredit má prievidzský filmový klub.  Zažili sme vydarený mestský ples a pripravujeme aktivity spojené s 240. výročím Vzbury prievidzských žien. Podľa odporučenia poslancov vyhlásim konkurz na nového riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska, ale nebudem realizovať projekt transformácie knižnice na neziskovú organizáciu len s jediným sídlom na území mesta,  odporučený jedným z opozičných poslancov. Musíme si uvedomiť jedno – knižnice nikdy neboli a nebudú zárobkovým podnikom. Ale našou povinnosťou je zabezpečiť prístup k literatúre dostupným spôsobom.

 ŠPORT A MLÁDEŽ

Ani som si riadne nesadla na primátorskú stoličku a začali sa hromadiť požiadavky na dotácie pre jednotlivé kluby. Žiaľ, negatívne skúsenosti a dôsledky z minulých rokov zostanú ešte dlho mementom. Dnes môžeme len smutne konštatovať, že viac ako 12 miliónov korún z rozpočtu mesta smerovaných v minulých rokoch do futbalu  zamestnáva orgány činné v trestnom konaní. Absolútne podfinancované mesto nemá možnosti pomáhať športovcov v rozsahu, aký by bol pre nich prijateľný. Napriek tomu mesto dá z rozpočtu viac ako 1 milión € na prevádzku športovísk a modernizáciu, ktorá sa dostala do rozpočtu roku 2011. Nový predseda komisie športu absolvoval desiatky hodín rokovaní a hľadá východiskách z nepriaznivej situácie. Jediné, čomu sme v tejto situácii schopní aspoň minimálne pomôcť, sú deti. Tým dofinancujeme prostredníctvom I. úpravy rozpočtu vo výške 65 tisíc € náklady na dopravu na ligové súťaže a zápasy. Šport i mládež si žiadajú koncepčný prístup a preto sa začína pracovať na týchto koncepciách.  Verím, že rokovania s podnikateľskými subjektmi z regiónu budú  mať  v konečnom dôsledku pozitívnu  dohru vo vzťahu k podpore takých športov, akými sú extraligový basketbal, či ďalšie dominantné prievidzské športy  ako zápasenie, ľadový hokej, či  stále obľúbený futbal.

Z radov mládeže sa ozvali takí, ktorí majú záujem oživiť niektoré činnosti najmä na sídliskách a pôsobiť v rade mladých, ktorá podobne ako rada starších, začne fungovať v najbližších týždňoch. Aj tu budeme spoločne s mladými pracovať na koncepčných zámeroch.

Mladí prišli aj s nápadom na revitalizáciu športovísk, ktorej tri etapy môžu doniesť nové možnosti športovania na sídliskových ihriskách bez väčších investícií v prvej fáze už v máji tohto roku.

Som ale smutná z toho, že máme po sídliskách málo preliezačiek, hojdačiek, pieskovísk… Rozhodnutie o odstránení niektorých pieskovísk na území mesta bolo vyvolané novou legislatívou, predpokladajúcou častú a nákladnú výmenu piesku. Predchádzajúce vedenie mesta však siahlo  pri obnove detských ihrísk po tak drahých variantoch, ktoré znemožnili vybudovať viac nových detských zariadení.

 SOCIÁLNA SFÉRA

K organizačné zmenám  došlo aj na  úseku odboru starostlivosti o občana , keď boli

zrušené  dve  pracovné miesta na úseku osvedčovania podpisov a listín k 31. januáru.

Odboru sa znížila od marca  administratívna i výkonná činnosť delimitáciou bytovej agendy zo sociálneho oddelenia na SMMP, s.r.o. Od 1. marca došlo k presunu referátu evidencie obyvateľov na odbor vnútornej správy a pripravené sú  ďalšie racionalizačné opatrenia na sociálnom oddelení. Z hľadiska obsahu sa však venovala a venuje pozornosť príprave nových predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), ktoré budú predmetom rokovania v máji. Je pripravovaná rozsiahla novela  VZN o sociálnych službách, úprava interných smerníc ako sú kritériá na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi, kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, prevádzkový poriadok na rozvoz obedov v rámci opatrovateľskej služby , prevádzkový poriadok pre poskytovanie prepravnej služby občanom mesta Prievidza sociálnym taxíkom a pod.. Realizovali sa však aj aktivity z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza, keď sa uskutočnilo niekoľko rokovaní . Mesto venuje pozornosť a   podporu neziskovým organizáciám – Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. a Charite – domu sv. Vincenta, n.o.,  ktoré vykonávajú všeobecne prospešné služby nízkoprahového charakteru, ale venuje sa pozornosť aj  rodinám s deťmi, osamelo žijúcim obyvateľom mesta, bezprístrešným   a sociálne slabým obyvateľom.

