29. Mar 2012 6:49

Ako sa v meste hospodárilo v minulosti

Na zozname dlžníkov mesta Prievidza figuruje aj ARCHER INVEST, s.r.o. Táto obchodná spoločnosť k 31. decembru minulého roka dlhovala mestu na dani z nehnuteľnosti 20 148,31 € a na sankčnom úroku 822,71 €. Čo tomu predchádzalo? Spoločnosť nadobudla pozemky v priemyselnom parku Prievidza Západ I. kúpou od mesta ešte v roku 2005. Kúpna zmluva jej umožňovala ich spätné odpredanie za rovnakú cenu. Keď sa jej nepodarilo naplniť obchodný zámer, v roku 2009 možnosť v plnej miere využila a spätne ich ponúkla mestu. Pri tejto transakcii sa zaviazala uhradiť svoje daňové nedoplatky no dodnes tak neurobila.

Záväzky týkajúce sa dane z nehnuteľnosti vznikli spoločnosti ARCHER INVEST po tom, ako kúpnou zmluvou nadobudla od mesta Prievidza v roku 2005 pozemky v k.ú. Prievidza vo výmere viac ako 306 tisíc m2 za cenu 334,- Sk/m2. Spoločnosť plánovala pozemky odpredať budúcim investorom. Súčasťou zmluvy bolo právo spätného predaja za rovnakú cenu, ktoré si mohla spoločnosť ARCHER INVEST uplatniť do 13 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, t. j. do 31. januára 2007.

Mesto bolo veľmi ústretové

Kúpna zmluva však bola doplnená štyrmi doplnkami. Posledný z nich spoločnosti ARCHER INVEST predĺžil možnosť využiť právo na spätné odkúpenie až do posledného decembra 2009. Otázkou je, prečo bolo mesto Prievidza v tejto veci ústretové, keď bolo už v tej dobe neprimerane zadlžené a bolo takmer isté, že nebude vedieť takýto záväzok bez novej úverovej zmluvy zvládnuť? Zaujímavé je, že štvrtý doplnok ku zmluve bol podpísaný už v decembri 2008, ale mestské zastupiteľstvo o ňom rokovalo až koncom apríla 2009 (uzn. č. 149/09 z 28.4.2009).

Počas roku 2009 došlo k vzájomnej výmene výziev, aby mesto Prievidza využilo svoje právo na spätné odkúpenie pozemkov, pretože sa spoločnosti nepodarilo pozemky odpredať záujemcom o výstavbu priemyselných podnikov a od svojho investičného zámeru upustila. Mestu bola 18. decembra doručená výzva, aby splnilo zmluvnú povinnosť do 15 dní, ale k spätnému odkúpeniu v hraničnom termíne podľa dodatku č. 4, teda do 31. decembra 2009 nedošlo. Do MsZ bola výzva ARCHER INVEST predložená až 26. januára 2010. Schvaľovacie uznesenie obsahovalo spätné odkúpenie pozemkov vo výmere 306 293 m2 za cenu rovnakú ako boli pozemky odpredané t.j. 334,-Sk/m2. Po prepočítaní konverzným kurzom sa povinnosť mesta vyšplhala na sumu 3.395.870,49 €.


Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
Stiahnite si vysvetľujúcu grafiku v PDF. ico_pdf_46

Dlh sa zaviazali splatiť

Pretože mesto nemalo peniaze na zaplatenie kúpnej ceny, schválilo zastupiteľstvo prechod povinnosti uzatvoriť zmluvu o spätnom odkúpení pozemkov na spoločnosť mestskú Prievidza Invest, s.r.o.. Zaťažilo teda vlastnú spoločnosť neprimeraným úverom, ktorý z vlastných zdroj nedokáže splácať a preto dostáva peniaze z rozpočtu mesta vo výške takmer 366 tis. € pre rok 2012. Pričom je treba skonštatovať, že úver je splatný v máji 2025. K odkúpeniu pozemkov od ARCHER INVEST, s.r.o., napokon došlo z dôvodu vybavovania úveru až 29. júna 2010.

V deň podpisu kúpnej zmluvy konateľ spoločnosti ARCHER INVEST písomne vyhlásil, že spoločnosť uznáva svoj záväzok voči mestu Prievidza vo výške 20.971,02 €. Zároveň sa zaviazal ho splatiť v dvanástich mesačných splátkach počnúc mesiacom august 2010.

K plneniu záväzku však nedošlo a preto bola 18. októbra 2010 spoločnosti odoslaná výzva na zaplatenie nedoplatku, ktorý v tom čase už dosiahol rozsah 20.971,02 €. ARCHER INVEST, s.r.o., však dlh napriek výzve dodnes neuhradila. Mesto Prievidza preto podalo 21. januára 2011 súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie.

Dostali 3,4 milióna €. Daňový dlh dodnes nezaplatili

Mesto prostredníctvom svojej spoločnosti splnilo zmluvný záväzok voči obchodnej spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o. a spoločnosť dostala zaplatené za pozemky takmer 3,4 milióna €. Napriek prísľubu však mestu z uhradených peňazí za spätnú kúpu pozemkov daňový dlh vo výške takmer 21 tisíc € mestu Prievidza nezaplatila!

Ešte vážnejší sa javí fakt, že mestská spoločnosť v spolupráci s mestom Prievidza neurobili potrebné kroky k získaniu týchto peňazí napriek tomu, že poslednú platbu vo výške cca 645 tis. € v zmysle podpísanej zmluvy posielala na účet spoločnosti ARCHER INVEST, s.r.o., dňa 24.11.2010, teda v čase, keď obchodný partner ignoroval výzvy mesta na zaplatenie svojho záväzku. Zachovali by sa takto kompetentní v tom čase predstavitelia mesta Prievidza a mestskej spoločnosti PD Invest, s.r.o., aj keby sa jednalo o ich súkromný majetok a svojim nekonaním by prišli o cca 21 tis. €?

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…