14. Dec 2011 10:56

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 13.12. 2011

Dňa 13.12.2011 zasadalo posledný krát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. V nasledovnom článku prinášame dôležité uznesenia.

Mestské zastupiteľstvo schválilo :
-koncepciu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015.
-v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh navyradenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.6.2012.
-v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení návrh na vyradenie Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.6.2012.
V ďalšom bode zastupiteľstvo schválilo I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011.
-VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza.
-IS č. 68 – Rokovací poriadok komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na ochranu verejného záujmu.
-etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca pre volebné obdobie 2010 – 2014 s pripomienkami.
-etický kódex člena voleného predstaviteľa mesta Prievidza pre volebné obdobie 2010 – 2014 s pripomienkami.
V rámci interpelácie poslancov poslanec Július Urík podotkol svoju nespokojnosť s tým, že niektorí poslanci sú v zastupiteľstve prítomní a obzvlášť aktívni iba v prítomnosti médií, čo prináša nedôveru k práci celého mestského zastupiteľstva. Materiály zo zastupiteľstva si môžete pozrieť TU.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…