Rovnako sa podarilo po pracovných  stretnutiach  a rokovaniach s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Prievidza zabezpečiť od júla t.r. zo strany mesta dlhodobý prenájmu nehnuteľnosti na Košovskej ceste č. 19 za účelom poskytovania sociálnych služieb nízkoprahového charakteru pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta prostredníctvom Charity sv. Vincenta.

Osobitnú kapitolou činnosti tvoria naše denné centrá, ktoré združujú seniorov. V súčasnosti sa  konštituuje avizovaná Rada starších a predpokladáme, že nám naši seniori významne pomôžu v pripravovaných zámeroch.

Mesto však venuje pozornosť ja  vzdelávaniu zamestnancov na úseku opatrovateľskej služby.– podpore celoživotného vzdelávania a prehlbovaniu kvalifikácie, preto bolo umožnené doplnenie kvalifikácie zamestnancov opatrovateľskej služby  s tým, že bol prefinancovaný kurz  30-tim zamestnancom.  Okrem toho sa zamestnanci sociálneho oddelenia zúčastnili na seminári k novelizácií zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý nám priniesol podstatné zmeny. Či už ja,  resp. moja zástupkyňa alebo vedúca oddelenia starostlivosti o občana navštevujeme denné centrá, spolu s nimi sme nedávno oslavovali jubileum jedného z nich, ale snažíme sa zabezpečovať z mesta aj účasť na  výročných  členských schôdzach denných centier (DC Píly, DC Necpaly, DC V. Lehôtka, DC  Bôbar). Absolvovali sme pracovné stretnutia a rokovania v Sociálno integračnom centre na Svätoplukovej ul. 14 z dôvodu presťahovania organizácií, nadácií a združení so starostlivosťou o zdravotne postihnutých obyvateľov. Z prostriedkov mesta im t.č. obnovujeme priestory v MŠ na Ul. Š, Závodníka, kam by sa mali v júli presťahovať.

Pozornosť venujeme aj Zariadeniu pre seniorov, kde sa zaujímam   o  umiestňovanie obyvateľov mesta do zariadenia a kde sa t.č. venujeme príprave kritérií na prijímanie obyvateľov a nového VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Prievidza. Aj v tomto zariadení došlo k personálnym zmenám, od ktorých očakávame zlepšenie chodu zariadenia.

Sociálne služby sú významnou časťou aktivít štátu, samospráv i neverejných poskytovateľov nie preto, že ich potrebuje veľa ľudí, ale preto, že bez ich pôsobenia by vôbec nie nevýznamnej časti občanov bolo znemožnené uplatnenie ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by tak k ich sociálnemu vylúčeniu.

            Mesto Prievidza poskytuje sociálne služby svojím obyvateľom v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. V maximálne možnej miere sa usiluje zlepšovať a skvalitňovať poskytované služby, zo svojho rozpočtu však nedokáže pokryť všetky náklady súvisiace s financovaním zariadení, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

             V zmysle zákona 461/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky má mesto Prievidza vo svojej pôsobnosti od roku 2001 Zariadenie pre seniorov – bývalý DD – DPD na Ulici J. Okáľa 6. Od uvedeného obdobia sa neustále podieľa na zlepšovaní a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb pre obyvateľov zariadenia. V  priebehu ďalšieho obdobia rozšírilo kapacitu tohto zariadenia zo 110 na 150 miest a vynaložilo nemalé finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na jeho rekonštrukciu i bežný chod prevádzky. Tiež vybudovalo v rokoch 2007 – 2008 nové zariadenie na Ulici M. Rázusa 17 s kapacitou 90 miest. Na ročnú prevádzku zariadení mesto potrebuje finančné prostriedky vo výške 1.447.100 €, z čoho chýbajúce zdroje v rozpočte mesta dosahujú 511.584 € .

            Novela zákona účinná od 1.3.2011  priniesla niekoľko zmien zaťažujúcich rozpočty miest a obcí, a to zmenou v § 8 ods. 2 v náväznosti na § 71 ods. 6. Táto skutočnosť predstavuje pre mesto chýbajúcu čiastku vo výške  33.750 €, potrebnú na financovanie ekonomicko – oprávnených nákladov v zariadeniach iných miest a obcí mimo nášho územného obvodu pre obyvateľov nášho mesta podľa ich výberu poskytovateľa sociálnych služieb.

