1. Mar 2012 5:59

2 % pre neziskovú organizáciu HARMÓNIA

Nezisková organizácia H A R M Ó N I A Prievidza sa obracia na obyvateľov Prievidze i firmy pôsobiace v meste Prievidza s prosbou o priazeň v podobe poskytnutia 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2011 na podporu všeobecne prospešných služieb.

Sme jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Našu organizáciu zriadilo v roku 2004 mesto Prievidza. V zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. prevádzkujeme dve pobytové zariadenia s celoročnou prevádzkou – Zariadenie núdzového bývania na ul. Ľ. Štúra č. 12 a Útulok na Košovskej ceste č. 15 v Prievidzi s celkovou kapacitou 41 miest. Našimi klientmi je v priebehu roka cca 80 ľudí – matiek s deťmi a dospelých obyvateľov bez vlastného domova a záujem o poskytovanie našich služieb neustále rastie.

Získané finančné prostriedky použijeme na úhradu časti výdavkov spojených s nevyhnutnou opravou a údržbou objektov oboch zariadení sociálnych služieb.

Identifikačné údaje našej organizácie:


Názov: HARMÓNIA, n. o.

Sídlo: Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

IČO: 36 11 96 79

DIČ: 2021959973

Č. účtu: 9015963003/5600

Za pochopenie, priazeň a pomoc vopred ďakujeme!

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…