9. Dec 2020 12:17

Budúcnosť vykurovania Prievidze: Podrobná štúdia posudzuje deväť variantov

O budúcnosti vykurovania mesta Prievidza sa má opäť rokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré plánuje primátorka mesta zvolať 21. decembra 2020 formou videokonferencie. Poslanci majú k dispozícii podrobnú štúdiu, ktorá posudzuje až deväť variantov zabezpečenia dodávok tepla po roku 2023. Navrhuje sa odporučiť zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo realizovať zámer výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom spoločnosti PTH ako investora.

Vzhľadom na očakávané ukončenie výroby elektrickej energie z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom verejnom záujme v elektrárni Nováky je v rámci transformácie Hornej Nitry riešená aj otázka budúcnosti zásobovania mesta Prievidza teplom od vykurovacej sezóny 2023/2024.

Riešenia majú pripravené Slovenské elektrárne a PTH
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi boli na rokovaní 28. septembra 2020 informovaní o dvoch návrhoch riešení. Zámery majú pripravené Slovenské elektrárne a Prievidzské tepelné hospodárstvo. Boli už podrobne predstavené odbornej verejnosti a posúdené expertmi Európskej investičnej banky. Mestské zastupiteľstvo zástupcom mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo odporučilo, aby pokračovali v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla prostredníctvom PTH ako investora.

Riešenie ponúkané zo strany Slovenských elektrární spočíva vo výstavbe nového zdroja diaľkového vykurovania v lokalite uhoľnej elektrárne v Novákoch. Investícia zahŕňa inštaláciu dvoch kotlov na biomasu, troch nových kotlov na zemný plyn pre výrobu teplej vody a kombinovanú výrobu tepla a energie s vratným plynovým motorom. Riešenie ponúkané zo strany Prievidzského tepelného hospodárstva pozostáva z výstavby a pripojenia nových zdrojov výroby tepla pre systém CZT Prievidza v areáli bane Cigeľ, s využitím obnoviteľných zdrojov energie – banských vôd a tepelných čerpadiel, solárnych tepelných panelov a dvoch kotlov na biomasu. Súčasťou návrhu je aj zámer vybudovania systému potrubia teplej vody spájajúceho lokalitu Cígeľ so súčasným miestom dodávky tepla pri okraji mesta Prievidza a troch kotlov na zemný plyn na okraji mesta Prievidza.

Podrobné informácie a poznámky expertov EIB – JASPERS sú k dispozícii aj širokej verejnosti na špeciálnej podstránke mestskej webstránky www.prievidza.sk/teplo/. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov na ponúkané riešenia budúcnosti vykurovania bola zriadená aj špeciálna e-mailová schránka teplo@prievidza.sk.

Podrobná štúdia posudzuje deväť variantov
Mesto Prievidza následne požiadalo spracovateľa štúdie Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023, ktorá bola súčasťou návrhu aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z roku 2018, o jej doplnenie. Cieľom bolo zahrnúť do posudzovania v rámci štúdie aj navrhované dve riešenia Slovenských elektrární a Prievidzského tepelného hospodárstva. Spolu teda bolo v doplnenej štúdii posudzovaných až deväť variantov zabezpečenia dodávok tepla po roku 2023.

Vyčlenili päť miliónov eur, rozhodnúť majú samosprávy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 27. novembra 2020 informovalo, že na podporu vybranej alternatívy vykurovania po ukončení ťažby uhlia vyčlenilo 5 miliónov eur z iniciatívy REACT-EU. Spolu s tým informovalo, že konečné rozhodnutie o budúcnosti vykurovania je v rukách samospráv Hornej Nitry. Aj zo strany potenciálnych investorov a ďalších orgánov štátnej správy, zaznieva požiadavka na to, aby sa rozhodlo o budúcom spôsobe vykurovania čo najskôr.

Materiál prerokuje mestské zastupiteľstvo
Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy úplnej aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky predkladá primátorka mesta mestskému zastupiteľstvu doplnenú štúdiu Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza, ktorú považuje za dôležité východisko pre odporúčanie ďalšieho postupu zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo.

V pripravenom uznesení sa navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie doplnenú štúdiu Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023 a na základe tejto podrobnej analýzy odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo realizovať zámeru výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom tejto spoločnosti ako investora.

Toto odporúčanie je dôležité preto, lebo PTH ako investor musí už realizovať konkrétne čiastkové kroky a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie vybudovania nového zdroja tepla pred začiatkom vykurovacej sezóny 2023/2024. Takéto odporúčanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bude tiež dôležitým východiskom pre ďalšie rozhodovanie ostatných zainteresovaných samospráv, ako aj pri ďalších prácach na príprave aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Prievidza v oblasti tepelnej energetiky.

Zasadnutie MsZ v Prievidzi na prerokovanie tohto materiálu plánuje primátorka mesta zvolať dňa 21. decembra 2020 o 10:00 formou videokonferencie.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…