            Mesto Prievidza má v zriaďovateľskej pôsobnosti neziskovú organizáciu Harmónia ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorá poskytuje sociálne služby v útulku pre bezprístrešných obyvateľov mesta a v zariadení núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi.  Týmto zariadeniam mohli VÚC pred účinnosťou zákona o sociálnych službách, t.j.  pred 1.1.2009, poskytovať finančný príspevok zo svojho rozpočtu. Nadobudnutím účinnosti novely zákona o sociálnych službách nie je možné poskytovať verejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné prostriedky, nakoľko sa ustanovuje, že sú určené pre neverejných poskytovateľov. Chýbajúce finančné zdroje na bežné výdavky v tomto zariadení v rozpočte mesta predstavujú čiastku 34.000 € .

Z uvedeného je jasné, že nám k 1.1.2011 chýba v rozpočte mesta  579.334 € na zabezpečenie financovania požiadaviek na sociálne služby. 

 ZAMESTNANOSŤ

Mesto nie je zásadným poskytovateľom pracovných príležitostí, ale okrem zamestnancov v exekutíve, na mestskej polícii, v príspevkoch a rozpočtových organizáciách a dcérskych spoločnostiach využíva aj občanov, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Nie každý z nich –  evidovaný na ÚPSVaR v Prievidzi – môže vykonávať aktivačnú činnosť. Uchádzač o zamestnanie môže byť zaradený na aktivačné práce po splnení dvoch podmienok: dlhodobá nezamestnanosť a hmotná núdza. 

A aká je prax : mesto Prievidza požiadalo ÚPSVaR v Prievidzi o 150 uchádzačov o zamestnanie, ktorých môže   zaradiť  na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre naše mesto.  Aktuálna obsadenosť miest je 130.

Už 15 uchádzačov o zamestnanie  bolo z aktivačnej činnosti predčasne vyradených z dôvodu nedostatočnej  spolupráce, porušenia zmluvných podmienok, odchodu do dôchodku alebo nástupu do zamestnania.

Počet aktívnych uchádzačov o zamestnanie  je teda  v tomto období 115. Títo vykonávajú interiérové pomocné práce v zariadeniach mesta ( zimný štadión, futbalový štadión, mestský úrad, školské zariadenia, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, zariadenie pre seniorov ) a exteriérové práce súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním životného prostredia. Od začiatku roka  to bolo najmä odhŕňanie snehu z komunikácií, kde nebolo možné použiť techniku, čistenie chodníkov od ľadu, zbieranie odpadkov a likvidácia čiernych skládok.

Aktuálny počet  uchádzačov o zamestnanie    je možné zvýšiť obsadením zostávajúcich 20 miest. V prípade prejaveného záujmu zo strany uchádzačov o zamestnanie  ho mesto Prievidza vie ihneď zaradiť na aktivačnú činnosť. Veľa uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky pre vykonávanie aktivačnej činnosti, nakoniec túto činnosť odmietnu, lebo sa hanbia pracovať na ulici a žiadajú prácu v interiéri.

A napokon niečo k Rómskej samospráve – uchádzačov o zamestnanie,   ktorí boli po ukončení činnosti Rómskej samosprávy zaradení na aktivačnú činnosť pre  mesto Prievidza (bolo ich minimum!!!) sa vo väčšine prípadov neosvedčili. Je však treba povedať, že ani tieto činnosti nie sú zadarmo.

Mesto platí koordinátorov, pričom na ich činnosť vynaloží v roku 2011 asi 22 tisíc €.

 BEZPEČNOSŤ

Počas volebnej kampane som denno – denne počúvala sťažnosti na mestskú políciu (MsP). Policajti sa nám vytratili z ulíc, vyvážali sa v autách a ich činnosť bola viac represívna ako výchovná a ochranná. Preto bola vykonaná personálna zmena nielen vo funkcii náčelníka, ale aj funkcii zástupcu náčelníka MsP pre legislatívu. V rámci racionalizačných a úsporných opatrení bolo zrušené  pracovné miesto – člen operatívnej  hliadky MsP. Hneď po nástupe nového vedia MsP  sa zvýšil výkon peších hliadok a  bol presne stanovený čas pešej hliadky vo výkone služby. Zvýšila sa kontrolná činnosť. Keďže bol rozpočet mestskej polície  schválený len na  základné potreby a zabezpečenie plynulého chodu, výrazne sa šetrí s finančnými prostriedkami. Za mimoriadne pozitívne považujem to, že sa obnovili vzťahy a značne sa zlepšila spolupráca s Policajným zborom SR nielen z profesionálneho  hľadiska, ale i z pohľadu telovýchovného a športového. Podarilo sa  zlúčiť posilňovne príslušníkov PZ a MsP. Na pondelkové stretnutia primátorky a poslancov s obyvateľmi mesta chodí od svojho nástupu aj nový okresný riaditeľ PZ SR pplk. Mgr. Pavol Jurkáček. Okrem toho sa zvýšila spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy. Náčelník MsP Mgr. Ľubomír Pomajbo zaviedol každú stredu v čase od 16.00 – 18.00 h DEŇ otvorených dverí pre obyvateľov, počas ktorých môžu podávať  návrhy, sťažnosti a požiadavky. A vrátili sa nám mestskí policajti aj do volebných obvodov, kde sa spolu s poslancami stretávajú s obyvateľmi na pravidelných mesačných zasadnutiach.

