29. Sep 2021 16:38

Bývalá poliklinika: Cieľom mesta je vyriešiť dlhodobý problém chátrajúcich budov

V tomto období bolo mestu Prievidza katastrom nehnuteľností zapísané vlastnícke právo k budovám po bývalej poliklinike na sídlisku Píly. Po získaní vlastníctva k budovám od TSK začalo mesto ihneď riešiť najpálčivejšie problémy. Rýchle riešenie sa pokúša hľadať v ponuke budove na odpredaj, cez obchodnú verejnú súťaž.

Hlavný problém: Zlý stav budovy a znečisťovanie okolia

Dlhoročný problémom budov bývalej polikliniky je predovšetkým ich zlý technický stav a znečisťovanie lokality bezprístrešnými obyvateľmi, ktorí opakovane neoprávnene vstupujú do objektov a poškodzujú ich. Tieto problémy vnímajú na kvalite svojho bývania obyvatelia okolitých bytových domov, a preto je dôležité hľadať riešenia, ktoré prinesú riešenie čo najskôr.

Mesto tieto budovy získalo do svojho vlastníctva zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom. Mesto v zámene previedlo na TSK pozemky pod cestnými komunikáciami v jeho správe. Cena bola určená znaleckým posudkom.

Po získaní vlastníctva k budovám od TSK začalo mesto ihneď riešiť najpálčivejšie problémy. V prvej fáze boli podniknuté kroky k zamedzeniu vstupu bezprístrešným obyvateľom do priestorov objektu a vykonali aj ďalšie zabezpečovacie práce.

Vedenie mesta sa tiež rozhodlo pokúsiť riešiť čo najrýchlejšiu obnovu budovy jej ponukou na odpredaj cez obchodnú verejnú súťaž. Prievidzskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili zámer jej vyhlásenia.

Kraj sa o predaj budov pokúšal, no viackrát neuspel

O predaj budov bývalej polikliniky sa snažil už v minulosti aj Trenčiansky samosprávny kraj, a to opakovane, no neúspešne. Odpredaj budovy súkromnému majiteľovi je preto len prvá z možností ako vyriešiť roky trvajúci problém budovy bývalej polikliniky. Cieľom samosprávy je okrem iného aj v súťaži preveriť, aký by bol záujem investorov, a aké zámery by ponúkol súkromný sektor.

Slabou stránkou je pomerne stiesnená dopravná situácia v lokalite. Potenciálny investor bude musieť vyriešiť prístupy k objektom, trasy inžinierskych sietí, ako aj súlad zámeru s regulatívmi územného plánu, ktoré sa týkajú zaberania zelene a vytvárania parkovacích plôch. Technické riešenia budú vyžadovať väčšie investície najmä pri riešení parkovania, kde bude nevyhnutné pri rekonštrukcii dodržať v súčasnosti platné normy. Jednou z možností by mohlo byť napríklad zbúranie časti objektov na účel vybudovania viacpodlažnej garáže.

Na sociálne služby budova nie je vhodná

Viacerí zainteresovaní politici v minulosti uvádzali ako možné využitie objektu vybudovanie sociálneho zariadenia, prípadne vytvorenie hospicu a ďalších sociálnych služieb. Podľa aktuálneho znenia zákona o sociálnych službách by však novovzniknuté zariadenie pre seniorov mohlo mať len malú kapacitu, čo znamená, že by sa na tento účel nevyužila celá budova. Zákon je pomerne striktný – v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb aj v špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.

Súčasné štandardy v oblasti poskytovania sociálnych služieb idú cestou deinštitucionalizácie. Cieľom je aby nové zariadenia vytvárali menšie komunity prijímateľov sociálnych služieb. Aj finančná podpora z eurofondov je podmienená aplikovaním týchto štandardov. Objekt bývalej polikliniky je teda pre svoju veľkú kapacitu nevhodný na vytvorenie zariadenia pre seniorov, DSS aj špecializovaných zariadení.

Obnova v réžii mesta vyžaduje prípravu analýz

Ďalším možným riešením budovy bývalej polikliniky je jeho obnova v réžii mesta. Na tento účel však samospráva musí pripraviť analýzy, ako finančne náročné by bolo takéto riešenie. Uvažuje sa o možnosti využitia finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a vybudovaní nájomných bytov. Tu sú však stanovené jasné pravidlá, týkajúce štandardu bytov a ich zariadenia, ktoré je potrebné dodržať.

Samospráva tiež potrebuje podrobnejšie analyzovať, aké by boli výdavky na vybudovanie dostatočných parkovacích kapacít, ktoré sú povinné pri rekonštrukcii podľa súčasných noriem. Riešením by napríklad mohlo byť vybudovanie viacpodlažného parkovacieho domu, ktorý by mohol vzniknúť po zbúraní budovy bývalého röntgenu. Takýto zámer ale určite bude finančne náročný, a bude zásadné, v akej miere bude možné takéto výdavky financovať z externých zdrojov.

Cieľom mesta je najmä čo najskôr vyriešiť dlhodobý problém chátrajúcich budov, a s tým súvisiace znižovanie komfortu bývania obyvateľov okolitých domov. Časová náročnosť prípravy analýz a prípadného zámeru realizovaného v réžii mesta je dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo v prvej fáze ponúknuť budovy na predaj, a preveriť aké zámery by v nich ponúkol súkromný sektor.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…