Bezpečnosť chodcov nám na určite pomôže zvýšiť aj ďalšia pripravovaná aktivita našej spoločnosti UNIPA, s.r.o., kde prišiel konateľ s myšlienkou realizácie osvetlenia priechodov pre chodcov a ďalších opatrení, prostredníctvom ktorých sa zvýši kvalita a bezpečnosť verejného osvetlenia.

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Zachovali sme pravidelné stretnutia s obyvateľmi po jednotlivých volebných obvodoch. Zozbierali sme na nich desiatky podnetov. Väčšina z nich sa týka zlého stavu chodníkov, zničených miestnych i štátnych komunikácií, absencie drobného mobiliára v meste ( lavičky, odpadové koše, preliezky a detské zariadenia).

Okrem toho sa poslanci stretávajú po jednotlivých volebných obvodoch s obyvateľmi na svojich zasadnutiach a ja každý pondelok robím právnu poradňu a prijímam  obyvateľov, aby som si vypočula ich podnety a problémy. Spolu so mnou prijímajú obyvateľov aj moja zástupkyňa, prednosta MsÚ, vedúca odboru starostlivosti o občana a konateľ alebo zamestnankyňa SMMP, s.r.o.,

Obyvatelia dostávajú do svojich schránok zdarma vynovené periodikum NOVINKY vo forme dvojtýždenníka a zmluvný vzťah sme rozšírili s RTV Prievidza, s.r.o.  Pripravujeme novú web stránku mesta a začali sme v zmysle zákona so zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr na  našej web stránke. Táto povinnosť dáva všetkým samosprávam riadne zabrať.

Urobila som rozhodnutie, ktorým som na svoj sekretariát začlenila o.i. dve odborne spôsobilé zamestnankyne, ktoré budú zabezpečovať pre mesto verejné obstarávanie a prejdeme postupne na elektronické aukcie.

Mesto bude pokračovať v projekte transparentného mesta, ale ukončíme  overovanie kvality v systéme projektu ISO 9001:2000,  pretože je v oblasti administratívnych činností nemerateľný. Je to systém kvality smerovaný pre oblasť výroby a nie administratívy a pre mesto znamená len veľkú záťaž na byrokratické vypĺňanie dotazníkov a finančné plnenie voči agentúre.  Za minulý rok zaplatilo mesto agentúre 2  797 € a v tomto roku na tieto služby nemá rozpočtované prostriedky. Vo februári som dala pokyn na zrušenie zmluvy s Nadáciou Slovak Gold, ktorej mesto platilo ročne 1185 € zato, že má jej značku na hlavičkovom papieri. Myslím, že  nebude nikomu chýbať a tých viac ako tisíc euro vieme použiť aj na zmysluplnejšie účely.

 POVODNE

Hodový 15. august 2010 je pre mesto čiernou morou. Stále vidíme následky tisícročnej vody a denno – denne dostávame podnety na nedoriešené problémy. Množstvo obyvateľov nebolo odškodnených solidárnou dávkou vlády SR vo výške 300,00 € a my, ktorí sme prišli do úradu 21.decembra 2010 môžeme len bezmocne konštatovať, že sa mnohých stala krivda.  Stále nemáme informácie ani o tom, ako sa naložilo so žiadosťami, v ktorých si obyvatelia uplatňovali náhradu škôd a ktoré odstúpilo mesto na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi na ďalšie spracovanie.

Voda nám odniesla mosty i cesty, napáchala škody na majetku mesta a obyvateľov. Opakovane žiadame Povodie Váhu, aby dokončili úpravy tokov a realizovali preventívne opatrenia. Zostáva nám len dúfať, že v prácach na odstraňovaní následkov sa bude pokračovať. Mesto financuje akcie ako odbočovací pruh na   križovatke Sv. Metoda a Ul. Matice slovenskej, lávku pre peších pri Stavomontážach,  lávku pri Sábii a ďalšie. Nemáme však prostriedky  na obnovu povrchu komunikácie na Nábreží Andreja Kmeťa, ani ďalšie opravy ciest a chodníkov. Chodím a lobujem, prosím a domáham sa  pozornosti, aby som získala  z mimorozpočtových zdrojov prostriedky na tieto potreby.

Veď posúďte sami, čo obsahuje len zoznam  stavieb poškodených povodňami v Prievidzi

Prievidza – Mraznica -úprava terénu, žumpa, požiarna nádrž                    19 000,00 €

Oprava havarijného stavu oporného múra na križovatke Ul. Matice

slovenskej a Nábr. sv. Metóda (pravoodbočovací pruh) +projekt                141 998,00 €

Miestna komunikácia  Nábr.A Kmeťa – celý povrch-asfalty, fréza               70 210,00 €

Oprava zábradlí na lávkach a mostoch na Nábr. sv.Cyrila,

Nábr.sv.Metóda, Nábr.A.Kmeťa, Nábr.J.Kalinčiaka s výnimkou

úseku pod železničnými mostami                                                                 11 799,00 €

Dodávka a montáž lávky cez Hradecký potok pri plniacom mieste

cisterien TEZAS ( pri bývalom JRD) + projekt                                               10 514,00 €

Dodávka a montáž lávky  pri Stavomontážach + projekt                             88 732,00 €

MK Ul. J. Hollého – časti povrchu asfalty, fréza                                              9 958,00 €

MK Tkáčska ul. – asfalt                                                                                      100,00 €   

Nábr.sv.Metóda- chodník pri Handlovke – povrch                                           2 324,00 €   

Veľká Lehôtka – Mlynárska ulica – komplet cesta štrková                              2 578,00 €

Nábr.sv.Cyrila – chodník pri rieke                                                                 35 000,00 €   

Nábr.sv.Cyrila – zábradlie pri rieke                                                                 2 700,00 €

Ulica A. Sládkoviča – chodník pri dome 23

                                    provizórne odkopali a zasypali štrkom                            70,00 €

 

Veľká Lehôtka – Podhorská ulica – krajnica nad konečnou MHD                   1 000,00 €

Veľká Lehôtka – Podhorská ulica – vytrhaný asfalt

                                              pri hasičskej zbrojnici                           2 700,00 €

Ulica J. Hollého – vypadaný asfalt pri konci plotu dom č.1, pri

parkovisku pred MsÚ, na chodníkoch cca 15 m2                                               700,00 €

Bojnická ul. – podmytý chodník pred domom č. 9 – kaverna cca1,5 m3

                                                                                 s rozšírením                      170,00 €                                   

Veľkolehotská cesta – vytrhaný asfalt pri žel. priecestí                                      200,00 €

Vápenická ulica – vytrhaný asfalt pri Yazaki popod garáže                            22 000,00 €

Ul. Matice slovenskej – starý podchod – elektroinštalácia, čistenie              27 594,00 €

                                    – dopravné značenie – náhrada                                       586,00 €

                                    – uličné vpuste v zaplavených častiach –čistenie         2 500,00 €

                                    – čistenie zaplavených častí mesta                           100 000,00 €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu                                                                                                              552 433,00 €

SLOVO NA ZÁVER

Možno si niekto povie, že to bolo dlhé čítanie. Ale tento príspevok mal jasný cieľ, Ukázať, kde začíname, aké máme východiská. Pretože viem, že budem musieť robiť odpočet.

Štyri roky ubehnú ako voda. Dúfam, že nie takým dramatickým spôsobom, ako sa voda volila cez Prievidzu 15. augusta 2010. Ten zostane nad nami ako zdvihnutý prst.

Začali sme jedno z najťažších období v novodobej histórii samosprávy mesta Prievidza. V srdci nosím však nádej. Nádej v lepšie časy, ktoré môžem doniesť do tohto mesta aj vďaka ľudom, ktorých som si vybrala za spolupracovníkov.  Denno – denne sa presviedčam o ich schopnostiach a úprimnej snahe robiť pre toto mesto.  Budeme spolu robiť a rozhodovať o veciach verejných tak, aby sa toto mesto opäť pozviechalo, aby sa vymanilo z dlhov, aby sa rozumným hospodárením zbierali v rozpočte  peniaze, ktoré budú znamenať pre nás všetkých splnenie prísľubov a realizáciu zámerov. Nie sú nereálne : mať vydláždené chodníky, komunikácie bez výtlkov, lavičky v parku a okolí domov, či čisté, bezpečné a primerane osvetlené  mesto, s dobre fungujúcimi službami, školami, či športoviskami a kultúrnymi zariadeniami, nie je snom nesplniteľným.

 

                                                               JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…